Posts tagged " 2021 "

(Q/6856/21 Q/6859/21 Q/6866/21 Q/6871/21 Q/6879/21) Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

(Q/6071/21) Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

(Q/1301/21) Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

(Q/1077/21) Lista de espera cirúrxica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Lista de espera cirúrxica

(Q/7423/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

(Q/7094/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/1295/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros   para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

(Q/23/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/6074/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que proceda a adoptar as medidas necesarias para o aseguramento dunhaa edificación, a fin de garantir a seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, procedendo á retirada de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que proceda a adoptar as medidas necesarias para o aseguramento dunhaa edificación, a fin de garantir a seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, procedendo á retirada de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal