Posts tagged " 03.Marzo "

(Q/5383/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño.

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/5383/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño.

(Q/5168/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Carral para que en exercicio das suas competencias en materia urbanistica, dite as ordes de execución e actuacións administrativas que correspondan para que se dea debido cumprimento aos deberes de uso, conservación e rehabilitación dos terreos e construccións…

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/5168/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Carral para que en exercicio das suas competencias en materia urbanistica, dite as ordes de execución e actuacións administrativas que correspondan para que se dea debido cumprimento aos deberes de uso, conservación e rehabilitación dos terreos e construccións…

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

Marzo 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

(Q/720/21) Recomendación dirixida á Axencia Galega de Innovación para que por parte da GAIN se proceda á íntegra publicación do contido e documentación do Plan Galicia Innova 2020 en galego e en castelán por seren ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/720/21) Recomendación dirixida á Axencia Galega de Innovación para que por parte da GAIN se proceda á íntegra publicación do contido e documentación do Plan Galicia Innova 2020 en galego e en castelán por seren ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia

(Q/572/21) Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que recoñeza o dereito da persoa que promove este expediente á exención de prezos públicos de primeira matrícula en 18 créditos da titulación que cursa actualmente que pertenzan á mesma rama de coñecemento que aqueles nos que obtivo mención de Matrícula de Honra o curso anterior noutro grao, coa conseguinte devolución do importe correspondente.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/572/21) Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que recoñeza o dereito da persoa que promove este expediente á exención de prezos públicos de primeira matrícula en 18 créditos da titulación que cursa actualmente que pertenzan á mesma rama de coñecemento que aqueles nos que obtivo mención de Matrícula de Honra o curso anterior noutro grao, coa conseguinte devolución do importe correspondente.

(Q/320/21) Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que adopte as medidas compensatorias precisas para corrixir os prexuízos derivados dunha inadecuada organización das materias do plan de estudos da primeira promoción do dobre grao en Mestre de Educación Infantil e Mestre de Educación Primaria que a universidade houbo de axustar na súa estrutura á dos restantes programas de dobre titulación de grao.

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/320/21) Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que adopte as medidas compensatorias precisas para corrixir os prexuízos derivados dunha inadecuada organización das materias do plan de estudos da primeira promoción do dobre grao en Mestre de Educación Infantil e Mestre de Educación Primaria que a universidade houbo de axustar na súa estrutura á dos restantes programas de dobre titulación de grao.

(Q/16/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/16/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/3756/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que impulse, coa emisión dos informes que correspondan, o procededemento de comprobación da adecuación das obras á normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, as correspondentes medidas de restauración da legalidade urbanística

(Q/4701/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de valoración de dependencia e ao non recoñecemento de axudas por discapacidade

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4701/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de valoración de dependencia e ao non recoñecemento de axudas por discapacidade


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal