Posts tagged " 05.Maio "

(Q/2912/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sada referido a que tódolos membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función, tendo en conta que a solicitude de exercizo deste dereito haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel no que se houbera presentado. Cando non poda facilitarse a información no momento da notificación da resolución de solicitude da mesma, deberá facilitarse, en cualquiera caso, nun prazo non superior a dez días.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sada referido a que tódolos membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función, tendo en conta que a solicitude de exercizo deste dereito haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel no que se houbera presentado. Cando non poda facilitarse a información no momento da notificación da resolución de solicitude da mesma, deberá facilitarse, en cualquiera caso, nun prazo non superior a dez días.

(Q/793/21) Recomendación dirixida ao Concello de Marín para que se proceda a comprobar a realidade dos feitos denunciados e, no seu caso a duración e a intensidade do son das campás da Parroquia de xxxxxx, adoitando, se fose necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro dos límites tolerables de conformidade coas ordenanzas municipales e os usos locais.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Marín para que se proceda a comprobar a realidade dos feitos denunciados  e, no seu caso a duración e a intensidade do son das campás  da Parroquia de xxxxxx, adoitando, se fose necesario, as medidas adecuadas e razoables dentro dos límites tolerables de conformidade coas ordenanzas municipales e os usos locais.

(Q/3394/20) Recomendación dirixida ao Concello de Muros para que se leven a cabo os “axustes razoables” e, consecuentemente as oportunas actuacións, a fin de habilitar unha praza de estacionamento para discapacitados que permita a accesibilidade de XXXXXX á Praia de Espadanal ( Concello de Muros ) de forma análoga aos demais membros da sociedade

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Recomendación dirixida ao Concello de Muros para que se leven a cabo  os “axustes razoables” e,  consecuentemente as oportunas actuacións, a fin de habilitar unha praza de estacionamento para discapacitados que permita a accesibilidade de XXXXXX á Praia de Espadanal ( Concello de Muros ) de forma análoga aos demais membros da sociedade

(Q/5085/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Laxe para que realice as inspeccións que considere necesarias para a comprobación das obras ou usos do solo, co fin de constatar e iniciar os procedementos que correspondan, constatar se o solicitante da licencia é o propietario do inmoble ou o é a persoa denunciante que se opón á concesión da mesma, e adoptar as medidas necesarias para o mantemento da disciplina urbanística. Así mesmo, debe dar resposta expresa ás solicitudes de información presentadas pola interesada

Maio 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/5085/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Laxe para que realice as inspeccións que considere necesarias para a comprobación das obras ou usos do solo, co fin de constatar e iniciar os procedementos que correspondan, constatar se o solicitante da licencia é o propietario do inmoble ou o é a persoa denunciante que se opón á concesión da mesma, e adoptar as medidas necesarias para o mantemento da disciplina urbanística. Así mesmo, debe dar resposta expresa ás solicitudes de información presentadas pola interesada

(Q/386/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Bergondo para que.resolva á maior celeridade sobre unha solicitude de Licencia de primeira ocupación

Abril 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/386/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Bergondo para que.resolva á maior celeridade sobre unha solicitude de Licencia de primeira ocupación

(Q/4339/20) Suxesión ao Concello de Ourense sobre obriga de ditar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente establecidos

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4339/20) Suxesión ao Concello de Ourense sobre obriga de ditar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente establecidos

(Q/6197/21) Recordatorio de deberes legais dirixido a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación debido a que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 de la Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

Marzo 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Industria, comercio No Comment yet

(Q/6197/21) Recordatorio de deberes legais dirixido a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación debido a que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 de la Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

(Q/4797/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural Recordando que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

Marzo 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4797/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural Recordando que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

(Q/6051/21) Recordatorio de deberes legais dirixido á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que, en garantía do exercicio dos dereitos lingüísticos da cidadanía recoñecidos nas leis, os contidos e servizos da paxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia figuren en ambas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, adoptando a Comisión Interuniversitaria de Galicia as medidas necesarias dirixidas a facer efectivo o exercicio de tales dereitos

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/6051/21) Recordatorio de deberes legais dirixido á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que, en garantía do exercicio dos dereitos lingüísticos da cidadanía recoñecidos nas leis, os contidos e servizos da paxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia figuren en ambas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, adoptando a Comisión Interuniversitaria de Galicia as medidas necesarias dirixidas a facer efectivo o exercicio de tales dereitos

(Q/6041/19) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que sinale prazos máximos para avaliar as necesidades e establecer as adaptacións e recursos precisos nas escolas oficiais de idiomas para o alumnado que no momento da matrícula o solicite e achegue a documentación acreditativa da súa discapacidade

Marzo 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/6041/19) Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que sinale prazos máximos para avaliar as necesidades e establecer as adaptacións e recursos precisos nas escolas oficiais de idiomas para o alumnado que no momento da matrícula o solicite e achegue a documentación acreditativa da súa discapacidade


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal