Posts tagged " Recordatorio de deberes legais "

(Q/1270/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Tomiño para que que comprobe si unha vivenda, que carece de Licenza de primeira ocupación esta sendo utilizada, e de ser o caso, adoptar as medidas necesarias para o cese da ocupación

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/1270/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Tomiño para que que comprobe si unha vivenda, que carece de Licenza de primeira ocupación esta sendo utilizada, e de ser o caso, adoptar as medidas necesarias para o cese da ocupación

(Q/422/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Nigrán para que resolva o que proceda sobre as alegacións presentadas pola interesada, e dicte as medidas que correspondan para a execución da resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/422/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Nigrán para que resolva o que proceda sobre as alegacións presentadas pola interesada, e dicte as medidas que correspondan para a execución da resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/4134/20) Recordatorio de deberes legais e suxestión dirixidos ao Concello de Ferrol para que dite resolución expresa sobre un recurso de reposición presentado pola interesada e suxestión para que polo Concello se valore a conveniencia de iniciar un procedemento de revisión de oficio dunha resolución pola que se produce un cambio de obrigados nun expediente de reposición da legalidade urbanística

Xuño 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4134/20) Recordatorio de deberes legais e suxestión dirixidos ao Concello de Ferrol para que dite resolución expresa sobre un recurso de reposición presentado pola interesada e suxestión para que polo Concello se valore a conveniencia de iniciar un procedemento de revisión de oficio dunha resolución pola que se produce un cambio de obrigados nun expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/6195/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Oroso para quelle facilite a información erquririda aos mebros da Corporación Municipal

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/6195/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Oroso para quelle facilite a información erquririda aos mebros da Corporación Municipal

(Q/4105/20) Recordatorio de deberes legais á Universidade de Vigo para que no Programa Universitario de Maiores se respecte o dereito do alumnado ao uso da lingua oficial da súa preferencia, a que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes, e que se empregue o galego nas comunicacións co alumnado que manifeste que é a lingua oficial da súa elección

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/4105/20) Recordatorio de deberes legais á Universidade de Vigo para que no Programa Universitario de Maiores se respecte o dereito do alumnado ao uso da lingua oficial da súa preferencia, a que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes, e que se empregue o galego nas comunicacións co alumnado que manifeste que é a lingua oficial da súa elección

(Q/3033/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que responda expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Cultura, turismo e deportes No Comment yet

(Q/3033/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que responda expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/2720/19) Recordatorio de deberes legais dirixido á Universidade de Vigo para que cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/2720/19) Recordatorio de deberes legais dirixido á Universidade de Vigo para que cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010

(Q/2092/19 y Q/2095/19) Recordatorio de deberes legais para a suspensión de obras e usos sen título habilitante en curso de execución ou sen se axustar ás condicións sinaladas nel e de dar trámite ás denuncias presentadas

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Cultura, turismo e deportes No Comment yet

(Q/2092/19 y Q/2095/19) Recordatorio de deberes legais para a suspensión de obras e usos sen título habilitante en curso de execución ou sen se axustar ás condicións sinaladas nel e de dar trámite ás denuncias presentadas

(Q/245/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Axencia Galega das Industrias Culturais para que cumpra o deber de expedir de oficio os certificados acreditativos do silencio administrativo

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Cultura, turismo e deportes No Comment yet

(Q/245/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Axencia Galega das Industrias Culturais para que cumpra o deber de expedir de oficio os certificados acreditativos do silencio administrativo

(Q/4375/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida por unha persoa no servizo de rehabilitación

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4375/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida por unha persoa no servizo de rehabilitación


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal