Posts tagged " 2021 "

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

Xullo 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Medio ambiente, Medio ambiente No Comment yet

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

(Q/1116/21) Falta de Protocolo ou medidas, en relación coa festa “A Maruxaina”, para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan ao mesmo, accedan e poidan utilizalo de maneira segura e insuficiencia na dotación de espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Igualdade de xénero, Igualdade de xénero No Comment yet

(Q/1116/21) Falta de Protocolo ou medidas, en relación coa festa “A Maruxaina”, para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan ao mesmo, accedan e poidan utilizalo de maneira segura e insuficiencia na dotación de espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure

Xuño 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Sanidade, Sanidade No Comment yet

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure

(Q/920/21) Desacordo coas bases da convocatoria de subvencións do IGVS por discriminación indirecta ao non incluír como beneficiaria das mesmas á viúva-usufrutuaria da vivenda, que lle impediu acceder ás subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, convocadas para o ano 2019

Xuño 22nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Igualdade de xénero No Comment yet

(Q/920/21) Desacordo coas bases da convocatoria de subvencións do IGVS por discriminación indirecta ao non incluír como beneficiaria das mesmas á viúva-usufrutuaria da vivenda, que lle impediu acceder ás subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, convocadas para o ano 2019

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

Xuño 22nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Igualdade de xénero No Comment yet

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

(Q/4134/20) Recordatorio de deberes legais e suxestión dirixidos ao Concello de Ferrol para que dite resolución expresa sobre un recurso de reposición presentado pola interesada e suxestión para que polo Concello se valore a conveniencia de iniciar un procedemento de revisión de oficio dunha resolución pola que se produce un cambio de obrigados nun expediente de reposición da legalidade urbanística

Xuño 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4134/20) Recordatorio de deberes legais e suxestión dirixidos ao Concello de Ferrol para que dite resolución expresa sobre un recurso de reposición presentado pola interesada e suxestión para que polo Concello se valore a conveniencia de iniciar un procedemento de revisión de oficio dunha resolución pola que se produce un cambio de obrigados nun expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/1215/21) Priorización de la vacunación frente al virus SARS-CoV-2 en las patologías con riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad

Xuño 15th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/1215/21) Priorización de la vacunación frente al virus SARS-CoV-2 en las patologías con riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad

(Q/5210/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso, de xeito que quede constancia da adecuada ponderación dos bens xurídicos en conflito

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

(Q/5210/20) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que os ditames das comisións provinciais de seguimento do absentismo escolar reflictan formalmente a motivación reforzada das conclusións que levan a formular a proposta necesaria e proporcionada que se realice en cada caso, de xeito que quede constancia da adecuada ponderación dos bens xurídicos en conflito


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal