Acceso a información Pública

Resolucións da Valedora do Pobo sobre dereito de acceso

Nesta sección recóllense as resolucións das solicitudes de acceso á información pública recibidas pola Valedora do Pobo a partires do ano 2017, previa disociación dos datos de carácter personal. Na nosa aposta pola transparencia publicamos todas as resolucións, independentemente de que sexan estimatorias ou desestimatorias.

¿Quen ten dereito a acceder á información pública?

De acordo coa normativa vixente, todas as persoas teñen dereito a acceder á información de carácter público da institución da Valedora do Pobo.

A información da Valedora do Pobo, que é pública e está suxeita ao dereito de acceso, é a constituída polos contidos ou documentos, en calquera formato ou soporte, que obren no seu poder e fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións en relación coas súas actividades suxeitas a Dereito Administrativo. Enténdese por actividades suxeitas a Dereito Administrativo os actos e disposicións en materia de persoal, administración e xestión patrimonial.

¿Como solicitalo?

Podes presentar a correspondente solicitude dirixida ao noso rexistro (rexistro@valedordopobo.gal), presencialmente, por correo ordinario, ou ben a través do correo electrónico ou ben no buzón:

transparencia@valedordopobo.gal

Para que poidamos tramitar a túa solicitude, debe constar:

Identidade do solicitante verificable a través do DNI ou número de pasaporte.

Información solicitada.

Dirección de contacto, preferiblemente electrónica para facilitar a comunicación.

Cumprimente o formulario que encontrará nesta páxina cos seus datos persoais e toda a información solicitada.

Envíe un correo electrónico a:

valedor@valedordopobo.gal

rexistro@valedordopobo.gal

transparencia@valedordopobo.gal

O correo debe incluír os seguintes datos:

  • Identidade do solicitante verificable a través do DNI ou número de pasaporte.
  • Información solicitada.
  • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica para facilitar a comunicación.

No seu caso, a modalidade que se prefira para acceder á información solicitada.

* Os datos rexistrados nos nosos ficheiros informatizados, a partir dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderán ser utilizados para a investigación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma.

De acordo coa Instrucción da Valedora do Pobo de 24 de Marzo de 1997 (DOG 18-04-1997), conforme ao previsto na Ley Orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

No caso de non dispoñer de dirección de correo electrónico, pode enviar unha carta a:

Valedor do Pobo

Rúa do Hórreo 65

15700 Santiago de Compostela

A carta debe incluír vos seguintes datos:

  • Identidade do solicitante verificable a través do DNI ou número de pasaporte
  • Información solicitada.
  • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica para facilitar a comunicación.

No seu caso, a modalidade que se prefira para acceder á información solicitada.

* Os datos rexistrados nos nosos ficheiros informatizados, a partir dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderán ser utilizados para a investigación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma.

De acordo coa Instrucción do Valedor do Pobo de 24 de Marzo de 1997 (DOG 18-04-1997), conforme ao previsto na Ley Orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

Pode dirixirse á sede da Valedora do Pobo, onde será amablemente atendido.

Rúa do Hórreo, núm. 65

Santiago de Compostela

Horario de 9.00 h. a 14.00 h y de 16.30 a 19 horas

Que se entende por información pública?

Enténdese por información pública os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei de transparencia e bo goberno e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións. Así mesmo, considerarase información pública a producida polas entidades que presten servizos públicos ou exerzan potestades administrativas, nos termos previstos no artigo 4 da Lei de transparencia e bo goberno.

Dereito de acceso

O dereito de acceso á información pública exércese conforme ao procedemento establecido na normativa actual, Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia e na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Que garantías teño no acceso á información pública?

A actual normativa garante á cidadanía:

O uso da información obtida sen necesidade de autorización previa e sen máis limitacións que as derivadas desta ou outras leis.

A recepción da información pública en formato electrónico ou en papel, segundo indicase a persoa solicitante.

A recepción da información pública na lingua oficial de Galicia na que a solicite.

O coñecemento das taxas e prezos que, no seu caso, sexan esixibles para a obtención de copias ou para a transposición da información a formatos diferentes do orixinal.

A realización de propostas e suxestións tanto ao redor da información demandada e aos formatos, programas ou linguaxes informáticos empregados.

Está sometida a publicidade

Gran parte da información pública accesible atópase publicada na web institucional. Por esta razón, recomendamos que visites a mesma para comprobar que a información solicitada non se atopa dispoñible alí.

A resolución á solicitude de acceso poderá limitarse neste caso a indicar ao solicitante como acceder a ela, se dita información xa foi publicada na web.

Ten límites o dereito de acceso á información pública?

Efectivamente ten límites e aparecen sinalados no artigo 14 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Así, o dereito de acceso poderá ser limitado cando acceder á información supoña un prexuízo para:

A seguridade nacional.

A defensa.

As relacións exteriores.

A seguridade pública.

A prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios.

A igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva.

As funcións administrativas de vixilancia, inspección e control.

Os intereses económicos e comerciais.

A política económica e monetaria.

O segredo profesional e a propiedade intelectual e industrial.

A garantía da confidencialidade ou o segredo requirido en procesos de toma de decisión.

A protección do medio ambiente.

A aplicación dos límites será xustificada e proporcionada ao seu obxecto e finalidade de protección e atenderá ás circunstancias do caso concreto, especialmente á concorrencia dun interese público ou privado superior que xustifique o acceso.

Solicitude de acceso

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá dirixirse, neste caso, á Valedora do Pobo, titular da información.

Na solicitude, que poderá presentarse por calquera medio, debe constar:

  • Identidade do solicitante verificable a través do DNI ou número de pasaporte.
  • Información solicitada.
  • Dirección de contacto, preferiblemente electrónica para facilitar a comunicación.

No seu caso, a modalidad que se prefira para acceder á información solicitada.

Teño que motivar a miña petición?

O solicitante non está obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información. Con todo, poderá expoñer os motivos polos que solicita a información e que poderán ser tidos en conta cando se dite a resolución. Con todo, a ausencia de motivación non será por se mesma causa de rexeitamento da solicitude.

Causas da inadmisión

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, as solicitudes:

Que se refiran a información que estea en curso de elaboración ou de publicación xeral.

Referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio como a contida en notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos ou entidades administrativas.

Relativas a información para cuxa divulgación sexa necesaria unha acción previa de reelaboración.

Dirixidas a este órgano, en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o órgano competente.

Que sexan manifestamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non xustificado coa finalidade da normativa de transparencia.

Prazos de resposta

O prazo xeral de resposta en contestación á solicitude de información é dun mes desde a súa recepción. Este prazo é ampliable a un mes máis cando o volume ou a complexidade da información solicitada o faga necesario.

E se non estou de acordo coa resolución da Valedora do Pobo…

Contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso ditada pola Valedora do Pobo e segundo o previsto na normativa, só caberá a interposición de recurso contencioso-administrativo.

Formulario on-line para solicitar acceso á información

NOTA: De acordo con a Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu regulamento de desenvolvemento RD1720/2007, Ou VALEDORA DO POBO infórmalle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a ficheiros automatizados e/ou manuais cuxo titular é o VALEDORA DO POBO e que teñen como finalidade a xestión de contactos e xestión de visitas / actividades (segundo Resolución do Valedora do Pobo do 30 de outubro de 2014 (DOGA 10-11-2014) e xestión de que queixas (segundo Resolución da Valedora do Pobo do 1 de decembro do 2008 ( DOGA 5-12-2008), ademais doutras funcións para o funcionamento interno da institución.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento mediante un escrito (achegando fotocopia DNI) dirixido a VALEDORA DO POBO, RUA DO HORREO Nº 65, 15700 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).