Posts tagged " 06.Xunio "

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

(Q/722/21) Suxestión á Consellería de Sanidade para que publique no portal web de Transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, o informe final que dea resposta razoada á totalidade das proposicións ou suxestións formuladas polas entidades no trámite de audiencia e información pública do Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa de caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia e para que no sucesivo valore a conveniencia de dar publicidade no Portal de Transparencia e Goberno aberto ao informe final común previsto no artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/722/21) Suxestión á Consellería de Sanidade para que publique no portal web de Transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, o informe final que dea resposta razoada á totalidade das proposicións ou suxestións formuladas polas entidades no trámite de audiencia e información pública do Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa de caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia e para que no sucesivo valore a conveniencia de dar publicidade no Portal de Transparencia e Goberno aberto ao informe final común previsto no artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

(Q/4986/20) Execución dunha resolución do concello de Verín sobre unhas obras ilegais

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4986/20) Execución dunha resolución do concello de Verín sobre unhas obras ilegais

(Q/1285/21) Suxestión dirixida o Concello de Gondomar para que valore a conveniencia de solicitar ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo autorización para entrada no inmoble obxecto dunha denuncia, ao obxecto de comprobar si se realizaron obras sen a preceptiva comunicación ou licencia para, de ser o caso, iniciar os procedementos administrativos que correspondan

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/1285/21) Suxestión dirixida o Concello de Gondomar para que valore a conveniencia de solicitar ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo autorización para entrada no inmoble obxecto dunha denuncia, ao obxecto de comprobar si se realizaron obras sen a preceptiva comunicación ou licencia para, de ser o caso, iniciar os procedementos administrativos que correspondan

(Q/1270/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Tomiño para que que comprobe si unha vivenda, que carece de Licenza de primeira ocupación esta sendo utilizada, e de ser o caso, adoptar as medidas necesarias para o cese da ocupación

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/1270/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Tomiño para que que comprobe si unha vivenda, que carece de Licenza de primeira ocupación esta sendo utilizada, e de ser o caso, adoptar as medidas necesarias para o cese da ocupación

(Q/422/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Nigrán para que resolva o que proceda sobre as alegacións presentadas pola interesada, e dicte as medidas que correspondan para a execución da resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/422/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Nigrán para que resolva o que proceda sobre as alegacións presentadas pola interesada, e dicte as medidas que correspondan para a execución da resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Obras públicas e expropiacións No Comment yet

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

(Q/1116/21) Falta de Protocolo ou medidas, en relación coa festa “A Maruxaina”, para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan ao mesmo, accedan e poidan utilizalo de maneira segura e insuficiencia na dotación de espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Igualdade de xénero No Comment yet

(Q/1116/21) Falta de Protocolo ou medidas, en relación coa festa “A Maruxaina”, para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan ao mesmo, accedan e poidan utilizalo de maneira segura e insuficiencia na dotación de espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure

Xuño 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal