Posts tagged " 03.Marzo "

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

Xullo 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

(Q/6213/19) Recomendación para que a Universidade de Santiago de Compostela adopte as medidas precisas para teren actualizados os expedientes académicos de calquera alumno coas cualificacións das materias matriculadas o curso anterior, incluídas as prácticas. Recoméndase que se estableza como cláusula de obrigado cumprimento nos seus convenios de prácticas externas un período máximo de tempo para entregar os informes de avaliación do alumnado por parte dos titores profesionais

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6213/19) Recomendación para que a Universidade de Santiago de Compostela adopte as medidas precisas para teren actualizados os expedientes académicos de calquera alumno coas cualificacións das materias matriculadas o curso anterior, incluídas as prácticas. Recoméndase que se estableza como cláusula de obrigado cumprimento nos seus convenios de prácticas externas un período máximo de tempo para entregar os informes de avaliación do alumnado por parte dos titores profesionais

(Q/245/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Axencia Galega das Industrias Culturais para que cumpra o deber de expedir de oficio os certificados acreditativos do silencio administrativo

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Cultura, turismo e deportes No Comment yet

(Q/245/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Axencia Galega das Industrias Culturais para que cumpra o deber de expedir de oficio os certificados acreditativos do silencio administrativo

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Obras públicas e expropiacións No Comment yet

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/14/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao Concello de Fene para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun mes

Marzo 29th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/14/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao Concello de Fene para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun mes

(Q/14034/15) Suxestión dirixida ao Concello de Boiro para que execute subsidiariamente e de forma inmediata os traballos de demolición dunhas as obras realizadas sen licenza nun local, sen prexuizo de repercutir con posterioridade o seu coste ao propietario

Marzo 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/14034/15) Suxestión dirixida ao Concello de Boiro para que execute subsidiariamente e de forma inmediata os traballos de demolición dunhas as obras realizadas sen licenza nun local, sen prexuizo de repercutir con posterioridade o seu coste ao propietario


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal