Lexislación aplicable

Lei do Valedor do Pobo

LEI 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo na súa versión consolidada. Modificada polas Leis: 3/1994, do 18 de xullo; 1/2002, do 26 de marzo; 8/2008, do 10 de xullo; 10/2012, do 3 de agosto e 1/2016, do 18 de xaneiro).

Regulamento Valedora do Pobo

Regulamento de organización e funcionamento da Valedora do Pobo.

Aprobado pola Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia o 26-5-1997, BOPG 678, 20-6-1997 e modificado o 12-02-2018)