Posts tagged " 12.Decembro "

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia

(Q/4311/20) Sobre falta de resolución dun PIA

Abril 6th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4311/20) Sobre falta de resolución dun PIA

(Q/3027/20) Recomendación dirigxda ao Concello de Pontecesures para que cando se aprecie a concurrencia de situacións excepcionais de forza maior, de grave risco colectivo, ou catástrofes públicas que impidan ou dificulten de maneira desproporcionada o normal funcionamento do réxime presencial das sesións dos órganos colexiados dese concello, estes poidan constituirse, celebrar sesións e adoitar acordos a distancia por medios electrónicos e telemáticos, nos termos previstos no artigo 46 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local

Abril 6th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/3027/20) Recomendación dirigxda ao Concello de Pontecesures para que cando se aprecie a concurrencia de situacións excepcionais de forza maior, de grave risco colectivo, ou catástrofes públicas que impidan ou dificulten de maneira desproporcionada o normal funcionamento do réxime presencial das sesións dos órganos colexiados dese concello, estes poidan constituirse, celebrar sesións e adoitar acordos a distancia por medios electrónicos e telemáticos, nos termos previstos no artigo 46 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local

(Q/189/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Marzo 29th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/189/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/4581/20) Desestimento, e reintegro dunhas taxas aboadas no Concello de Ponteareas

Marzo 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/4581/20) Desestimento, e reintegro dunhas taxas aboadas no Concello de Ponteareas

(Q/4298/20) Sobre alusión nunha web oficial á morte violenta dun galego

Marzo 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Transparencia No Comment yet

(Q/4298/20) Sobre alusión nunha web oficial á morte violenta dun galego

(Q/4225/20) Sobre imposibilidade de contacto con fillo con discapacidade

Marzo 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4225/20) Sobre imposibilidade de contacto con fillo con discapacidade

(Q/3287/20) Sobre acceso a información do portal de transparencia do Concello de Lugo

Marzo 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Transparencia No Comment yet

(Q/3287/20) Sobre acceso a información do portal de transparencia do Concello de Lugo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal