Información de relevancia xurídica

Nesta sección atopará toda a información de relevancia xurídica, en especial a normativa que afecta ao réxime competencial e de funcionamento da institución da Valedora do Pobo.

Lei da Valedora do Pobo

LEI 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo na súa versión consolidada. (Modificada polas Leis: 3/1994, do 18 de xullo; 1/2002, do 26 de marzo; 8/2008, do 10 de xullo; 10/2012, de 3 de agosto y 1/2016, de 18 de xaneiro).

Respostas a consultas expostas por particulares.

(Que supoñan interpretación de dereito).

  • Consultas formuladas ante a Valedora do Pobo como Comisionado da Transparencia por suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia.
  • Resolucións da Valedora do Pobo sobre peticións de acceso á información pública realizadas pola cidadanía.
  • Suxestións e recomendacións dirixidas ás administracións públicas galegas no marco da investigación das queixas.

En relación con outras obrigacións de publicitar activamente a información de relevancia xurídica…

A institución non realiza na actualidade memorias nin informes que conformen os expedientes de elaboración de textos normativos, nin documentos que conforme á lexislación sectorial deban ser sometidos a información pública. Tampouco existen na actualidade textos de resolucións xudiciais firmes sobre normas da Valedora do Pobo. Non existen procedementos de elaboración de anteproxectos de lei nin de disposicións administrativas de caráter xeral que estean en tramitación.