Bolsas de formación

Acordo da comisión de selección

ACORDO do 24 de setembro de 2021, da comisión de selección encargada de instruír o procedemento para a concesión das bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica

Na súa reunión de data 7 de setembro de 2021 a comisión de selección encargada de instruír o procedemento para a concesión das bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica para a formación práctica no dito organismo, valorou as solicitudes presentadas polos candidatos e acordou requirir a todos os aspirantes que presentaron a súa solicitude dentro do prazo establecido a documentación precisa para verificar o cumprimento dos requisitos requiridos e os méritos alegados, de conformidade coa base oitava da referida resolución, para o que se lles concedeu un prazo de cinco (5) días hábiles.

Finalizado o referido prazo e logo de examinar a documentación acreditativa dos requisitos e méritos alegados presentada polos aspirantes, a comisión de selección, na súa reunión de data 24 de setembro de 2021,

ACORDO

Primeiro. Publicar na páxina web da Valedora do Pobo a relación definitiva de solicitantes admitidos así como os resultados provisionais da baremación global acadada por cada un dos aspirantes logo de aplicar os criterios de valoración establecidos na base novena da referida resolución.

Segundo. Notificar o referido acordo por correo electrónico aos referidos aspirantes, na que ademais poderán consultar a súa puntuación desglosada en cada apartado do baremo.

Terceiro. Contra o acordo da comisión de selección polo que se publica a relación definitiva de admitidos e os resultados provisionais da baremación, as persoas interesadas poderán presentar reclamación por correo electrónico, ao mesmo enderezo electrónico dende o que recibirán a súa puntuación desglosada, para o que se lles concederá un prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación na páxina web da Valedora do Pobo.

A aceptación ou o rexeitamento das reclamacións presentadas entenderanse implícitos na resolución desta comisión de selección, que se publicará na páxina web da Valedora do Pobo e no Diario Oficial de Galicia, pola que se declaren con carácter definitivo as puntuacións e a orde de prelación definitivas acadadas polas persoas aspirantes.

A prelación provisional das solicitudes é a seguinte, por orde decrecente de puntuación:

Convocatoria bolsas discapacidade Psíquica 2022

Convocatoria bolsas discapacidade Psiquica 2021

Resolución de la comisión de selección 2021

ASPIRANTES

TOTAL

***7881**

17

***9447**

15

***2217**

14

***9081**

14

***8852**

9,50

***1086**

9

***7288**

5

Oferta de adscripción

Oferta para a adscrición en comisión de servizos do posto de traballo de administrativo/a, secretaría da Valedora.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o luns 1 de agosto de 2022, ás 14.00 horas

consultar vacante