Posts in Educación

(Q/6213/19) Recomendación para que a Universidade de Santiago de Compostela adopte as medidas precisas para teren actualizados os expedientes académicos de calquera alumno coas cualificacións das materias matriculadas o curso anterior, incluídas as prácticas. Recoméndase que se estableza como cláusula de obrigado cumprimento nos seus convenios de prácticas externas un período máximo de tempo para entregar os informes de avaliación do alumnado por parte dos titores profesionais

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6213/19) Recomendación para que a Universidade de Santiago de Compostela adopte as medidas precisas para teren actualizados os expedientes académicos de calquera alumno coas cualificacións das materias matriculadas o curso anterior, incluídas as prácticas. Recoméndase que se estableza como cláusula de obrigado cumprimento nos seus convenios de prácticas externas un período máximo de tempo para entregar os informes de avaliación do alumnado por parte dos titores profesionais

(Q/5210/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso, de xeito que quede constancia da adecuada ponderación dos bens xurídicos en conflito

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/5210/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso, de xeito que quede constancia da adecuada ponderación dos bens xurídicos en conflito

(Q/4376/19) Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que revise a resolución desestimatoria da solicitude de habilitación para impartir docencia de “Lingua estranxeira-Francés” en centros privados, ao quedar acreditada a formación de educación superior adecuada neste caso

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/4376/19) Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que revise a resolución desestimatoria da solicitude de habilitación para impartir docencia de “Lingua estranxeira-Francés” en centros privados, ao quedar acreditada a formación de educación superior adecuada neste caso

(Q/3575/20 e outros) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, para o alumnado con patoloxías de risco ou nas súas familias así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida poñer en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/3575/20 e outros) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, para o alumnado con patoloxías de risco ou nas súas familias así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida poñer en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

(Q/3345/20) Suxestión á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que faga extensiva ao bacharelato o criterio de conceder matrícula de honra a un número non superior ao 5 %, ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no segundo curso de bacharelato que obtivese unha nota media da etapa igual ou superior a 9

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/3345/20) Suxestión á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que faga extensiva ao bacharelato o criterio de conceder matrícula de honra a un número non superior ao 5 %, ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no segundo curso de bacharelato que obtivese unha nota media da etapa igual ou superior a 9

(Q/2870/19) Recomendación dirixida á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que resolva en sentido positivo e de maneira acorde co establecido no artigo 53 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as peticións que se lles formulen polos alumnos de copia dos exames realizados no marco das probas de acceso á universidade, en todas as súas modalidades

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/2870/19) Recomendación dirixida á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que resolva en sentido positivo e de maneira acorde co establecido no artigo 53 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as peticións que se lles formulen polos alumnos de copia dos exames realizados no marco das probas de acceso á universidade, en todas as súas modalidades

Estado: en suspenso por recurso judicial

(Q/2720/19) Recordatorio de deberes legais dirixido á Universidade de Vigo para que cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/2720/19) Recordatorio de deberes legais dirixido á Universidade de Vigo para que cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010

(Q/408/20) Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se comprobe a posibilidade de superación por persoas invidentes do módulo “Programación multimedia e dispositivos móbiles” como parte do currículo establecido no Decreto 105/2011 e na lexislación básica que ven a desenvolver; que, de selo caso, se realicen as oportunas adaptacións da programación

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/408/20) Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se comprobe a posibilidade de superación por persoas invidentes do módulo “Programación multimedia e dispositivos móbiles” como parte do currículo establecido no Decreto 105/2011 e na lexislación básica que ven a desenvolver; que, de selo caso, se realicen as oportunas adaptacións da programación

(Q/2910/20, Q/2917/20) Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que nas bases reguladoras das vindeiras convocatorias de axudas de apoio á formación do persoal investigador, se regulen con claridade os efectos da suspensión dos contratos – coa consecuente interrupción e prórroga do prazo de execución da axuda correspondente ao tempo de suspensión–, e se adopten as medidas e os instrumentos xurídicos necesarios para equiparar ao persoal investigador que teña permisos de paternidade/maternidade co resto dos seus compañeiros.

Decembro 18th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que nas bases reguladoras das vindeiras convocatorias de axudas de apoio á formación do persoal  investigador, se regulen con claridade os efectos da suspensión dos contratos –coa consecuente interrupción e prórroga do prazo de execución da axuda correspondente ao tempo de suspensión–,  e se adopten as medidas e os instrumentos xurídicos necesarios para equiparar ao persoal investigador que teña permisos de paternidade/maternidade co resto dos seus compañeiros.

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

Outubro 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal