Información económica, orzamentaria e estatística

Transparencia é a posibilidade de acceso que ten a cidadanía a toda a información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia xurídica, económica, orzamentaria e estatística das institucións e organismos públicos.

Como Valedora do Pobo promovemos a transparencia da actividade pública, velamos polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardamos o exercicio do dereito de acceso á información pública e garantimos a observancia das disposicións de bo goberno na comunidade galega.

A Valedora do Pobo publica nesta sección información sobre o estado de desenvolvemento do orzamento anual, do seu xeito de execución e o encaixe deste dentro dos seus obxectivos anuais. O propósito non é outro que contribuír ao espíritu de transparencia da institución, achegando, dentro da complexidade implícita destes datos, a súa proximidade á cidadanía para que coñezan a que se dedican os fondos públicos que permiten traballar a esta institución que contribúe directamente ao seu benestar.

Orzamento da Valedora do Pobo

O orzamento é un documento público que especifica os gastos que como máximo realizará a Valedora do Pobo durante o exercicio vixente e os ingresos que se prevén obter durante o mesmo período.
A dotación económica necesaria para o funcionamento da Valedora do Pobo constitúe unha partida do orzamento global do Parlamento de Galicia. A súa elaboración corresponde á Valedora do Pobo. A autorización dos gastos e a ordenación dos pagamentos corresponden á Valedora do Pobo.
Os réximes de contabilidade, intervención, contratación e adquisición de bens e dereitos son os mesmos que rexen no Parlamento de Galicia.
 

Contas anuais e informes de auditoría de contas e de fiscalización externa

Conta xeral:
Este informe recolle a información sobre balance da situación financeira da institución, a conta do resultado económico-patrimonial, liquidación do orzamento corrente e resultado orzamentario e memoria completa con datos relativos á organización, información de carácter financeiro, sobre a execución do gasto público, sobre a execución do ingreso público, do inmobilizado non financeiro, sobre as inversións financeiras, endebedamento, garantías recibidas pola institución e gráficas de evolución.
 
Exercicios: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 
Fiscalización:

Período medio de pago a provedores

O indicador Período medio de pago (PMP) mide o período de pago aos provedores que prestan servizos á Valedora do Pobo segundo a normativa vixente este período non pode superar os 30 días.
 
A Lei orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, no artigo 13.6 obriga ás administracións públicas a publicar o seu período medio de pago a provedores. O Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, desenvolve a metodoloxía de cálculo do periodo medio de pago. En aplicación de ambas normas procede publicar o periodo medio de pago a provedores da Valedora do Pobo.
 

Visor de transparencia económico/ financeira

Principais partidas orzamentarias no orzamento do 2024

Generated by wpDataTables

Información Patrimonial

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigas de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución da Valedora do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa aos bens inmobles sobre os que ostenta algún dereito real así como o seu inventario de bens de interese histórico artístico e vehículos.

Información en materia de persoal

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigas de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013 do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución da Valedora do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa aos bens inmobles sobre os que ostenta algún dereito real así como o seu inventario de bens de interese histórico artístico e vehículos.

Bolsas de formación

Nesta sección atoparás toda a información relativa ás nosas bolsas de formación.

Información sobre contratación pública

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigacións de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución da Valedora do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa á contratación pública realizada.

Información sobre convenios

A institución da Valedora do Pobo pode celebrar convenios ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.

A publicidade brindada aos convenios no cumprimento dos compromisos da transparencia vén regulada pola Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno e pola Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno de caráter básico.

Información sobre subvencións e axudas públicas

A actual lexislación esixe un elevado nivel de transparencia e aínda que a institución non concede subvencións nin axudas públicas con carácter xeral, este tipo de axudas supuxeron un instrumento esencial para apoiar de modo puntual o desenvolvemento de actividades de investigación e/ou divulgación de dereitos humanos.

Concesións de axudas e subvencións

Convocatorias de axudas e subvencións

Non existen na actualidade convocatorias de axudas públicas nin de subvencións por parte da Valedora do Pobo.