Posts tagged " 2020 "

(Q/3381/20) Recomendación dirixida ao Concello de Valdoviño para que as medidas municipais de acceso aos aparcadoiros públicos das praias dese térmo municipal non se baseen en criterios como a residencia, empadroamento ou similares, posto que non resultan acordes coa igualdade de todos no exercizo do dereito de acceso aos bens de dominio público

Outubro 26th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/3381/20) Recomendación dirixida ao Concello de Valdoviño para que as medidas municipais de acceso aos aparcadoiros públicos das praias dese térmo municipal non se baseen en criterios como a residencia, empadroamento ou similares, posto que non resultan acordes coa igualdade de todos no exercizo do dereito de acceso aos bens de dominio público

(Q/3352/20) Recomendación ao Concello de Tui para que adopte e execute provisionalmente as medidas necesarias, para garantir a correcta evacuación das augas e a debida protección da salubridade pública

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/3352/20) Recomendación ao Concello de Tui para que adopte e execute provisionalmente as medidas necesarias, para garantir a correcta evacuación das augas e a debida protección da salubridade pública

(Q/3266/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha praza residencia para a atención da dependencia

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/3266/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha praza residencia para a atención da dependencia

(Q/22186/17) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Valdoviño relativo á obriga de ditar resolución expresa e a notificala nos prazos legalmente previstos en tódolos procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación salvo as excepcións previstas na lei.

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/22186/17) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Valdoviño relativo á obriga de ditar resolución expresa e a notificala nos prazos legalmente previstos en tódolos procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación salvo as excepcións previstas na lei

(Q/4058/20) Uso indebido dun vado

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/4058/20) Uso indebido dun vado

(Q/3905/20) Suxestión dirixida á Consellería de Facenda para que se notifique persoalmente as persoas con deficiencias as fases dos procesos selectivos

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/3905/20) Suxestión dirixida á Consellería de Facenda para que se notifique persoalmente as persoas con deficiencias as fases dos procesos selectivos

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

Outubro 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/3575/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que adopte as medidas de educación a distancia previstas con carácter xeral mediante as aulas virtuais, así como respecto do alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a consellería, e sen prexuízo así mesmo da adopción da medida de escolarización domiciliaria naqueles supostos nos que legalmente corresponda

(Q/3759/20) Lista de espera

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/3759/20) Lista de espera

(Q/3347/20) Desacordo entre os facultativos de diferentes especialidades

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/3347/20) Desacordo entre os facultativos de diferentes especialidades

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal