PRESENTA A TÚA QUEIXA

COMO PRESENTAR AS QUEIXAS?

As queixas poden chegarnos de múltiples xeitos. Para poder valoralas has de ter en conta que necesitamos unha información mínima para tramitalas. Coñecer os detalles da situación suscitada, así como os teus datos de contacto permitiranos valorala e axilizar a súa resolución.

Por internet

Cubra o formulario que encontrará nesta páxina, encha os seus datos persoais e toda a información asociada á súa queixa da forma máis completa posible.

Pode tamén achegar documentación.

Por fax

Envíe un fax a:

Valedor do Pobo

N. fax: 981 572 335

O documento debe incluír:

 • Nome, apellidos e DNI do reclamante.
 • Enderezo.

O escrito deberá responder como mínimo ás seguintes cuestións:

 • Contra que órgano da Administración da Comunidade Autónoma, concello, entidade ou empresa pública desexa presentar a súa queixa?
 • Cal é o motivo da queixa?

Pode completalo (xa de xeito opcional) coas seguintes cuestións:

 • Fixo algunha reclamación ou interpuxo algún recurso contra a actuación descrita anteriormente?
 • Algún xulgado ou tribunal ditou sentencia ou ten en trámite algún procedemento contra a actuación á que fai referencia na queixa?
 • Engadir calquera outro dato que considere de interese para o estudo do seu problema.

* Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partires dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderán ser utilizados para a investigación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma.

Dacordo coa Instrución do Valedor do Pobo de 24 de Marzo de 1997 (DOG 18-04-1997), conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de caráter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

Teña en conta que a presentación dunha queixa ante o Valedor do Pobo:

 1. Non interrompe os prazos para interpoñer os recursos posibles en vía administrativa, ante o correspondente organismo público, ou en vía xudicial, ante os tribunais de xustiza.
 2. Non suspende nin interrompe a execución das resolucións ou actos aos que se refire a queixa.

Por carta

Envíe unha carta a:

Valedor do Pobo

Rúa do Hórreo 65

15700 Santiago de Compostela

A carta debe incluír:

 • Nome, apelidos e DNI do reclamante.
 • Enderezo.

O escrito deberá responder como mínimo as seguintes cuestións:

 • Contra que órgano da Administración da Comunidade Autónoma, Concello, entidade ou empresa pública desexa presentar a súa queixa?
 • Cal é o motivo da queixa?

Pode completalo (xa de xeito opcional) coa resposta a:

 • Fixo algunha reclamación ou interpuxo algún recurso contra a actuación descrita anteriormente?
 • Algún xulgado ou tribunal ditou sentenza ou ten en trámite algún procedemento contra a actuación á que fai referencia na queixa
 • Engadir calquera outro dato que considere de interese para o estudo do seu problema.

* Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partires dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderán ser utilizados para a investigación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma.

De acordo coa Instrución do Valedor do Pobo de 24 de Marzo de 1997 (DOG 18-04-1997), conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de caráter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

Teña en conta que a presentación dunha queixa ante o Valedor do Pobo:

 1. Non interrompe os prazos para interpoñer os recursos posibles en vía administrativa, ante o correspondeente organismo público, ou en vía xudicial, ante os tribunais de xustiza.
 2. Non suspende nin interrompe a execución das resolucións ou actos aos que se refire a queixa.

En persoa

Pode dirixirse á sede do Valedor do Pobo, onde será amablemente atendido.

Rúa do Hórreo, número. 65

Santiago de Compostela

Horario de 9.00 h. a 14.00 h de luns a venres  e de 16.30 a 19.00 de luns a xoves

O que necesitas saber

Que é o Valedor?

É o defensor do pobo de Galicia. Un alto comisionado do Parlamento de Galicia ao servizo do cidadán, para garantir, con independencia, os dereitos constitucionais e estatutarios e o principio de boa administración.
Se che negan un dereito, sénteste discriminado ou es vítima de abuso, pídenos axuda, podemos defenderte.

Que pode facer por min?

Defender os teus dereitos como cidadán, e investigar se a administración pública galega cometeu contigo algunha irregularidade, erro, abuso, arbitrariedade ou neglixencia.
No caso de que así sexa, pode intervir para que o órgano afectado (concello, consellería, deputación, universidade etc.) corrixa a súa actuación.
Podemos realizar tamén suxestións ou recomendacións para que os poderes públicos realicen melloras que beneficien a todos.

Como actúa?

O Valedor do Pobo ofrece un servizo gratuíto de atención ás persoas que asiste a todo o mundo que se achega a el para realizar unha consulta ou presentar unha queixa.
Escoitamos sempre á xente que se dirixe á institución e estamos en permanente contacto con entidades que representan a colectivos necesitados de atención.
Abrimos as nosas investigacións a propia iniciativa ou a través das vosas queixas. En función destas podemos solicitar informes ás partes e emitir resolucións para corrixir actuacións das administracións galegas, en caso de ser necesario.
Como alto comisionado do Parlamento de Galicia, estamos obrigados a enviar e resumir ante o pleno da Cámara un informe anual da actividade e/ou os que con carácter extraordinario (sobre temas socialmente alarmantes) podamos emitir en cada momento.

En que casos podo acudir?

“Non puiden matricularme na universidade por un erro no sistema informático”
“Non podo ocuparme do meu fillo discapacitado e non me conceden axudas cando as merezo”
“Teño problemas de mobilidade e vivo nunha rúa moi pouco accesible”
“Estou en lista de espera para unha operación desde hai meses”
“O meu concello sancionoume por estacionar mal e equivocouse”
“Presentei un escrito ao concello e non me fan caso”
“Estou desesperado porque vou perder a miña vivenda hipotecada e non atopo unha solución”
“Estou a esperar por un xuízo desde hai meses”
Estes son só algúns exemplos de situacións coas que nos atopamos cada día na nosa relación cos cidadáns.

Como presento a miña queixa?

Simplemente necesitas identificarte e describir o teu problema ben en persoa na sede da defensoría (Rúa do Hórreo número 65 de Santiago de Compostela) ou remitirnos tu caso polas seguintes vías:
Por carta ao enderezo: Valedor do Pobo. Rúa do Hórreo 65. 15700 Santiago de Compostela.
Por fax ao número: 981 572 335.
Se nos chamas ao 981 569 740 tomaremos nota da túa reclamación.
Cubrindo o formulario dispoñible na nosa web: www.valedordopobo.gal

Ten en conta que:

A presentación dunha queixa ante o Valedor do Pobo:
1. Non interrompe os prazos para interpoñer os recursos posibles en vía administrativa, ante o correspondente organismo público, ou en vía xudicial, ante os tribunais de xustiza.
2. Non suspende nin interrompe a execución das resolucións ou actos aos que se refire a queixa.
O Valedor non pode intervir:
1.-Cando non existise intervención de ningunha administración pública.
2.-Cando a queixa para tramitar se atope pendente dalgún procedemento xudicial ou cando se trate de asuntos xa xulgados.
3.-Cando transcorrese máis dun ano desde o momento en que o cidadán tivese coñecemento dos feitos do obxecto da súa queixa.
4.-Cando se trate de queixas anónimas, ou sen pretensión concreta, ou nas que se aprecie mala fe ou aquelas cuxa tramitación poida carrexar prexuízos ao lexítimo dereito de terceiros.

FORMULARIO ON-LINE DE QUEIXAS

Prégase que a escritura sea en minúsculasCo envío do presente formulario fago DECLARACIÓN RESPONSABLE da subscrición persoal da queixa para os efectos do previsto no artigo 18.1 da lei 6/1984, de 5 de xuño, da Valedora do Pobo, e de que os datos achegados son certos. A falsidade na declaración responsable respecto da subscrición da queixa e os datos pode dar lugar ás responsabilidades que se prevén para este tipo de comportamentos.

O máximo dos 5 arquivos non pode superar os 10 Mb.
Extensións admitidas: doc, docx, txt, jpg, jpeg, png, gif, pdf, rar, zip, 7z
Para enviar máis de 5 arquivos recomendamos que se faga a través dun dos seguintes metodos:
1. Correo electrónico:
rexistro@valedordopobo.gal
2. Usando outros medios como pode ser Wetransfer
A través do formulario web chega unha mensaxe de confirmación automático. Se non che chega, revisa a bandexa de SPAM.

            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Corazón.