Permítese ás persoas incapacitadas Xudicialmente o acceso a unha vivenda.

Tal e como constatou a oficina da Valedora do Pobo durante a tramitación dunha queixa, o actual regulamento deixaba desamparadas ás persoas discapacitadas e incapacitadas xudicialmente ao esixir aos solicitantes de vivenda pública “plena capacidade de obrar”.

A Valedora segue conseguindo obxectivos. Quedou aceptada a normativa que permite ás persoas incapacitadas xudicialmente o acceso a unha vivenda pública.

 

A Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, concluíu de maneira favorable a queixa dun particular sobre a imposibilidade de acceso a unha vivenda pública dunha persoa con discapacidade psíquica do 65% con incapacidade xudicial total. Como resultado da investigación a Xunta valorará unha modificación normativa, instada por recomendación da Valedora, que eliminará o requisito de que os demandantes deste tipo de vivenda deban ter “plena capacidade de obrar” garantindo o seu acceso á vivenda pública.

Artigo 10 do Decreto 253/2007:

Este artigo regula o réxime xurídico do chan e das edificacións promovidas polo Instituto Galego dá Vivenda e so incluía como un dos requisitos comúns a todos os adxudicatarios a “plena capacidade de obrar”.

A criterio da Valedora esta limitación estaba a vulnerar os dereitos legalmente recoñecidos das persoas con discapacidade, partindo xa dos consagrados na Convención Internacional dos dereitos das persoas con discapacidade. “A práctica totalidade das persoas incapacitadas son persoas con discapacidade”, afirma a Valedora, quen engade por tanto que:

 

“a disposición que tratamos afecta a persoas con discapacidade, polo que resulta necesaria a aplicación das normas internacionais e nacionais sobre os seus dereitos, e estas prevén o descarte do anterior modelo de substitución na toma de decisións e a aplicación dun modelo de apoio que respecte os seus dereitos fundamentais”.

A Valedora defendeu, no marco da súa actuación ante o caso dun particular, unha modificación da normativa autonómica para garantir que as persoas con discapacidade cognitiva poidan acceder ao parque de vivendas de promoción pública, en igualdade co resto da poboación, con atención aos apoios que poidan precisar e que se establezan xudicialmente.

A actuación da Valedora culminou coa remisión dunha recomendación á Consellería de lnfraestruturas e Vivenda para que se modifique o artigo 10 do Decreto 253/2007, que establece como condición para a compra, arrendamento ou arrendamento con opción de compra das vivendas de promoción pública a plena capacidade de obrar, o que vulnera os dereitos legalmente recoñecidos das persoas con discapacidade”.

O pasado 26 de novembro o departamento da Xunta de Galicia enviou unha comunicación na que acepta expresamente o contido da recomendación

Acéptase finalmente a recomendación da valedoría nestes termos:

“No marco do estado actual de tramitación do anteproxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 8/2012, de vivenda de Galicia, valórase a modificación do este requisito da plena capacidade de obrar para ser adxudicatario dunha vivenda de promoción pública, na liña indicada na recomendación da Valedora”.

A Consellería modificará a normativa regulamentaria en materia de vivendas de promoción pública e suprimirá o requisito da “plena capacidade”. Substituirao por outro que sexa respectuoso cos dereitos das persoas con discapacidade e que faga referencia ás condicións individuais para obrar que se establezan en cada resolución xudicial e, en especial, á actuación cos apoios precisos.

“O libre exercicio das capacidades de elección cos apoios precisados en cada caso resulta unha condición indispensable para o respecto da dignidade das persoas con discapacidade”.

Así concluíu a Valedora do Pobo, que vixiará a efectividade destas medidas.

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2018 .

resultouche interesante?, comparte este artigo nas túas Redes Sociais.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest