Información de relevancia xurídica

Nesta sección atopará toda a información de relevancia xurídica, en especial a normativa que afecta ao réxime competencial e de funcionamento da institución do Valedor do Pobo.

Edificio sede do Valedor do Pobo

LEI DO VALEDOR DO POBO

LEI 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo na súa versión consolidada.
(Modificada polas Leis: 3/1994, do 18 de xullo; 1/2002, do 26 de marzo; 8/2008, do 10 de xullo; 10/2012, de 3 de agosto y 1/2016, de 18 de xaneiro)

Actualización de contidos: permanente

Última actualización: 7 de novembro de 2018

EN RELACIÓN CON OUTRAS OBRIGAS DE PUBLICITAR ACTIVAMENTE A INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA…

A institución non realiza na actualidade memorias nin informes que conformen os expedientes de elaboración de textos normativos, nin documentos que conforme á lexislación sectorial deban ser sometidos a información pública.

Tampouco existen na actualidade textos de resolucións xudiciais firmes sobre normas do Valedor do Pobo. Nos existen procedementos de elaboración de anteproxectos de lei nin de disposicións administrativas de caráter xeral que estean en tramitación.