Rexistro de actividades de Tratamento

O presente rexistro, comprende a información referida ao tratamento dos datos de carácter persoal nas actividades desenvolvidas pola Institución da Valedora do Pobo, de conformidade co esixido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (BOE» núm. 294, do 6 de decembro), de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a directiva 95/46/CE e demais normativa vixente que lle sexa de aplicación.

Delegado de protección de datos.

Identificación

Santiago González Serrano

DNI/CIF: 32650145-N

Enderezo: Delegado de Protección de Datos Rúa Hórreo 65, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña) .