Buscador de resolucións

Nº Expediente

Filtrar resoluciones

Área

Año

Tipo de queja

Tipo de resolución

Estado

Nº ExpedienteTítuloAñoTipo de queixaTipo de resoluciónÁreaEstadoEnlace
Q/11374/22Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido a falta de praza de atención ocupacional especializada2022
Recomendación
Derechos Lingüisticos
Pendente
Descargar
Q/5666/18Recomendación dirixida á Consellería de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que por parte da mesma se poñan en marcha os procedementos necesarios para dotar dun Plan de Autoprotección, debidamente rexistrado, a tódolos centros docentes obrigados, se manteñan actualizados e se realicen os simulacros previstos asi como a formación necesaria para que, en caso de emerxencia ou sinistro, se poida actuar con rapidez e eficacia2019
Queixas de oficio
Recomendación
Seguridade cidadá e protección civil
Aceptada
Descargar
Q/9702/21Recordatorio de deberes legais e advertencia dirixido debido a Consellería de Medio Rural debido a problemas coa superficie de fincas nunha concentración parcelaria no Concello de Forcarei2022
Recordatorio de deberes legais
Agricultura, gandería, pesca e medio ruralDescargar
Q/9310/21Recordatorio de deberes legais dirixida á Vicepresidecia Primeira e Consellería de Economía Industria e Innovación debido a irregularidades na subministración e facturación de enerxía eléctrica e falta de tramitación das súas reclamacións2022
Recordatorio de deberes legais
Agricultura, gandería, pesca e medio ruralDescargar
Q/1974/22Recomendación dirixida á Consellería do Medio Rural debido á falta de resposta da Consellería de Medio Rural para a escritos relativos a procedementos para adaptación das distancias en plantacións forestais2022
Recordatorio de deberes legais
Agricultura, gandería, pesca e medio ruralDescargar
Q/1971/22Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural debido á inactividade administrativa ante denuncia presentada na XT da Consellería de Medio Rural en Lugo en xullo de 20212022
Recordatorio de deberes legais
Agricultura, gandería, pesca e medio ruralDescargar
Q/1510/22Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural debido a falta de resolución dun expediente polo Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra2022
Recordatorio de deberes legais
Agricultura, gandería, pesca e medio rural
Pendente
Descargar
Q/1421/22Suxestión ao Concello de Santiago para que respectando a autonomía local, valore a conveniencia de implementar un instrumento de mediación e convivencia cidadá, que cun enfoque pedagóxico e pacífico oriente ás partes en conflito co fin de procurar unha solución eficaz que resolva a problemática da veciñanza da comunidade afectada, minimizando a deterioración da calidade de vida das persoas implicadas, que se perpetúen ditas condutas no tempo e que se reduzan as súas consecuencias evitando, no seu caso, recorrer a outras instancias á vez que se consegue unha sociedade menos litixiosa2022
Suxerencia
Vivenda e desafiuzamentos
Aceptada
Descargar
Q/1420/22Suxestión ao Concello de Ourense para que respectando a autonomía local, valore a conveniencia de implementar un instrumento de mediación e convivencia cidadá, que cun enfoque pedagóxico e pacífico oriente ás partes en conflito co fin de procurar unha solución eficaz que resolva a problemática da veciñanza da comunidade afectada, minimizando a deterioración da calidade de vida das persoas implicadas, que se perpetúen ditas condutas no tempo e que se reduzan as súas consecuencias evitando, no seu caso, recorrer a outras instancias á vez que se consegue unha sociedade menos litixiosa2022
Suxerencia
Vivenda e desafiuzamentos
Non aceptada
Descargar
Q/597/22Suxestión dirixida á Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, para que valore a conveniencia de que, sen comprometer o necesario proceso de transición enerxética, se exploren eventuais vías para que dalgún modo, se compense ás persoas propietarias de terreos non expropiadas pero con afeccións polo trazado da poligonal, pola depreciación á que se expoñen os seus dereitos patrimoniais, contribuíndo á socialización dos beneficios derivados da implantación dos parques eólicos2022
Suxerencia
Medio ambiente
Non aceptada
Descargar
Q/583/22Recomendación dirixida ao Concello de Pontevedra para que respectando a súa autonomía local e a capacidade organizativa se valore a conveniencia de implementar un instrumento de mediación e convivencia cidadá, que cun enfoque pedagóxico e pacífico apoie ás partes en conflito co fin de procurar unha solución eficaz que resolva a problemática da veciñanza da comunidade afectada, minimizando o deterioro da calidade de vida das persoas implicadas, que se perpetúen ditas condutas no tempo e que se reduzan as súas consecuencias evitando, no seu caso, recorrer a outras instancias ao tempo que se acada unha sociedade menos litixiosa2022
Recomendación
Vivenda e desafiuzamentos
Aceptada
Descargar
Q/3477/20Suxestión ao Concello de Esgos de ditar resolución expresa sobre a solicitude de cambio de localización dos contedores, con indicación expresa dos recursos que procedan contra a devandita resolución2022
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Pendente
Descargar
Q/1290/22Suxestión á Consellería de Política Social na liña de habitilitar mecanismos para evitar demoras no cobro das prestacións económicas sociais por falta de axilidade nos trámites administrativos2022
Suxerencia
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/1257/22Recordatorio de deberes legais ao Concello de Carballo de seguir o regulado na Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical e no Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público2022
Recordatorio de deberes legais
Emprego Público e Traballo
Non aceptada
Descargar
Q/7441/22Lista de espera para a realización dunha proba complementaria2022
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Pendente
Descargar
Q/5289/22Atraso no informe especializado de probas complementarias2022
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Pendente
Descargar
Q/4364/22Incidencias na elaboración da historia clínica2022
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Pendente
Descargar
Q/4328/22As citas deben respectar os prazos indicados polos facultativos2022
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Pendente
Descargar
Q/4261/22Citación no período indicado polo especialista de área2022
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/1394/22Recomendación á ATRIGA no sentido de non ordear, ou deixar sin efecto, os embargos sobre cantidades bancarias de persoas en situación de vulnerabilidade económica e cando as cantidades depositadas non superan o salario mínimo interprofesional2022
Recomendación
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/5342/22Recomendación dirixida ao Concello de Meaño debido ao retraso dun servizo de axuda no fogar2022
Recomendación
Inclusión Social
Pendente
Descargar
Q/5341/22Recomendación dirixida ao Concello de Meaño debido ao retraso dun servizo de axuda no fogar2022
Recomendación
Inclusión Social
Pendente
Descargar
Q/5305/22Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de discapacidade2022
Recomendación
Inclusión Social
Non aceptada
Descargar
Q/5303/22Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido a un procedemento de discapacidade2022
Recomendación
Inclusión Social
Pendente
Descargar
Q/4332 e 4340/22Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de dependencia2022
Recomendación
Inclusión Social
Pendente
Descargar