Coñece as nosas recomendacións e suxestións

Aquí atoparás as recomendacións e suxestións dirixidas  polo Valedor do Pobo aos poderes públicos organizadas por anos e áreas de traballo.  Por medio das mesmas instamos ás administracións afectadas a mellorar as súas prácticas e o trato dado ao cidadán.

ANO 2018

Non hai resolucións publicadas nesta área

Non hai resolucións publicadas nesta área

Non hai resolucións publicadas nesta área

ANO 2017

-Recomendación (Q/24058/17) á Consellería de Facenda, para actualizar a convocatoria de contratación temporal nos institutos politécnicos marítimo-pesqueiros ACEPTADA

Suxestión (Q/13675/17) á Consellería de Sanidade para valorar a modificación do sistema de contratación temporal dos facultativos especialistas de áreaNON ACEPTADA

-Suxestión (Q/584/16) á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ampliar a opción de solicitar unha comisión de servizos por razóns de conciliación a docentes doutras CCAA.NON ACEPTADA

-Recomendación (Q/16401/17) ao Concello de Padrón, para que se proceda á modificación da actual RPT co fin de incluír tanto o persoal funcionario como o personal laboral. ACEPTADA

Recomendación (Q/12203/15) á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para que se estude a posibilidade de modificar o sistema de acceso para as categorías superiores do corpo de policía local, evitando que quede restrinxido de forma exclusiva á promoción interna ACEPTADA

Recomendación (Q/1005/16 e Q/13982/17) á Consellería de Política Social relativa ao funcionamento das listas de contratación temporal para a cobertura de prazas nas Escolas Infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. NON ACEPTADA

Recomendación (Q/39367/15) á Consellería de Política Social sobre a cobertura de prazas nas Escolas Infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.  NON ACEPTADA

– Recomendación (Q/12859/16) á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a exclusión na adxudicación de bolsas de formación en arquivos. NON ACEPTADA

– Suxestión (Q/954/16) á Consellería de Política Social relativa á posibilidade de permuta do personal interino. ACEPTADA

– Recomendación (Q/14415/16) á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a posible implantación da figura de intercambio provisional para o persoal interino docente.  ACEPTADA

– Recomendación (Q/64895/16) ao Concello de Meaño sobre a garantía do anonimato nun proceso selectivo.  ACEPTADA

Non hai resolucións publicadas nesta área

Recomendación (Q/22258/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso da súa valoración de discapacidade. RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Recomendación (Q/22688/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade.

Recomendación (q/24069/17) dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de resposta á solicitude de recoñecemento de grao de discapacidade.

-Recomendación (Q/22200/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Recomendación (Q/595/16) dirixida á Consellería de Política Social debido ás consecuencias do retraso dunha valoración de discapacidade nun proceso selectivo. RECOMENDACIÓN ACEPTADA

Recomendación (Q/595/16) dirixida á Consellería de Sanidade debido ás consecuencias do retraso dunha valoración de discapacidade nun proceso selectivo. RECOMENDACIÓN ACEPTADA.

Recomendación (Q/654/16) dirixida á Consellería de Política Social debido á denegación de compensación por retraso e falecemento antes da atención da dependencia. REXEITADA.

Recomendación (Q/12619/16) dirixida á Consellería de Política Social debido a unha solicitude de compensación a familiares de dependentes falecidos. REXEITADA.

-Recomendación (Q/13022/16) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun recurso de alzada contra a denegación do recoñecemento do dereito á efectividade das prestacións económicas das persoas dependente falecidas. REXEITADA.

Recomendación (Q/13191/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/13196/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia. ACEPTADA.

Suxestión (Q/13209/17) dirixida á Consellería de Política Social relativa á falta de recoñecemento da discapacidade a pesar de ter recoñecida a invalidez total pola Seguridade Social. SUXESTIÓN ACEPTADA

Recomendación (Q/13239/17) dirixida ao Concello de Ordes referente ao retraso na atención da dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/13239/17) dirixida á Consellería de Política Social referente ao retraso na atención da dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/13928/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade. ACEPTADA.

Recomendación (Q/14019/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade. REXEITADA.

Recomendación (Q/14268/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na adxudicación dunha praza residencial. REXEITADA.

Recomendación (Q/14443/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso da revisión do grao de dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/14918/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/14947/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso da revisión do grao de discapacidade. REXEITADA.

Recomendación (Q/16369/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na resolución dun recurso de alzada promovido nun procedemento de dependencia. ACEPTADA.

Recomendación (Q/16387/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso de dous procedementos de valoración da discapacidade. ACEPTADA.

Recomendación (Q/16392/17) dirixida ao Concello de Santiago de Compostela debido á falta de aplicación da reserva de prazas para persoas con discapacidade nas probas de acceso ao emprego público municipal. ACEPTADA.

Recomendación (Q/20683/17)  dirixida á Consellería de Política Social relativo ao retraso dunha valoración de discapacidade. REXEITADA.

Recomendación (Q/21333/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso do recoñecemento do grao de discapacidade. REXEITADA.

Recomendación (Q/21406/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun recurso de alzada en materia de dependencia. REXEITADA.

Recomendación (Q/22427/17) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención ao unha persoa dependente. PENDENTE.

Recomendación (Q/63651/16) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia e falecemento do dependente sen prestación e cos prazos vencidos. REXEITADA.

Recomendación (Q/63690/16) dirixida á Consellería de Política Social debido á denegación dunha Risga. ACEPTADA.

Recomendación (Q/35804/15 e q/39390/15) ao Concello de Santiago de Compostela debido ao comportamento contrario á ordenanza de convivencia dun grupo de persoas que permanecen habitualmente no centro da cidade. CON EFECTIVIDADE

Recomendación (Q/13364/16) dirixida ao Concello de Oleiros debido á denegación da exención do IVTM a unha persoa con incapacidade permanente total. ACEPTADA PARCIALMENTE

Recomendación (Q/1134/16) dirixida á Consellería de Política Social debido á actuación dunha traballadora social e a un recoñecemento de dependencia. REXEITADA

Non hai resolucións publicadas nesta área

Non hai resolucións publicadas nesta área

RECOMENDACIÓNS E SUXESTIÓNS DOS ANOS PRECEDENTES

Nos listados que acompañan, obterá información completa sobre todas as recomendacións e suxestións emitidas polo Valedor do Pobo no ano de referencia, con indicación do seu obxecto, a administración afectada, o seguimento e o acceso íntegro ao texto da resolución.

EXERCICIO 2016. Consulte o listado completo de recomendacións e suxestións (.doc)

EXERCICIO 2015. Consulte o listado completo de recomendacións e suxestións (.doc)