Posts tagged " 2020 "

(Q/1975/20 ) Suxerencia dirixida ao Concello de Baiona para que na selección de persoal , cando haxa que realizar probas de carácter práctico relacionadas coas tarefas a desempeñar no posto de traballo que teñan como finalidade a avaliación das competencias e destrezas profesionais dos aspirantes á hora da súa adecuación aos postos de traballo, se proceda a documentar ( a través de videos, audios…), a realización de ditass probas

Maio 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/1975/20 ) Suxerencia dirixida ao Concello de Baiona para que na selección de persoal , cando haxa que realizar probas de carácter práctico relacionadas coas tarefas a desempeñar no posto de traballo que teñan como finalidade a avaliación das competencias e destrezas profesionais dos aspirantes á hora da súa adecuación aos postos de traballo, se proceda a documentar ( a través de videos, audios…), a realización de ditass probas

(Q/510/20 ) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello da Coruña Recordatorio que os actos das Administracións Públicas suxeitos a Dereito Administrativo presumiranse válidos e producirán efectos dende a data na que se diten , salvo que en eles se dispoña outra cousa, sendo inmediatamente executivos, salvo os supostos previstos legalmente podendo proceder á súa execución forzosa, que deberá respectar o principio de proporcionalidade , excepto nos supostos legalmente previstos

Maio 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/510/20 ) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello da Coruña Recordatorio que os actos das Administracións Públicas suxeitos a Dereito Administrativo presumiranse válidos e producirán efectos dende a data na que se diten , salvo que en eles se dispoña outra cousa, sendo inmediatamente executivos, salvo os supostos previstos legalmente podendo proceder á súa execución forzosa, que deberá respectar o principio de proporcionalidade , excepto nos supostos legalmente previstos

(Q/307/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que na tramitación dos expedientes actúen dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos na Constitución estando obrigado a ditar resolucón expresa e a notificala nos prazos legalmente previstos tanto nos recursos de reposición como en tódolos procedementos calquera que sexa a súa forma de inicación salvo as excepcións previstas na lei

Maio 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/307/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que na tramitación dos expedientes actúen dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos na Constitución estando obrigado a ditar resolucón expresa e a notificala nos prazos legalmente previstos tanto nos recursos de reposición como en tódolos procedementos calquera que sexa a súa forma de inicación salvo as excepcións previstas na lei

(Q/2495/20) Prohibición dos mercados alimentarios de proximidade

Maio 13th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/2495/20) Prohibición dos mercados alimentarios de proximidade

(Q/2079/20) Situación de hortas de autoconsumo

Maio 13th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/2079/20) Situación de hortas de autoconsumo

(Q/2059/20) Posibilidade de apertura do confinamento para traballos agrícolas sen fins comerciais

Maio 13th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/2059/20) Posibilidade de apertura do confinamento para traballos agrícolas sen fins comerciais

(Q/2000/20) QUEIXA DE OFICIO SOBRE O SECTOR MARISQUEIRO DE GALICIA

Maio 13th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/2000/20) QUEIXA DE OFICIO SOBRE O SECTOR MARISQUEIRO DE GALICIA

(Q/2110/20) DILIXENCIA DE ARQUIVO POR SOLUCIÓN POSITIVA

Maio 4th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/2110/20) DILIXENCIA DE ARQUIVO POR SOLUCIÓN POSITIVA

(Q/1992/20) Accesibilidade do sistema sanitario para as persoas xordas

Maio 4th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/1992/20) Accesibilidade do sistema sanitario para as persoas xordas

(Q/1973/20) Investigacións resoltas positivamente

Maio 4th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/1973/20) Investigacións resoltas positivamente


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal