Monografías e informes extraordinarios

A accesibilidade en Galicia

28 de xuño de 2018 – Valedor do Pobo

A institución elaborou este informe para analizar a situación da accesibilidade en Galicia unha vez vencido o prazo legal que obriga á accesibilidade universal a todos os bens e servizos dependentes da administración pública.

Para a elaboración do informe contouse coa colaboración das principais entidades que traballan coa discapacidade en Galicia que elaboraron o traballo de campo:Once Galicia, Cogami, Federación de Asociacións de Persoas Xordas e Fademga Plena Inclusión Galicia.

A situación das persoas. lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. Unha análise desde o punto de vista do tecido asociativo

22 de xullo de 2015 – Valedor do Pobo

O Valedor do Pobo elaborou este informe no marco das súas competencias en materia de non discriminación e salvagarda dos dereitos da cidadanía.

Contou coa colaboración de entidades representativas desta colectividade que lle trasladaron a realidade das persoas LGTBI.

As urxencias hospitalarias no Sistema Nacional de Salud: dereitos e garantías dos pacientes

27 de Xaneiro de 2015 – Valedor do Pobo

O Valedor do Pobo colaborou con este informe que foi realizado de xeito conxunto polo Defensor del Pueblo e todos os comisionados autonómicos, que examinaron a aplicación práctica dos dereitos e garantías dos pacientes nos servizos de urxencia hospitalaria.

O informe analiza os problemas comúns do conxunto dos servizos de urxencias e foi elaborado coa participación de profesionais dos servizos de urxencias, de xestores e directores e de asociacións de pacientes.

Os dereitos das persoas con discapacidade intelectual en Galicia

4 de Febreiro de 2014 – Valedor do Pobo

A atención preferente ás persoas afectadas por parálise cerebral, síndrome de Down, autismo ou calquera outra discapacidade de tipo intelectual resulta unha obriga constitucional dos poderes públicos. Dende hai tempo nas diferentes actividades que desenvolve o Valedor do Pobo, en especial informes que dirixe ao Parlamento de Galicia, destaca a necesidade de mellorar determinados aspectos da atención ás persoas con discapacidade intelectual.

Informe Extraordinario“Adolescentes e Internet en Galicia”

19 de Outubro de 2011 – Valedor do Pobo

Estamos a padecer unha crecente preocupación polo uso inapropiado ou excesivo de internet entre os adolescentes que contaxiou á institución do Valedor do Pobo hai tempo, e que se foi materializando na activación de sucesivas campañas de concienciación, desenvolvidas por medio de publicacións, xornadas e canles de televisión. Nas mesmas insistimos sempre nunha necesaria cautela nos usos dos datos, dos contactos, dos materiais expostos. Pero restaba coñecer con rigorosidade as actitudes, crenzas e hábitos da “mocidade dixital” en Galicia. As ansias de avanzar neste empeño materializáronse no ambicioso traballo de investigación e análise que hoxe lles presentamos. Naceu da procura de abordaxe destes problemas e concluiu sendo un estudo pioneiro, o máis completo ata o de agora, sobre dos comportamentos dos adolescentes da comunidade ante Internet e outras tecnoloxías.

Pero o estudo non se queda só no descriptivo, senón que xerminou cun carácter proactivo, de xeito que a información recabada permita o deseño de novas estratexias de prevención e control, que se transforman ao remate do informe nunha serie de recomendacións ou liñas de actuación que deben afectar ao ámbito doméstico, aos poderes públicos e ás empresas que xestionan servizos dixitais, que cremos precisas para salvagardar o interese superior dos menores ante a delicada problemática á que a rede os expón.

As persoas sen fogar en Galicia

25 de Novembro de 2010 – Valedor do Pobo de Galicia

As persoas sen fogar en Galicia analiza a situación do colectivo de cidadáns que habitan e pasan a noite nas rúas galegas, carentes de recursos económicos suficientes e dun teito baixo o que poder vivir.

Para acometer a investigación persoal da institución visitou máis de trinta centros e servizos dirixidos a atender as necesidades desta poboación na nosa comunidade. Tamén solicitou información sobre diferentes plans e estatísticas das administracións competentes e de entidades sen ánimo de lucro que traballan con estas persoas.

O documento parte dunha análise conceptual e estatística para penetrarse no mundo destes marxinados. O Valedor acudiuse ao seu encontro en albergues, centros de inserción, comedores sociais, fogares de transeúntes, etc. onde se mantiveron entrevistas con algúns dos seus usuarios e os equipos que traballan nos mesmos.

Como conclusión do traballo, o Valedor do Pobo dirixe unha serie de recomendacións ás administracións públicas, principalmente a diferentes departamentos da Xunta de Galicia e gobernos municipais, co obxectivo de que desenvolvan accións encamiñadas a mellorar as condicións de vida destas persoas, que en moi poucas ocasións chegan a expor a súa problemática por propia iniciativa.

Menores vulnerables, desprotección e responsabilidade penal

24 de Xullo de 2007 – Valedor do Pobo

Informe extraordinario sobre a situación dos menores que residen en centros tutelados e dos que permanecen en réxime de internamento, tras ter delinquido.

Seguridade viaria en Galicia

24 de Xullo de 2006 – Valedor do Pobo

Informe extraordinario sobre Seguridade Viaria en Galicia, publicado durante o ano 2006, e que supón unha detallada análise sobre as causas da alta siniestralidade rexistrada en Galicia, con conclusións presentadas no Parlamento.

Situación da poboación xitana en Galicia

24 de Xullo de 2005 – Valedor do Pobo

Análise da situación na que viven estas persoas en Galicia.

Discriminación, marxinación e exclusión social en Galicia

24 de Novembro de 1998 – Valedor do Pobo

Este informe analiza os diferentes xeitos de marxinación e exclusión social en Galicia. Elaborouse con motivo de ter sido declarado o ano 1997, pola Unión Europea, como Ano Europeo contra o racismo, a xenofobia, o antisemitismo e demáis xeitos de discriminación.

Contaminación acústica en Galicia

24 de Novembro de 1996 – Valedor do Pobo

A contaminación acústica constitúe un problema cada vez máis importante na nosa civilización. A nosa sociedade vai sendo conscente de que os ruídos son unha fonte de problemas que atentan, tanto contra o dereito dos cidadáns a disfrutar dun medio ambiente aceptablemente sano como en canto á agresión do dereito á saúde.

Ser vello en Galicia.

24 de Xuño de 1994 – Valedor do Pobo

Con este informe o Valedor do Pobo estreou a posibilidade que lle brinda a súa normativa de elaborar estudos particularizados das necesidades de determinados sectores da poboación para instar á defensa dos seus dereitos. Neste caso o foco púxose nas persoas maiores da nosa comunidade tratando de detectar as carencias que padecen.