Posts tagged " Recordatorio de deberes legais "

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

Xuño 14th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

(Q/733/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oza-Cesuras sobre a obriga de remitir a tódolos concelleiros, as actas das sesións da Xunta de Gobierno Local no prazo de dez días , remisión que deberá facerse polos medios previstos para a práctica de notificacións na la Ley 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

 Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oza-Cesuras sobre a obriga de remitir a tódolos concelleiros,   as actas das sesións da Xunta  de Gobierno Local  no prazo de dez  días , remisión que deberá facerse polos medios previstos para a práctica de notificacións na la Ley 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

(Q/973/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Valga para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos eno artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na a lexislación específica oo, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/973/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Valga para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos eno artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na a lexislación específica oo, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

(Q/388/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución expresa nos prazos legalmente previstos.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de  Pontedeume para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución expresa nos prazos legalmente previstos.

(Q/2912/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sada referido a que tódolos membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función, tendo en conta que a solicitude de exercizo deste dereito haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel no que se houbera presentado. Cando non poda facilitarse a información no momento da notificación da resolución de solicitude da mesma, deberá facilitarse, en cualquiera caso, nun prazo non superior a dez días.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sada referido a que tódolos membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función, tendo en conta que a solicitude de exercizo deste dereito haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel no que se houbera presentado. Cando non poda facilitarse a información no momento da notificación da resolución de solicitude da mesma, deberá facilitarse, en cualquiera caso, nun prazo non superior a dez días.

(Q/4277/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Culleredo para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Culleredo para que na  tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e  por escrito,  nos termos  que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos  previstos na lexislación  específica ou, no seu defecto nos prazos  previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas.

(Q/3677/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mondariz Balneario para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimiento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mondariz Balneario para que na  tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade  establecidos  no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos termos  que estime oportunos, ás solicitudes  e peticións  que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos  prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimiento Administrativo Común das Administracións Públicas.

(Q/9287/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sanxenxo para que realice as actuacións administrativas que correspondan para a resolución do expediente de solicitude de licencia e notificarllo á interesada

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/9287/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sanxenxo para que realice as actuacións administrativas que correspondan para a resolución do expediente de solicitude de licencia e notificarllo á interesada

(Q/7912/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Ferrol para que realice as actuacións administrativas que correspondan para determinar si procede ou non a incoación dun expediente de reposición da legalidade urbanística

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/7912/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Ferrol para que realice as actuacións administrativas que correspondan para determinar si procede ou non a incoación dun expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal