Buscador de resolucións

Nº Expediente

Filtrar resoluciones

Área

Año

Ano

Tipo de resolución

Tipo resolución

Estado

Estado
Nº ExpedienteTítuloAnoTipo de queixaTipo de resoluciónÁreaEstadoEnlace
Q/3872/23Recomendación ao concello de Monforte de notificar a nova Resolución incluíndo a corrección de erros e recursos e suxestión de anular a débeda correspondente ao ano 20182023
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/13227/23Suxestión á consellería de Facenda e Administración Pública de exercer a capacidade de verificación da documentación esixida nos procedementos indicando ás persoas interesadas o dereito de oposición á mesma e, nos casos semellantes ao presente, aceptar o certificado de estar ao corrente das súas obrigacións tributarias como aval suficiente para presentarse como persoa fiadora2023
Actuación de parte
Suxerencia
Administración económica e transportes
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/13248/23Recordatorio de deberes legais á consellería de Facenda e Administración Pública que debe actuar con eficacia e celeridade, dispoñendo as medidas necesarias para evitar retrasos ou dilacións na tramitación dos expedientes2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/13542/23Recomendación á consellería de Infraestruturas e Mobilidade de , implantar medidas que faciliten o pago e a recarga das tarxetas de transporte público especialmente ás persoas que non son clientes de ABANCA, ata que se poña en marcha a nova aplicación de pago2023
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Non aceptada
Descargar
Q/13884/23Recordatorio de deberes legais ao concello de Barbadás do deber de responder, nos termos que considere oportunos, ás peticións e solicitudes presentadas nos prazos dispostos na lexislación vixente2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Administración económica e transportes
Aceptada
Descargar
Q/14770/23Recomendación á consellería de Infraestruturas e Mobilidade de facer un seguimento do cumprimento dos horarios e da velocidade dos autobuses interurbanos da liña Monforte-Lugo e suxestión de avaliar unha actualización das condicións de transporte interurbano en relación ao número de persoas usuarias que poden ir de pé2023
Actuación de parte
Recomendación
Administración económica e transportes
Pendente
Descargar
Q/14645/22Protocolo de contención mecánica (suxestión)2023
Actuación de parte
Suxerencia
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/13407/23Lista de espera cirúrxica (recomendación e suxestión)2023
Actuación de parte
Recomendación
Suxerencia
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/13393/23Falta do informe dun estudo radiolóxico solicitado polo facultativo de atención primaria (suxestión)2023
Actuación de parte
Suxerencia
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/7543/22Falta de resolución expresa dun expediente de responsabilidade patrimonial (recordatorio de deberes legais)2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/5268/22Lista de espera nos procedementos de reprodución humana (recomendación)2023
Actuación de parte
Recomendación
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/4192/23Lista de espera para realizar un TAC (recomendación e suxestión)2023
Actuación de parte
Recomendación
Suxerencia
Sanidade
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/4162/23Rexeite de centro concertado e lista de espera non estrutural (recomendación)2023
Actuación de parte
Recomendación
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/2492/23Desacordo coa asistencia sanitaria dispensada na Unidade de Atención Temperá (recomendación)2023
Actuación de parte
Recomendación
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/26/23Falta de resposta a unha reclamación (recordatorio de deberes legais)2023
Actuación de parte
Recordatorio de deberes legais
Sanidade
Aceptada
Descargar
Q/5037/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude referente ao retraso dunha revisión da discapacidade2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/5070/23Recomendación dirixida a Consellería de Política Social e Xuventude referente a reforma da normativa da valoración da discapacidade para dar prioridade a todas as persoas que acrediten ser vítimas de violencia de xénero2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Non aceptada
Descargar
Q/13485/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude sobre retraso de unha valoración de discapacidade2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/13709/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude sobre retraso de valoración de discapacidade2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/13610/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude para o aumento de prazas residenciais na área da Coruña2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Non aceptada
Descargar
Q/13563/23Recomendación dirixida ao Concello de Ourense para o aumento do servizo de axuda no fogar2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada
Descargar
Q/5033/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude para que se comproben e valoren determinadas circunstancias2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Non aceptada
Descargar
Q/5210/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de discapacidade2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Non aceptada
Descargar
Q/13291/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude por retraso de valoración de dependencia2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada parcialmente
Descargar
Q/13434/23Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude para a aprobación preferente das libranzas provisionais de atención á dependencia2023
Actuación de parte
Recomendación
Inclusión Social
Aceptada parcialmente
Descargar