Información en materia de persoal

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigas de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución do Valedor do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa ao seu cadro de persoal, retribucións e compatibilidades, entre outros indicadores.

Retribucións dos altos cargos

 • VALEDOR/A. Soldo: 77.821,38 . Gastos de representación: 11.403,36 . Gastos de libre disposición: 11.403,36 . Total ano: 100.628,10.
**Datos actualizados en xaneiro de 2024.
 • ADXUNTO/VICEVALEDOR. Soldo: 58.222,50. . Gastos de representación: 8.746,92. Gastos de libre disposición: 8.446,92. Total ano: 75.716,34.
  **Datos actualizados en xaneiro de 2024.
 
Os altos cargos do Valedor do Pobo non reciben indemnización por cesamento.

Resolucións de compatibilidade

Non existen na actualidade autorizacións ou recoñecementos de compatibilidade que afecten o persoal do Valedor do Pobo.
De interese:o Capítulo II (artigos 6 e 7) da Lei 6/1984, do 18 de xullo, do Valedor do Pobo, establece o réxime de prerrogativas e incompatibilidades para o valedor do pobo, extensibles ao seu adxunto.

Declaración de bens e intereses, actividades e retribucións

Alto cargo: Valedor/a do Pobo | Adxunta

Relación de postos de traballo

Relación de postos de traballo. Enero 2020. Descargar.

Modificación da relación de postos de traballo maio 2021. Descargar.

Modificación da relación de postos de traballo maio 2023. Descargar.

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 27 de maio de 2024 de 2024, polo que se aproba a Relación de Postos de Traballo do Valedor do Pobo. Descargar.

Persoal funcionario y eventual

20 persoas traballan na actualidade na institución do Valedor do Pobo, ás que hai que engadir os dous altos cargos existentes (valedora do pobo e o seu adxunto).
Tal e como prevé o artigo 10.2 da Lei do Valedor do Pobo, todo o persoal que traballa ao servizo da valedora do pobo é funcionario de carreira, á excepción de 5 efectivos de persoal eventual.
O persoal do Valedor do Pobo repártese en: 1 secretario xeral, 1 coordinador/a xeral, 4 asesores/as técnicos/as, 1 asesor/a técnico/a de transparencia, información pública e comunicación, 1 xefe/a dos servizos administrativos, 1 xefe/a de servizo económico-financiero, 1 xefe/a de sección de apoio á transparencia, 1 persoa responsable da unidade de asuntos económicos e de réxime interior, 2 administrativos, 4 auxiliares administrativos, 1 conserxe, 2 uxieres e 1 conductor/a-ordenanza.

Representación sindical

O persoal específico do Valedor do Pobo carece na actualidade de representación sindical propia.

Perfil biográfico e traxectoria dos altos cargos

Valedor/a do Pobo: Dolores Fernández Galiño
Adxunta á valedora do pobo: María Xosé Porteiro

Seguridade laboral

A institución do Valedor do Pobo é cliente do Laboratorio de Radón de Galicia Como tal, someteuse e superou con éxito un dos controis máis descoñecidos da seguridade laboral: o risco de exposición á radiactividade natural, lexislado por medio dos decretos RD 783/2001; 1439/2010 e da Instrucción IS-33/2012

Indemnizacións por razón do servizo

Provisión de postos de traballo da institución

O Valedor do Pobo carece de oferta pública de emprego.
 

Provisión de postos de traballo:

 

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a cobertura do posto de xefe do Servizo de Administración e Persoal. Resolución e BOPG

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2022, pola que se aproba a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de traballo de administrativo/a secretaría da Valedora do Pobo

Resolución do 20 de xuño de 2023, pola que se aproba a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de traballo de Xefe/a do Servizo Económico-Financeiro

Resolución do 3 de novembro de 2023, pola que se aproba a convocatoria para a adscripción, polo sistema de libre designación, ao posto de traballo de Unidade de Asuntos Económicos e Réxime Interior

 
Resolución da Valedora do Pobo do 5 de xuño de 2024 (DOG nº 115 e BOPG nº 39,  do 14 de xuño de 2024), pola que se convoca concurso de méritos para a adscrición a un posto administrativo ( C/C1) nesta institución

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2024 (DOG nº 135 e BOPG nº 39, do 14 de xuño de 2024),  pola que se aproba a convocatoria para a adscrición, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo desta institución (Autoridade Galega de Protección ao Informante (AGPI).

Contratos de alta dirección

A institución carece de contratos deste tipo.

Condicións dos traballadores

Regulación das condicións de traballo
Por tratarse a institución do Valedor do Pobo dun alto comisionado do Parlamento de Galicia, o persoal que traballa ao seu servizo ríxese polas condicións de traballo da Cámara galega:

Viaxes dos altos cargos

Pode atopar a información sobre as viaxes dos altos cargos, con especificación de datas, obxectivos e custo no apartado de Axenda institucional.
Viaxes por anos:

Réxime de protección social e/ou aseguramento persoal

Todo o persoal ao servizo do Valedor do Pobo pertence ao Réxime Xeral da Seguridade Social, agás dous funcionarios que pertencen á MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) co que contan cun réxime especial de aseguramento, de caráter mutualista, diferente do Réxime Xeral da Seguridade Social.

Oferta de adscripción

Oferta para a adscrición en comisión de servizos do posto de traballo de administrativo/a, secretaría da Valedora.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o luns 1 de agosto de 2022, ás 14.00 horas

consultar vacante

Oferta para a adscrición en comisión de servizos do posto de traballo de Unidade de Asuntos Económicos e Réxime Interior .

 O prazo para a presentación de solicitudes remata o venres 16 de decembro de 2022, ás 19.00 horas.

1. Memoria

2. Resolución

3. Anuncio

4. Informe

5. Resolución

Oferta para a adscrición, en comisión de servizos, do posto de auxiliar administrativo nº 15 da relación de postos de traballo da Institución da Valedora do Pobo.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 8 de xaneiro de 2024.

Enlace aplicación puntuacións.

 1. Memoria proposta inicio expte CS Aux-15
 2. Resolucion Inicio exp CS Aux-15
 3. Anuncio vacante CS Aux-15
 4. Resolución VP Concurso 2023 BOPG

Oferta para a adscripción en comisión de servicios do posto de traballo de xefe/a de sección de apoio e transparencia, nº 10 da relación de postos de traballo da institución da valedora do pobo.

Plazo de presentación de solicitudes 9 de febrero de 2024.

 1. Memoria proposta inicio expte CS Aux-15
 2. Resolucion Inicio exp Comision serv XSAT
 3. Anuncio vacante Comision servizos XSAT