Posts tagged " Recomendación "

(Q/6071/21) Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

(Q/4525/20) Recomendación ao Concello de Meaño para que proceda á revisión dun expediente de solicitude de acceso á licencia, resolvendo o que proceda e Recordatorio de deberes legais para que tramite os expedientes de reposición da legalidade urbanística dentro dos prazos, de forma que non se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciado ou por caducidade dos mesmos.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recomendación ao Concello de Meaño para que proceda á revisión dun expediente de solicitude de acceso á licencia, resolvendo o que proceda e Recordatorio de deberes legais para que tramite os expedientes de reposición da legalidade urbanística dentro dos prazos, de forma que non se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciado ou por caducidade dos mesmos. 

(Q/1092/21) Recomendación dirixida ao Concello de As Pontes para que se leven a cabo tódalas actuacións que sexan necesarias a fin de comprobar o cumprimento do disposto no artigo 6 da Ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais dese concello.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación  dirixida ao Concello de As Pontes  para que se leven a cabo tódalas actuacións que sexan necesarias a fin de comprobar o cumprimento do disposto no artigo 6 da Ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais dese concello.

(Q/4880/20) Recomendación dirixida ao Concello de Sada para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución e neste caso en concreto, proceda á tramitación e resolución do expediente de investigación aberto en relación ao motivo da queixa presentada pola reclamantes, nos prazos legalmente previstos, facilitando a oportuna información á interesada.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Sada para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución e neste caso en concreto, proceda á tramitación e resolución do expediente de investigación aberto en relación ao motivo da queixa presentada pola reclamantes, nos prazos legalmente previstos, facilitando a oportuna información á interesada.

(Q/8863/21) Recomendación dirixida ao concello de Vilagarcia de Arousa para que, por parte DO concello , se lleven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as circunstancias e por parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zoa acotada para o baño que permanecen instalados na praia de Compostela ye se comprobe, no seu caso, a legalidade da mesma, procedendo, se fose necesario, á adopción das medidas para a reposición da legalidade e das condicións de saúde e salibridade de dita praia.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao concello de Vilagarcia de Arousa para que, por parte DO concello , se lleven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as circunstancias e por parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zoa acotada para o baño que permanecen instalados na praia de Compostela ye se comprobe, no seu caso, a legalidade da mesma, procedendo, se fose necesario, á adopción das medidas para a reposición da legalidade e das condicións de saúde e salibridade de dita praia.

(Q/6830/21) Recomendación dirixida ao Concello de Ares para que se proceda a comprobar a realidade dos feitos denunciados, adoitando, se fose fuera necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro dos límites tolerables de conformidade coa normativa vixente aplicable.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

 Recomendación  dirixida ao Concello de Ares   para que  se proceda a comprobar a realidade dos feitos denunciados, adoitando, se fose fuera necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro dos límites tolerables de conformidade coa normativa vixente aplicable.

(Q/6881/21) Recomendación dirixida ao concello de San Cibrao das Viñas para que se leven a cabo , con urxencia, Tódalas actuacións que sexan necesarias a fin de ubicar a farola obxecto da queixa e que a mesma cumpra a súa función de alumear o camiño.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida  ao concello de San Cibrao das Viñas para que se leven a cabo , con urxencia, Tódalas actuacións que sexan necesarias a fin de ubicar a farola obxecto da queixa  e que a mesma cumpra a súa función de alumear o camiño.

(Q/7112/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Ames para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no el artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun mes

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Ames para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos  principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no el artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun  mes

(Q/773/21) Recomendación dirixida ao Concello de Rianxo para que se teña en conta a solicitude presentada pola reclamante , dado que, a falta de resolución expresa e en prazo ou, no seu caso a falta de transmisión de información de forma eficaz, por parte da Administración, provocoulle unha situación desfavorable.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Rianxo para que se teña en conta a solicitude presentada pola reclamante , dado que, a falta de resolución expresa e en prazo ou, no seu caso a falta de transmisión de información de forma eficaz, por parte da Administración, provocoulle  unha situación desfavorable.

(Q/4827/20) Recomendación dirixida ao Concello de Narón para que dentro do ámbito da autonomía local, se valore a procedencia da aprobación polo Pleno da Corporación dunhas normas reguladoras do uso dos perfís institucionais do Concello nas redes sociais que velen para que as publicacións que se realicen polo Concello teñan por obxecto difundir información veraces e de servizo público dende o rigor e a neutralidade política, evitando recorrer á crítica partidista e ao ensalzamento dos logros de xestión ou dos obxectivos acadados polas autoridades e que a xestión que se leve a cabo dos perfís stitucionais que ten o Concello nas distintas redes sociais se axuste ás normas reguladoras que, no seu caso, se aproben polo Pleno da Corporación

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Narón para que dentro do ámbito da autonomía local, se valore a procedencia da aprobación polo Pleno da Corporación dunhas normas reguladoras do uso dos perfís institucionais do Concello nas redes sociais que velen para que as publicacións que se realicen polo Concello teñan por obxecto difundir información veraces e de servizo público dende o rigor e a neutralidade política, evitando recorrer á crítica partidista e ao ensalzamento dos logros de xestión ou dos obxectivos acadados polas autoridades e que a xestión que se leve a cabo dos perfís  stitucionais que ten o Concello nas distintas redes sociais se axuste ás normas reguladoras que, no seu caso, se aproben polo Pleno da Corporación


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal