Información institucional, organizativa e de planificación

Transparencia

Transparencia é a posibilidade de acceso que ten a cidadanía a toda a información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia xurídica, económica, orzamentaria e estatística das institucións e organismos públicos. A lei 1/2016, de transparencia e bo goberno de Galicia (complementaria da lei básica 19/2013) ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer os deberes de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Pode acceder aquí a toda a información de relevancia xurídica da institución na súa versión consolidada.

Coñece ao equipo, bota unha ollada ao noso organigrama.

A posibilidade de creación e organización dunha institución similar ao Defensor del Pueblo recóllese no Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto, no seu artigo 14. Esta posibilidade fíxose efectiva a través da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo.
 
 • Garantimos o cumprimiento dos dereitos humanos.
 • Supervisamos a actuación da administración pública.
 • Resolvemos as queixas que a cidadanía nos expón.
 • Investigamos de oficio os supostos de mala administración.
 • Realizamos informes extraordinarios sobre temas de especial interese.
 • Creamos actuacións específicas, consultivas, divulgativas e de asesoramento.
 • Presentamos informes ordinarios no Parlamento de Galicia sobre a nosa actividade.


No Control da transparencia

 • Respondemos as consultas formuladas polas administracións e institucións públicas.
 • Adoptamos recomendacións (ouvida a Comisión da Transparencia) para o mellor cumprimento da lei.
 • Asesoramos sobre o acceso á información pública e o bo goberno.
 • Emitimos informes previos sobre proxectos de lei e regulamentos (ouvida a Comisión da Transparencia).
 • Efectuamos requerimentos para a emenda dos incumprimentos en materia de publicidade activa.
 • Resolvemos, por medio da Comisión da Transparencia, reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública.


Ademais…

 • Velamos pola igualdade de trato e a non discriminación de persoas lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia.
 • Defendemos os dereitos sanitarios da cidadanía galega.
 • Defendemos con carácter específico dos dereitos da infancia e da adolescencia.

A Valedora do Pobo de Galicia ten como fin estatutario e legal a defensa e a protección dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas recoñecidos na Constitución e a tutela dos dereitos individuais e colectivos emanados do Estatuto de Autonomía, en especial os sancionados no seu título preliminar. Tamén garante o pleno sometemento das administracións galegas á lei e ao dereito. Podes ver a nosa carta de servizos aquí.

Órganos Colexiados Adscritos

A institución da Valedora do Pobo ten adscrito un único órgano colexiado: a Comisión da Transparencia de Galicia.
A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade Autónoma de Galicia, creou no seu artigo 33 o órgano colexiado “Comisión da Transparencia” adscrito á institución da Valedora do Pobo. A Comisión celebrou a súa sesión constitutiva o 10 de maio de 2016 (acta da sesión) e dispón de regulamento propio de funcionamento (ver en pdf).

Competencias de órganos e entidades

Competencias de órganos e entidades e traspasos de funcións e servizos. Acceda aquí.

Delegación de competencias

Delegación de competencia da Comisión da Transparencia de Galicia na súa presidenta (Valedora do Pobo) a resolución das reclamacións en que se teña por desistido o/a solicitante por non remitir en prazo a documentación que se lle requira.

Localización, contacto e horario

A institución da Valedora do Pobo conta cunha única sede física, sita en Rúa do Hórreo 65, 15700 Santiago de Compostela.
O noso horario de atención ao público comprende mañás e tardes de 9.00-14.00 horas e de 16.30 a 19.00 horas de luns a venres .
O rexistro permanece aberto tamén nesas horas.
Pode contactar connosco por medio do teléfono 981 569 740. E as 24 horas do día na nosa páxina web.

Unidade da Transparencia

Constitución e datos de contacto da unidade da transparencia da institución.

Rexistro de entidades do sector público

Inventario de entes de comunidades autónomas do Ministerio de Facenda e administracións públicas.