Información convenios

A institución do Valedor do Pobo pode celebrar convenios ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.

A publicidade brindada aos convenios no cumprimento dos compromisos da transparencia vén regulada pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e pola Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno de caráter básico.

Nesta páxina poñemos a disposición da cidadanía a posibilidade de acceder a todos os convenios asinados polo Valedor do Pobo e outras entidades tanto no ano corrente como nos precedentes, garantindo ademais a súa descarga directa.