Posts tagged " 04.Abril "

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

Xuño 14th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

(Q/425/21) Recomendación dirixida ao Concello de Lousame para que, en cumprimento do disposto no artigo 103 da Constitución e a fin de proporcionar unha óptima atención á cidadanía, cando esta exerza o seu dereito a recibir a información que precisa da Administración, esta sexa unha “ información útil” e facilitarlle o dereito a poder reclamar contra a administración, a través do plantexamento de queixas e suxestións sobre o funcionamento dos servizos públicos, facilitado o exercizo deste dereito a través dun sistema multicanal, ofrecendo tanto medios presenciales, como telefónicos e telemáticos de fácil accesibilidade.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Lousame para que,  en cumprimento do disposto no artigo  103 da Constitución e a fin de proporcionar unha óptima atención á cidadanía, cando esta  exerza o seu dereito a recibir a información que precisa da Administración, esta sexa unha “ información útil” e facilitarlle  o dereito a poder reclamar contra a administración, a través do plantexamento de queixas e suxestións  sobre o funcionamento dos servizos  públicos,  facilitado o exercizo deste dereito a través dun sistema multicanal, ofrecendo tanto medios presenciales, como telefónicos e telemáticos de fácil accesibilidade.

(Q/1761 a 1941/20) Recomendación e recordatorio de deberes legais dirixidos á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, ao abeiro do artigo 16 da Lei 5/2016, de 4 de maio, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emita resolución expresa sobre a solicitude de iniciación do procedemento para a declaración de BIC ou, se considera que a solicitude carece de fundamento, declare motivadamente a inadmisión e notifiqueo á persoa solicitante, recomendando á Consellería de Cultura, Educación e Universidade que adopte as medidas precisas, no ámbito das súas competencias autorizatorias, para asegurar a efectividade do que eventualmente sexa resolto

Maio 3rd, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Cultura, turismo e deportes No Comment yet

(Q/1761 a 1941/20) Recomendación e recordatorio de deberes legais dirixidos á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, ao abeiro do artigo 16 da Lei 5/2016, de 4 de maio, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emita resolución expresa sobre a solicitude de iniciación do procedemento para a declaración de BIC ou, se considera que a solicitude carece de fundamento, declare motivadamente a inadmisión e notifiqueo á persoa solicitante, recomendando á Consellería de Cultura, Educación e Universidade que adopte as medidas precisas, no ámbito das súas competencias autorizatorias, para asegurar a efectividade do que eventualmente sexa resolto

(Q/205/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vigo para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a comprobación da legalidade urbanística dunha instalación para, se procede, ordear a interrupción do seu funcionamento polo medio que considere mais adecuado, e iniciar expediente de reposición da legalidade urbanística

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/205/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vigo para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a comprobación da legalidade urbanística dunha instalación para, se procede, ordear a interrupción do seu funcionamento polo medio que considere mais adecuado, e iniciar expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/10558/21)

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

Q/10558/21

(Q/384/21) Recomendación e Recordatorio de deberes legais dirixidos ao Concello de Arteixo para que cumpra o disposto no vixente artigo 138 do Regulamento Xeral de Circulación sobre o idioma dos sinais de tal xeito que as indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figuren en idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma recoñecida no respectivo estatuto de autonomía, neste caso, en galego, cando o sinal estea situado no ámbito territorial da devandita comunidade; e adopte todas as medidas precisas, no ámbito das súas competencias, para promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/384/21) Recomendación e Recordatorio de deberes legais dirixidos ao Concello de Arteixo para que cumpra o disposto no vixente artigo 138 do Regulamento Xeral de Circulación sobre o idioma dos sinais de tal xeito que as indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figuren en idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma recoñecida no respectivo estatuto de autonomía, neste caso, en galego, cando o sinal estea situado no ámbito territorial da devandita comunidade; e adopte todas as medidas precisas, no ámbito das súas competencias, para promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns

(Q/256/21) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Sobrado dos Monxes da súa obriga de resolver expresamente sobre a solicitude de mellora do alumeado solicitada e dar aceso á interesada á información referente as obras realizadas na parcela colindante coa súa

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/256/21) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Sobrado dos Monxes da súa obriga de resolver expresamente sobre a solicitude de mellora do alumeado solicitada e dar aceso á interesada á información referente as obras realizadas na parcela colindante coa súa

(Q/4330/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade debido a determinadas circunstancias que afectan aos doentes do hospital psiquiátrico de Conxo

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4330/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade debido a determinadas circunstancias que afectan aos doentes do hospital psiquiátrico de Conxo

(G.6.Q/4050/20 a G.6.Q/4056/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido aos retrasos das valoracións de dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(G.6.Q/4050/20 a G.6.Q/4056/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido aos retrasos das valoracións de dependencia

(Q/905/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/905/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal