Información sobre contratación pública

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigacións de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución do Valedor do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa á contratación pública realizada.

Datos estatísticos sobre tipo de contratación

2017. Datos estatísticos (porcentaxe en volume orzamentario) sobre a contratación realizada polo Valedor do Pobo segundo tipo de procedemento.

Pregos, documentación e respostas ás aclaracións

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está á súa disposición en la plataforma de contratación de Galicia.

Informes xustificativos da imposibilidade de facer uso da autoprovisión

Toda a información sobre cada un dos contratos, en concreto os informes pola insuficiencia de medios para a contratación administrativa de medios e prestacións do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

Anuncios publicados en diarios oficiais e no perfil do contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á nosa actividade contractual, o Valedor do Pobo difunde a través da rede o seu perfil de contratante, que aparece publicado no portal oficial da Xunta de Galicia: www.contratosdegalicia.es

Lugar e data límite de presentación de ofertas

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

Actos públicos de apertura de ofertas

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está á súa disposición en la plataforma de contratación de Galicia.

Número de licitadores con identificación dos admitidos, excluídos e seleccionados

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está á súa disposición en la plataforma de contratación de Galicia.

Valoración de ofertas

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está á súa disposición na plataforma de contratación de Galicia.

Adxudicacións

( de contratos, formalizacións, modificacións, decisións de desistencia ou renuncia, cesión de contratos e subcontratacións )

Toda a información sobre este indicador aparece en cada un dos contratos do Valedor do Pobo dispoñibles na plataforma de contratación de Galicia.

Información trimestral de contratos menores

Sistema de facturación electrónica

O Valedor do Pobo está adherido ao Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia, o que significa que aqueles provedores que deban expedir unha factura electrónica ao Valedor do Pobo deberán presentala a través do sistema de facturación electrónica da Comunidade Autónoma de Galicia (SEF).

Pode acceder á páxina web do SEF a través do seguinte enlace: conselleriadefacenda

Documentación: Anuncio no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) referido ao proceso de adhesión ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia: DESCARGAR

Acordos ou criterios interpretativos dos órganos consultivos en materia de contratación

Non existe na actualidade información sobre acordos ou criterios interpretativos do tipo.

Principais adxudicatarios do valedor do pobo

Datos sobre os principais adxudicatarios por contía (ano 2018) con contratos co Valedor do Pobo con detalle do procedemento e da contía. Descargue aquí

Contratos en fase de licitación

Consulte o perfil do contratante do Valedor do Pobo na Plataforma Contratos Públicos de Galicia.

Asesorías e informes externos

Datos sobre asesorías ou informes externos requiridos pola institución do Valedor do Pobo en 2017. Descargue aquí (.pdf)

Encomendas de xestión e concesións administrativas

Gasto en publicidade institucional

O Valedor do Pobo non produciu gasto en publicidade institucional en 2016, 2017 nin 2018.