Posts tagged " Rexeitada "

(Q/5173/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerceda para que realice as inspeccións que considere necesarias para a comprobación de si as obras e usos do solo, son conformes coa normativa que lle é de aplicación, iniciando se procede, e previa audiencia de terceiros interesados, os procedementos que correspondan para o mantemento da disciplina urbanística

Maio 11th, 2022 Posted by proba No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerceda para que realice as inspeccións que considere necesarias para a comprobación  de si as obras e usos do solo, son conformes coa normativa que lle é de aplicación, iniciando  se procede, e previa audiencia de terceiros interesados, os procedementos que correspondan para o mantemento da disciplina urbanística

(Q/9044/21) Suxestión dirixida á Deputación da Coruña para que valore revisar o expediente da interesada atendendo ás razóns expostas na Resolución

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

Suxestión dirixida á Deputación da Coruña para que valore revisar o expediente da interesada atendendo ás razóns expostas na Resolución

(Q/6928/21) Recomendación dirixida ao Concello de Padrón no sentido de anular a débeda requerida ao interesado, toda vez que o mesmo non podía ter licencia de venta ambulante no periodo que se lle reclama

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Padrón no sentido de anular a débeda requerida ao interesado, toda vez que o mesmo non podía ter licencia de venta ambulante no periodo que se lle reclama

(Q/8889/21) Suxestión remitida á Consellería de Facenda e Administración Pública para que valore a revisión dun expediente e a posibilidade de acceder á sua petición de adaptación do tempo para o proceso selectivo, visto que cumpre o requisito do 33% de discapacidade

Abril 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/8889/21) Suxestión remitida á Consellería de Facenda e Administración Pública para que valore a revisión dun expediente e a posibilidade de acceder á sua petición de adaptación do tempo para o proceso selectivo, visto que cumpre o requisito do 33% de discapacidade

(Q/7006/21) Recomendación dirixida ao concello de Vigo para que acceda á división da liquidación que a Lei Xeral Tributaria permite, dado que o concello coñecía a existencia de dous cotitulares e contaba cos datos dos mesmos

Abril 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/7006/21) Recomendación dirixida ao concello de Vigo para que acceda á división da liquidación que a Lei Xeral Tributaria permite, dado que o concello coñecía a existencia de dous cotitulares e contaba cos datos dos mesmos

(Q/6725/21) Suxestión dirixida dirixido ao concello de Cangas do Morrazo para valorar o reintegro de cuotas da piscina municipal por motivos médicos comprobados e xustificados

Abril 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/6725/21) Suxestión dirixida dirixido ao concello de Cangas do Morrazo para valorar o reintegro de cuotas da piscina municipal por motivos médicos comprobados e xustificados

(Q/4582/20) Suxestión á Axencia Tributaria de Galicia sobre cita previa

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4582/20) Suxestión á Axencia Tributaria de Galicia sobre cita previa

(Q/1065/21) Recordatorio de deberes legais o Concello de Pontevedra para que se cumpra o disposto regulamentariamente na lexislación de tráfico de modo que, cando para facilitar a interpretación dos sinais, engádese unha inscrición nun panel complementario rectangular colocado debaixo daquelas ou no interior dun panel rectangular que conteña o sinal, esas indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán en idioma castelán e, ademais, en galego como lingua cooficial de Galicia

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/1065/21) Recordatorio de deberes legais o Concello de Pontevedra para que se cumpra o disposto regulamentariamente na lexislación de tráfico de modo que, cando para facilitar a interpretación dos sinais, engádese unha inscrición nun panel complementario rectangular colocado debaixo daquelas ou no interior dun panel rectangular que conteña o sinal, esas indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán en idioma castelán e, ademais, en galego como lingua cooficial de Galicia

(Q/7906/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, en determinadas circunstancias persoais e familiares debidamente acreditadas, e previo análise da situación polos órganos competentes da Administración –a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade–, as autorizacións excepcionais concedidas a usuarios escolares tiveran carácter permanente, en tanto non varíen as circunstancias que as xustificaron, sen teren que ser renovadas polo centro educativo curso por curso.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7906/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que, en determinadas circunstancias persoais e familiares debidamente acreditadas, e previo análise da situación polos órganos competentes da Administración –a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade–, as autorizacións excepcionais concedidas a usuarios escolares tiveran carácter permanente, en tanto non varíen as circunstancias que as xustificaron, sen teren que ser renovadas polo centro educativo curso por curso.

(Q/7628/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se avalíen as circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, permitindo o traslado de centro durante o curso, sen cambio de localidade, por existir prazas vacantes no centro público solicitado, ao considerar que pode favorecer o proceso educativo e emocional da menor sen ocasionar ningún prexuízo á administración educativa.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/7628/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se avalíen as circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, permitindo o traslado de centro durante o curso, sen cambio de localidade, por existir prazas vacantes no centro público solicitado, ao considerar que pode favorecer o proceso educativo e emocional da menor sen ocasionar ningún prexuízo á administración educativa.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal