Buscador de resolucións

Nº Expediente

Filtrar resoluciones

Área

Año

Ano

Tipo de resolución

Tipo resolución

Estado

Estado
Nº ExpedienteTítuloAnoTipo de queixaTipo de resoluciónÁreaEstadoEnlace
Q/9501/21Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (IGVS), recordándolle que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Vivenda e desafiuzamentos
Pendente
Descargar
Q/4017/23Dereito a rexeitar actuacións médicas2023
Queixas de oficio
Suxerencia
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/9755/21Lista de espera para realizar unha proba complementaria con prioridade 12022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/9285/21Medicación financiada en determinadas situacións clínicas. Homologación sanitaria.2022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/9144/21Lista de espera cirúrxica con prioridade 32022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/8847/21Atención telefónica na unidade de saúde mental de Lérez2022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/6715/21Idade de acceso ás técnicas de reprodución asistida2022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/1269/21Lista de espera cirúrxica con prioridade II2022
Actuación de parte
Recomendación
SanidadeDescargar
Q/4311/22Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que, co fin de evitar a desprotección do alumnado que precisa unha axuda económica para estudos ou aloxamento no Servizo Universitario de Residencias, contemple as situacións de monoparentalidade no núcleo formado por un único proxenitor e os fillos ao seu cargo, cando se poida acreditar non convivir co outro proxenitor2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/11139/22Recomendación e recordatorio de deberes legais dirixidos á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para que na consideración das circunstancias específicas que xustifiquen unha autorización excepcional de nova parada, tales como as especiais condicións orográficas da zona, as condicións de seguridade viaria, a existencia de limitacións de mobilidade por parte dos escolares, ou a concorrencia doutras circunstancias concretas e extraordinarias no ámbito territorial, nas persoas usuarias ou nas súas familias, se pondere en particular a concorrencia do dereito á conciliación da vida persoal e familiar, tendo en conta os horarios de traballo dos pais e o coidado de menores e dependentes na concreta unidade familiar2022
Actuación de parte
Recomendación
Recordatorio de deberes legais
Educación
Aceptada
Descargar
Q/10634/21Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que responda ao cidadán que se dirixe a ela ofrecéndolle unha resposta por escrito que sexa directa, rápida, exacta e legal, comunicada en tempo e forma, adecuada ao procedemento que corresponda e congruente coas pretensións expresadas, todo iso con prontitude e sen demoras inxustificadas2022
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Educación
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/9656/21Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que faga extensiva a organización das probas presenciais establecida para o bacharelato de adultos telemático á educación secundaria para persoas adultas, determinando as sedes dos exames na convocatoria de matrícula, co fin de facilitar a planificación dos estudos para a obtención do título de graduado en educación secundaria ao alumnado no que concorra unha circunstancia excepcional que lle impida acudir aos centros educativos en réxime ordinario2022
Actuación de parte
Suxerencia
Educación
Aceptada
Descargar
Q/9351/21Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas precisas para que a alumna á que se refire esta queixa conte coa persoa profesional especializada coidadora durante todo o período lectivo como función específica atribuída no artigo 80.2 d) da Orde de 8 de setembro de 2021 a este recurso profesional para a equidade e a inclusión.2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Non aceptada
Descargar
Q/9115/21Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que adopte todas as medidas precisas para desenvolver eficazmente a atención educativa virtual ao alumnado vulnerable e ao alumnado que por ter familiares conviventes vulnerables non acuda ao centro docente como consecuencia dunha emerxencia sanitaria, cando se determine a súa ausencia como xustificada. E que estude todas as opcións técnicas posibles para avanzar nos recursos dixitais precisos e na implantación de aplicacións e ferramentas en todos os centros escolares que garantan esa atención educativa2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/9089/21Recomendación dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para que se estuden todas as vías que poidan evitar calquera carga económica derivada do cambio dos contratos de transporte escolar para os usuarios con dereito á gratuidade e que non se impoña de maneira xeral unha modalidade de uso e acceso, a tarxeta Xente Nova, que implica cargas financeiras para familias vulnerables ou en risco de exclusión2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/7543/21Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que na regulación dos prezos públicos de matrícula dos estudos conducentes á obtención do título oficial de doutor ou doutora, que corresponde fixar á Comunidade Autónoma, se aplique unha redución dun 50% sobre o prezo da titoría anual ás primeiras matrículas realizadas no segundo semestre do curso académico2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/7509/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que considere eliminar a actual restrición do Decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia no relativo á aplicación das matrículas de honra, de modo que estas mencións obtidas no derradeiro ano de estudos de grao serán de aplicación, para estes efectos, exclusivamente na primeira vez que o alumnado que as obtivo se matricule nos estudos de Máster Universitario en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, sempre que este se realice no curso académico inmediatamente seguinte2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Non aceptada
Descargar
Q/5308/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que se revise un expediente para esclarecer o sucedido cun certificado académico remitido por correo e adopte as medidas necesarias para evitar o prexuízo causado á alumna e cando se solicite algún tipo de información, se comunique ao alumnado información útil e precisa sobre os posibles defectos das solicitudes utilizando vías rápidas e sinxelas, así como a publicación nas listaxes provisionais das causas de exclusión para saber como emendar os erros2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Pendente
Descargar
Q/4104/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que estableza criterios normativos que permitan coordinar os sistemas de acceso ás universidades do SUG en relación ao procedemento ao que deben acollerse os estudantes con necesidades educativas especiais permanentes asociadas a circunstancias persoais de discapacidade que durante a súa escolarización anterior precisaran de recursos e apoios, para acreditar estas circunstancias de discapacidade a fin de acceder á universidade pola correspondente cota de reserva2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/3920/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que por parte do centro educativo se adopten todas as medidas precisas para reparar a percepción dunha alumna sobre os feitos ocorridos o curso pasado, evitando toda culpabilización, e que o centro analice as posibilidades de mellora nas ferramentas de prevención e detección de problemas de convivencia e conflitividade entre o seu alumnado. Cando na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar se aporten informes médicos do alumno ou alumna non se desbote ningunha información que poida contribuír a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/3888/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que adopte con urxencia todas as medidas organizativas e de coordinación co Sergas, na Área Sanitaria de Vigo, para a asignación do recurso específico sanitario que corresponda en función das necesidades acreditadas mediante os informes médicos do alumno, nos que se indica o cambio do sonda cada tres horas durante a xornada lectiva no centro escolar, cunha específica consideración á súa idade e discapacidade2022
Actuación de parte
Recomendación
Educación
Aceptada
Descargar
Q/3731/22Suxestión dirixida a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que asegure os recursos necesarios para garantir a equidade e a inclusión, considerando tanto os recursos de tipo material como os de tipo profesional na escolarización do alumno nun novo instituto para cursar bacharelato, tendo en conta que segue necesitando os apoios especializados que o EOE veu sinalando ao longo da súa escolarización obrigatoria, dado o carácter permanente das súas necesidades educativas2022
Actuación de parte
Suxerencia
Educación
Non aceptada
Descargar
Q/1927/22Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que a Inspección educativa só aprobe un procedemento de detección e tratamento dun caso de presunto acoso escolar cando na súa revisión quede acreditado o cumprimento rigoroso do Protocolo que está estandarizado, xa que ten carácter prescritivo para os centros escolares e contribúe a organizar a intervención, e recomendacións para que se tomen en consideración nas actuacións de investigación dos casos de acoso, cando existan e se aporten ao centro, os informes médicos especializados que diagnostiquen unha afectación da saúde mental e emocional do alumnado por mor de trastornos adaptativos derivados de estresores sociais entre o grupo de iguais; que se intensifique a formación dos equipos directivos e do profesorado en materia de acoso escolar na procura dunha maior sensibilización e coñecemento a prol da detección deste tipo de condutas. E que neste caso concreto, se adopten as medidas precisas para reparar o dano causado na alumna e a súa familia ante a desprotección da que foi vítima por parte do centro2022
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Educación
Non aceptada
Descargar
Q/1696/22Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para que a Administración resolva de forma expresa e nos prazos establecidos cantas solicitudes, reclamacións e recursos sexan presentados polos cidadáns2022
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Educación
Aceptada
Descargar
Q/1666/22Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que o Consello Escolar do Conservatorio Superior de Música de Vigo revise as circunstancias da non renovación do acordo coa AMCG e explique os motivos das decisións adoptadas en relación coa proposta de colaboración da AMCG nos aspectos apuntados nesta resolución2022
Actuación de parte
Recomendación
Cultura, turismo e deportes
Non aceptada
Descargar