2 588 resultado(s):

(Q/3514/20) Deficiencias na atención sanitaria

(Q/3514/20) Deficiencias na atención sanitaria

(Q/3438/20) Retraso na lista cirúrxica dunha intervención de xeonllo

(Q/3438/20) Retraso na lista cirúrxica dunha intervención de xeonllo

(Q/3275/20) Retraso en la realización de probas complementarias en relación cunha tumoración ovárica

(Q/3275/20) Retraso en la realización de probas complementarias en relación cunha tumoración ovárica

(Q/3274/20) Demora na realización dunha biopsia

(Q/3274/20) Demora na realización dunha biopsia

(Q/3269/20) Retraso nunha cirurxía de xeonllo.

(Q/3269/20) Retraso nunha cirurxía de xeonllo

(Q/3220/20) Falta de atención sanitaria por mor dunha secuela da gripe A

(Q/3220/20) Falta de atención sanitaria por mor dunha secuela da gripe A

(Q/3081/20) Retraso en consultas de diferentes servizos sanitarios

(Q/3081/20) Retraso en consultas de diferentes servizos sanitarios

(Q/314/20) Lista de espera para realizar unha intervención no servizo de traumatoloxía

(Q/314/20) Lista de espera para realizar unha intervención no servizo de traumatoloxía

(Q/2505/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/2505/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/586/20) Suxestión ao Concello de Vigo sobre abordaxe de problemáticas de “Síndrome de Dióxenes”

(Q/586/20) Suxestión ao Concello de Vigo sobre abordaxe de problemáticas de “Síndrome de Dióxenes”


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal