Posts tagged " Pendente "

(Q/7423/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

(Q/7094/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

(Q/4402/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra para que realice as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra  para que realice  as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/4947/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

(Q/4382/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pobra de Trives para que se proceda á maior brevidade a realizar as actuaciones administrativas para a resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística, outorgano, se procede a licenza do modificado de proxecto presentado, ou adoptando en caso contrario, as medidas que correspondan

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello  de Pobra de Trives para que se proceda á maior brevidade a realizar as actuaciones administrativas para a resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística, outorgano, se procede a licenza do modificado de proxecto presentado, ou adoptando en caso contrario, as medidas que correspondan

(Q/4880/20) Recomendación dirixida ao Concello de Sada para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución e neste caso en concreto, proceda á tramitación e resolución do expediente de investigación aberto en relación ao motivo da queixa presentada pola reclamantes, nos prazos legalmente previstos, facilitando a oportuna información á interesada.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Sada para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución e neste caso en concreto, proceda á tramitación e resolución do expediente de investigación aberto en relación ao motivo da queixa presentada pola reclamantes, nos prazos legalmente previstos, facilitando a oportuna información á interesada.

(Q/4130/20) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

 Suxestión  dirixida ao Concello  de Láncara  para que  se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución.

(Q/7784/21) Recordatorio de deberes legais para que o Concello de Cabana de Bergantiños na tramitación dos seus expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 de la Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais para que o Concello de Cabana de Bergantiños na tramitación dos seus  expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 de la Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos termos  que estime oportunos, ás  solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos  previstos na lexislación específica ou, no seu  defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

(Q/8863/21) Recomendación dirixida ao concello de Vilagarcia de Arousa para que, por parte DO concello , se lleven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as circunstancias e por parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zoa acotada para o baño que permanecen instalados na praia de Compostela ye se comprobe, no seu caso, a legalidade da mesma, procedendo, se fose necesario, á adopción das medidas para a reposición da legalidade e das condicións de saúde e salibridade de dita praia.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao concello de Vilagarcia de Arousa para que, por parte DO concello , se lleven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as circunstancias e por parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zoa acotada para o baño que permanecen instalados na praia de Compostela ye se comprobe, no seu caso, a legalidade da mesma, procedendo, se fose necesario, á adopción das medidas para a reposición da legalidade e das condicións de saúde e salibridade de dita praia.

(Q/6936/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Fisterra para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Fisterra   para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas           


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal