A nosa Carta de Servizos

A Valedora do Pobo de Galicia ten como fin estatutario e legal a defensa e a protección dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas recoñecidos na Constitución e a tutela dos dereitos individuais e colectivos emanados do Estatuto de autonomía, en especial os sancionados no seu título preliminar. Tamén garante o pleno sometemento das administracións galegas á lei e ao dereito.

Incumprimento Carta de Servizos

Este formulario refírese exclusivamente a situacións das que se poida derivar un incumprimento dos dereitos e deberes incluídos na Carta de Servizos desta institución.

Para a presentación de queixas relativas as actuacións das administracións públicas galegas débese utilizar o formulario de queixas dispoñible nesta páxina web.