Buscador de resolucións

Nº Expediente

Filtrar resoluciones

Área

Año

Tipo de queja

Tipo de resolución

Estado

Nº ExpedienteTítuloAñoTipo de queixaTipo de resoluciónÁreaEstadoEnlace
Q/9548/21Suxestión dirixida ao Concello de Vilagarcía de Arousa no sentido de admitir a declaración xurada do interesado como proba da exclusividade na condución do seu vehículo para poder contar coa bonificación por discapacidade2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/9421/21Suxestión dirixida á Deputación de Pontevedra no sentido de devolver as taxas ingresadas pola interesada, toda vez que non foi admitida no proceso selectivo2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/7846/21Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vigo lembrándolle que na contestación á solicitude de información por parte da cidadanía, o concello debe actuar cos principios de eficacia, economía e celeridade, establecidos no artigo 103 da Constitución Española2021
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/9044/21Suxestión dirixida á Deputación da Coruña para que valore revisar o expediente da interesada atendendo ás razóns expostas na Resolución2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/6928/21Recomendación dirixida ao Concello de Padrón no sentido de anular a débeda requirida ao interesado, toda vez que o mesmo non podía ter licencia de venta ambulante no período que se lle reclama2021
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/6431/21Recomendación dirixida á Deputación de Lugo no sentido de atender a solicitude de división da liquidación do IBI entre cotitulares segundo as porcentaxes de propiedade2021
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/7006/21Suxestión ao Concello de Vigo de aceptar o pago Concello de Vigo Non aceptada proporcional das taxas do lixo e o IBI2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/7880/21Suxestión remitida ao Concello de Vilagarcía no sentido de atender a queixa e anular o recargo do recibo, tendo en conta que o concello non informou axeitadamente2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportesDescargar
Q/6931/21Suxestión dirixida ao Concello de Marín no sentido de asegurarse que a información que se transmite á cidadanía cumpre os requisitos de claridade, concisión e precisión2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/7123/21Suxestión dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sentido de informar dun xeito eficaz ás persoas usuarias de transporte público e avaliar o mantemento da liña de primeira hora da mañá Santiago-Coruña pola AP-9 en tempada de verán2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/7121/21Suxestións á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade na liña informar correctamente ás persoas usuarias do transporte público de Galicia dos cambios nos horarios e rutas así como avaliar o mantemento no verán da ruta por autopista Santiago-Coruña de primeira hora2021
Actuación de parte
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/6899/21Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ourense debido á obriga de responder en tempo e prazo aos escritos presentados diante desa institución2021
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/4339/20Suxestión ao Concello de Ourense sobre obriga de ditar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente establecidos2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/4772/20Suxestión ao Concello de Ourense bonificacións a familias numerosas2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/4582/20Suxestión á Axencia Tributaria de Galicia sobre cita previa2021
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/7857/21Suxestión dirixida ao Concello de Ames para que valore a posibilidade de revisar o expediente sancionador imposto ao interesado2021
Actuación de parte
Suxerencia
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/1264/21Suxestión a un Centro de Información a Muller (CIM) para que na valoración anual do dispositivo ATEMPRO cando se precise documentación para incorporar ao expediente, tanto nas revisións periódicas como na valoración anual, se deben realizar todas as accións necesarias para contactar coa vítima de violencia, utilizando os medios que procedan, incluído o propio dispositivo2021
Actuación de parte
Recomendación
Igualdade de Xénero
Aceptada
Descargar
Q/4696/20Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello da Coruña para dar cumprida información ás persoas interesadas sobre a tramitación ou non de denuncias, o estado e a resolución das mesmas2021
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/5127/20Oportunidade de incluír a perspectiva de xénero nas bases para a concesión de subvencións no caso dunha muller que perdeu una subvención da Consellería de Medio Rural para incorporación á actividade agraria por mor do seu embarazo, baixa de maternidade e lactación en situación de risco2021
Actuación de parte
Recomendación
Igualdade de Xénero
Non aceptada
Descargar
Q/264/21Suxestión ao Concello de Lugo sobre medidas de vixilancia y control, no entorno do Hospital2021
Actuación de parte
Suxerencia
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/63/21Desacordo coa duración do permiso de maternidade en familias monoparentais e problemas de conciliación, ademais da falta de información suficiente é útil para a cidadanía2021
Actuación de parte
Recomendación
Igualdade de Xénero
Non aceptada
Descargar
Q/263/21Suxestión ao Concello de Lugo sobre medidas de vixilancia y control, no entorno do Hospital2021
Actuación de parte
Suxerencia
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/1116/21Falta de protocolo ou medidas en relación coa festa “A Maruxaina”, para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan á mesma, accedan e poidan participar de maneira segura, e insuficiencia na dotación de espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía2021
Queixas de oficio
Recomendación
Igualdade de Xénero
Aceptada
Descargar
Q/5384/20Suxestión ao Concello de Lugo sobre medidas de vixilancia y control, no entorno do Hospital2021
Actuación de parte
Suxerencia
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/1248/21Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha produtora allea contratada pola CRTVG2021
Actuación de parte
Recomendación
Igualdade de Xénero
Aceptada
Descargar