Posts in Educación

(Q/8844/21; Q/8845/21;Q/8855/21; Q/8878/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para garantir a provisión de todas as prazas de mestre de EP previstas no catálogo para o CEIP xxxxxxx, e se garanta tamén o exercicio da función titorial no primeiro curso de Educación Primaria asignándolle esta titoría a quen corresponda ao abeiro das normas de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/8844/21; Q/8845/21;Q/8855/21; Q/8878/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para garantir a provisión de todas as prazas de mestre de EP previstas no catálogo para o CEIP xxxxxxx, e se garanta tamén o exercicio da función titorial no primeiro curso de Educación Primaria asignándolle esta titoría a quen corresponda ao abeiro das normas de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación.

(Q/8791/21) Recomendación dirixida á a Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para garantir a participación do alumnado no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos por ter presentado en prazo a súa solicitude, sen que poda ser excluído ningún alumno polo feito de que os centros privados poidan acceder á aplicación XADE e comunicar unha matrícula sen que a Administración educativa comprobe que o formulario de matrícula ten sido debidamente cuberto e asinado no momento en que se cumpran os requisitos legais de acceso ao ciclo formativo de que se trate

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/8791/21) Recomendación dirixida á a Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para garantir a participación do alumnado no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos por ter presentado en prazo a súa solicitude, sen que poda ser excluído ningún alumno polo feito de que os centros privados poidan acceder á aplicación XADE e comunicar unha matrícula sen que a Administración educativa comprobe que o formulario de matrícula ten sido debidamente cuberto e asinado no momento en que se cumpran os requisitos legais de acceso ao ciclo formativo de que se trate

(Q/7906/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, en determinadas circunstancias persoais e familiares debidamente acreditadas, e previo análise da situación polos órganos competentes da Administración –a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade–, as autorizacións excepcionais concedidas a usuarios escolares tiveran carácter permanente, en tanto non varíen as circunstancias que as xustificaron, sen teren que ser renovadas polo centro educativo curso por curso.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7906/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, en determinadas circunstancias persoais e familiares debidamente acreditadas, e previo análise da situación polos órganos competentes da Administración –a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade–, as autorizacións excepcionais concedidas a usuarios escolares tiveran carácter permanente, en tanto non varíen as circunstancias que as xustificaron, sen teren que ser renovadas polo centro educativo curso por curso.

(Q/7628/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se avalíen as circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, permitindo o traslado de centro durante o curso, sen cambio de localidade, por existir prazas vacantes no centro público solicitado, ao considerar que pode favorecer o proceso educativo e emocional da menor sen ocasionar ningún prexuízo á administración educativa.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7628/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se avalíen as circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, permitindo o traslado de centro durante o curso, sen cambio de localidade, por existir prazas vacantes no centro público solicitado, ao considerar que pode favorecer o proceso educativo e emocional da menor sen ocasionar ningún prexuízo á administración educativa.

(Q/7420/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que que na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se coide de evitar que a presunta vítima o perciba como unha situación na que se sinta indefenso, ou da que se poida sentir responsable e non se desbote ningunha información que poida contribuir a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7420/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que que na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se coide de evitar que a presunta vítima o perciba como unha situación na que se sinta indefenso, ou da que se poida sentir responsable e non se desbote ningunha información que poida contribuir a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

(Q/7381/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se valore modificar a referencia á unidade familiar do IRPF e se teña en conta o número real de membros que dependen economicamente do proxenitor no momento de solicitar as axudas ou bonificacións, incluíndo ás familias formadas polo pai ou a nai separados ou divorciados con tres ou máis fillos, aínda que non exista convivencia, sempre que dependan economicamente de quen solicite tal recoñecemento.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7381/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se valore modificar a referencia á unidade familiar do IRPF e se teña en conta o número real de membros que dependen economicamente do proxenitor no momento de solicitar as axudas ou bonificacións, incluíndo ás familias formadas polo pai ou a nai separados ou divorciados con tres ou máis fillos, aínda que non exista convivencia, sempre que dependan economicamente de quen solicite tal recoñecemento.

(Q/7055/21) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para aplicar ao alumnado de Bacharelato os mesmos criterios para a concesión da mención de matrícula de honra que ao alumnado da ESO, de tal xeito que cando no centro educativo haxa un único grupo de ESO con menos de 20 alumnos, poderá concederse unha distinción de matrícula de honra

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7055/21) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se adopten as medidas precisas para aplicar ao alumnado de Bacharelato os mesmos criterios para a concesión da mención de matrícula de honra que ao alumnado da ESO, de tal xeito que cando no centro educativo haxa un único grupo de ESO con menos de 20 alumnos, poderá concederse unha distinción de matrícula de honra

(Q/6790/21) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, co fin de favorecer ao alumnado, no caso de que a porcentaxe resultante de aplicar o 5% sobre o total do alumnado do curso teña un decimal, sexa cal for, o redondeo realícese á alza, aínda que o número de alumnos que obteñan matrícula de honra sexa superior ao 5% do total, co fin de evitar situacións inxustas derivadas dunha aplicación ríxida dos rateos.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6790/21) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, co fin de favorecer ao alumnado, no caso de que a porcentaxe resultante de aplicar o 5% sobre o total do alumnado do curso teña un decimal, sexa cal for, o redondeo realícese á alza, aínda que o número de alumnos que obteñan matrícula de honra sexa superior ao 5% do total, co fin de evitar situacións inxustas derivadas dunha aplicación ríxida dos rateos.

(Q/6404/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que cando na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se aporten informes médicos do alumno ou alumna (dos servizos de pediatría, de saúde mental infanto‐xuvenil ou doutros servizos sanitarios ou educativos externos, como os informes do equipo de orientación específico) que puideran estar relacionados co suposto do acoso, non se desbote ningunha información que poida contribuír a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6404/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que cando na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se aporten informes médicos do alumno ou alumna (dos servizos de pediatría, de saúde mental infanto‐xuvenil ou doutros servizos sanitarios ou educativos externos, como os informes do equipo de orientación específico) que puideran estar relacionados co suposto do acoso, non se desbote ningunha información que poida contribuír a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

(Q/6041/19) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que sinale prazos máximos para avaliar as necesidades e establecer as adaptacións e recursos precisos nas escolas oficiais de idiomas para o alumnado que no momento da matrícula o solicite e achegue a documentación acreditativa da súa discapacidade

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6041/19) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que sinale prazos máximos para avaliar as necesidades e establecer as adaptacións e recursos precisos nas escolas oficiais de idiomas para o alumnado que no momento da matrícula o solicite e achegue a documentación acreditativa da súa discapacidade


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal