Q/18369/18: Axudamos a residentes dun edificio de O Vicedo a evitar a instalación dun tanatorio nos seus baixos

11 Xullo, 2019 Casos resoltos

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2019. Os veciños do edificio Plaza, no centro urbano do Concello do Vicedo, acudiron á institución do Valedor do Pobo para amosar os seu rexeitamento á instalación dun tanatorio nos baixos do inmoble. A súa queixa remitida en agosto de 2018 aludía a que a posible instalación da funeraria nesa ubicación xerara un forte rexeitamento da comunidade e ampla preocupación social.

O edificio en cuestión está ubicado no núcleo do pobo, cun parque de xogos infantís e un centro multiusos para familias a unha distancia de escasos 10 metros. No momento de adquirir as vivendas sobre plano, non figurara a previsión de instalar un tanatorio nos baixos. Tampouco, como se puido comprobar na investigación despregada pola valedoría, o Plan Xeral de Ordenación Urbana preveu tal emprazamento.

A investigación permitiu comprobar os extremos apuntados polos afectados. Entre outras cuestións, verificouse a inexistencia de ordenamento municipal sobre a instalación dun establecemento de tanatorio polo que, con base no principio de vinculación positiva, so se deberían autorizar os usos previstos, quedando prohibidos establecementos doutro tipo. O local tampouco encaixaría nos usos industriais previstos para ese emprazamento. Evidenciouse ademais, nos informes obtidos da Deputación Provincial de Lugo e do propio consistorio, a existencia de doutrina do Tribunal Supremo acerca da incompatibilidade destes negocios co uso residencial.

Outras defensorías do pobo téñense pronunciado ao respecto. Ao igual que fai a valedoría, abogaron polo establecemento de tanatorios en ubicacións no marco do ordenamento urbanístico e en edificios de uso exclusivo funerario, respectando as distancias mínimas respecto das áreas residenciais.

Tal e como informou o Concello do Vicedo, a Xunta de Goberno Local na súa sesión do pasado 6 de xuño decidiu aceptar o escrito de desestimento presentado pola persoa solicitante de licenza urbanística para o tanatorio, quedando arquivado o expediente. Non haberá tanatorio nesa ubicación.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal