Posts tagged " Recomendación "

Recomendación (Q/2975/19) dirixida ao Concello do Rosal debido ao retraso na atención á dependencia

Abril 28th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

Recomendación (Q/2975/19) dirixida ao Concello do Rosal debido ao retraso na atención á dependencia

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI.

Abril 8th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI.
En particular, que se lle expida á persoa que promoveu este expediente de queixa un título orixinal, co número do Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais que corresponda ao seu título oficial de Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos da Universidade de Vigo conxuntamente coa de A Coruña, que cumpra os requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI do Real Decreto 1002/2010.

Recomendación (Q/5975/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso do servizo para a atención a unha persoa con gran dependencia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

Recomendación (Q/5975/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso do servizo para a atención a unha persoa con gran dependencia

Recomendación (Q/5612/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención dunha persoa con gran dependencia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

Recomendación (Q/5612/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención dunha persoa con gran dependencia

Recomendación (Q/4487/19) dirixida á Consellería de Política Social debido a demora dunha praza nun centro de atención específica para persoas con dependencia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

Recomendación (Q/4487/19) dirixida á Consellería de Política Social debido a demora dunha praza nun centro de atención específica para persoas con dependencia

Recomendación (Q/3044/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención á dependencia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

Recomendación (Q/3044/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención á dependencia

Recomendación (Q/4407/19) dirixida ao Colexio de avogados de Vigo debido á designación do mesmo letrado para que asista á mesma persoa en todos os procedementos de familia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

Recomendación (Q/4407/19) dirixida ao Colexio de avogados de Vigo debido á designación do mesmo letrado para que asista á mesma persoa en todos os procedementos de familia

Recomendación (Q/4337/19) ao Concello do Carballiño para que dea cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos e resolva todas as denuncias da Policía Local dos anos 2018 e 2019 referidas a un local de ocio

Marzo 13th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

Recomendación (Q/4337/19) ao Concello do Carballiño para que dea cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos e resolva todas as denuncias da Policía Local dos anos 2018 e 2019 referidas a un local de ocio

Recomendación (Q/4538/19) ao Concello de Ourense para que impulse o expediente incoado ao titular do local por exercer actividade non contemplada na licenza municipal resolvéndoo en prazo e que realice as actuacións precisas para dar cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos

Marzo 12th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

Recomendación (Q/4538/19) ao Concello de Ourense para que impulse o expediente incoado ao titular do local por exercer actividade non contemplada na licenza municipal resolvéndoo en prazo e que realice as actuacións precisas para dar cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos.

 

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET). Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.

Marzo 12th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET).
Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal