Buscador de resolucións

Nº Expediente

Filtrar resoluciones

Área

Año

Ano

Tipo de resolución

Tipo resolución

Estado

Estado
Nº ExpedienteTítuloAnoTipo de queixaTipo de resoluciónÁreaEstadoEnlace
Q/13302/23Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cambre, recordándolle que, de conformidade co disposto na normativa de réxime local e de procedemento administrativo, o Concello de Cambre debe tramitar as denuncias sobre incumprimentos das ordenanzas municipais e leis coa dilixencia debida e nos seus correspondentes prazos2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Medio ambiente
Aceptada
Descargar
Q/9598/22Suxestión ao concello de Poboa e Trives de establecer e axilizar mecanismos de cooperación co concello de Manzaneda e a Deputación de Ourense para mellorar a seguridade viaria nas vías obxecto desta queixa2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/9598/22Suxestión ao concello de Manzaneda de establecer e axilizar mecanismos de cooperación co concello de Poboa de Trives e a Deputación de Ourense para mellorar a seguridade viaria nas vías obxecto desta queixa2023
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/9598/22Suxestión á deputación de Ourense de establecer e axilizar mecanismos de cooperación cos concellos de Manzaneda e Poboa de Trives para mellorar a seguridade viaria nas vías obxecto desta queixa2023
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/9249/22Recomendación ao concello e Santiago de atender a solicitude do interesado respecto dos xuros de demora do expediente obxecto da queixa2023
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/466/22Recordatorio de deberes legais ao concello de Santiago da obriga de resolver os procedementos nun prazo razoable evitando que as persoas interesadas sufran as consecuencias dunha demora inxustificada2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/238/23Suxestión á consellería de Facenda e Administración Pública de, cando se den circunstancias semellantes ás da queixa, achegar ao suxeito tributario detallada información sobre as consecuencias económicas e avaliar a posibilidade de atender a reclamación do interesado2023
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/138/23Recomendacións á consellería de Infraestruturas e Mobilidade de instar á empresa concesionaria a informar dos retrasos sinalados na queixa e adecuar a información que se ofrece ás persoas usuarias aos tempos reais2023
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/3/23Suxestión á consellería de Infraestruturas e Mobilidade de en futuros contratos de transporte viario das liñas que unen Cangas e Vigo incluír a obriga de incrementar as prazas en caso de que as condicións meteorolóxicas dificulten o transporte marítimo ou se dean situacións que fagan previsible un incremento da demanda2023
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/15417/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Narón para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recomendación
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/12122/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerceda para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/11263/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Outeiro de Rei para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade. Suxestión dirixida ao Concello de Outeiro de Rei para que se realicen as actuacións necesarias a fin de comprobar as deficiencias expostas polo reclamante no seu escrito de queixa, procedendo, no s caso, ao arranxo das mesmas.2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Pendente
Descargar
Q/9732/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que na tramitación dos expedientes, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/ 9511/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sarria para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade. Suxestión dirixida ao Concello de Sarria para que valore a posibilidade de elaborar unha ordenanza que regule a ocupación do espazo público do concello de Sarria por empresas privadas2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/5377/22Suxestión dirixida ao Concello de Baiona para que, en relación á conciliación do dereito ao ocio nocturno e ao descanso e a seguridade cidadá dos veciños do casco vello de Baiona , para que valore a adopción doutras medidas que poidan contribuír a conseguir erradicar o problema como o incremento da presencia e número de axentes da Policía Local, así como das denuncias por estes ante os incumprimentos que se detecten, tanto sobre as persoas como sobre os locais, valorándose a elaboración dun plan de vixilancia e inspección2023
Actuación de parte
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Pendente
Descargar
Q/4327/22Suxestión dirixida ao Concello de Soutomaior para que valore a posibilidade de crear colonias felinas e que, de ser o caso, solicite a colaboración da Deputación Provincial. Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Soutomaior para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/4124/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Baralla para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/4095/22Suxestión dirixida ao Concello de O Rosal para que valore a posibilidade de crear colonias felinas e as autorice e acredite para o coidado diario, captura, esterilización ou solta, e que de ser o caso, solicite a colaboración da Deputación Provincial2023
Actuación de parte
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/3722/22Suxestión dirixida ao Concello de Begonte para que comprobe os feitos descritos pola reclamante e, no seu caso, se proceda a dotarlle do mesmo sistema de alumeado co que xa contan os seus veciños a dereita e esquerda2023
Actuación de parte
Suxerencia
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/1997/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ordes para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/1852/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pantón para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Pendente
Descargar
Q/1675/22Recomendación dirixida ao Concello de Cangas para que proceda ao estudio, informe, e no seu caso, aprobación polo órgano competente, da solicitude de pintado de vado2023
Actuación de parte
Recomendación
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/1346/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cangas para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar
Q/1285/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Santiago de Compostela para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Pendente
Descargar
Q/903/22Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Paderne para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Corporacións locais e servizos municipais
Aceptada
Descargar