Posts in Educación

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

Outubro 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI.

Abril 8th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI.
En particular, que se lle expida á persoa que promoveu este expediente de queixa un título orixinal, co número do Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais que corresponda ao seu título oficial de Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos da Universidade de Vigo conxuntamente coa de A Coruña, que cumpra os requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI do Real Decreto 1002/2010.

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET). Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.

Marzo 12th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET).
Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.

Recomendación (Q/19131/18 , Q/4623/19 , Q/5907/19) dirixida ao Concello de Ames para que por parte da Administración local se adopten todas as medidas, tanto no ámbito técnico como de recursos humanos no Departamento de Educación, para que no sucesivo, os recibos dos servizos complementarios de educación e conciliación prestados polo concello se cobren a mes vencido, tal e como establecen os regulamentos municipales

Decembro 16th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/19131/18 , Q/4623/19 , Q/5907/19) dirixida ao Concello de Ames para que por parte da Administración local se adopten todas as medidas, tanto no ámbito técnico como de recursos humanos no Departamento de Educación, para que no sucesivo, os recibos dos servizos complementarios de educación e conciliación prestados polo concello se cobren a mes vencido, tal e como establecen os regulamentos municipales

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se modifique unha ruta de transporte escolar por mor das circunstancias de saúde do alumno

Decembro 16th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se modifique unha ruta de transporte escolar por mor das circunstancias de saúde do alumno

Recomendación (Q/2357/19) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se estime unha solicitude de exención de prezos públicos a un alumno que acreditóu a súa condición de vítima de violencia de xénero fóra de prazo.

Decembro 12th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2357/19) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se estime unha solicitude de exención de prezos públicos a un alumno que acreditóu a súa condición de vítima de violencia de xénero fóra de prazo.

Resolución (Q/20725/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Novembro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Resolución (Q/20725/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que no decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia se contemple a exención de prezos públicos de cursos pasados cando a data do certificado de discapacidade non se corresponda co mesmo curso académico que o da solicitude de recoñecemento.

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Novembro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se modifique unha ruta de transporte escolar por mor das circunstancias de saúde do alumno

Recomendación (Q/2723/18) para que por parte da Universidade da Coruña

Novembro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2723/18) para que por parte da Universidade da Coruña se revíse a decisión adoptada pola Comisión Académica delegada da Xunta de Escola da EUDI do 16 de abril de 2018, para que fornecese o efecto de formalizar a súa inclusión nas táboas de recoñecemento do Grao en Enxeñería en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto por ratificarse nos criterios seguidos nun informe anterior do 19 de decembro de 2017, criterios que incorren en erros de Dereito de carácter invalídante e que contraveñen a normativa aplicable en canto ao recoñecemento de créditos entre titulacións, en concreto, o Real Decreto 1618/2011, do 14 de novembro e as disposicións concordantes

Recomendación (Q/2357/19) dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para quese estime unha solicitude de exención de presospúblicos a un alumno que acreditou a súa condición de vítima de vilencia de xénero fóra de prazo

Novembro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2357/19) Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para quese estime unha solicitude de exención de presospúblicos a un alumno que acreditou a súa condición de vítima de vilencia de xénero fóra de prazo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal