Posts tagged " 2019 "

(Q/1636/19) Suxerencia dirixida ao concello de Vilaboa para que realice os trámites oportunos a fin de obter a necesaria valoración e informe por parte dun veterinario e proceder así a dictar unha resolución motivada da Alcaldía para declarar oo non a un can como potencialmente perigoso

Outubro 26th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/1636/19) Suxerencia dirixida ao concello de Vilaboa para que realice os trámites oportunos a fin de obter a necesaria valoración e informe por parte dun veterinario e proceder así a dictar unha resolución motivada da Alcaldía para declarar oo non a un can como potencialmente perigoso

(Q/2880/19) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social para que se adopten as medidas precisas para levar a cabo un proceso de escoita activa dos menores aos que se refire este expediente, tratando de esclarecer a percepción que os nenos teñen sobre o seu entorno; o sentimento de estaren coidados e protexidos; as atencións médicas a de nutrición; o apoio escolar; e as demais circunstancias que se consideren relevantes para determinar ou non a conveniencia dunha medida de protección, tendo en conta tamén a situación persoal do proxenitor co que conviven

Setembro 4th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Menores No Comment yet

(Q/2880/19) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social para que se adopten as medidas precisas para levar a cabo un proceso de escoita activa dos menores aos que se refire este expediente, tratando de esclarecer a percepción que os nenos teñen sobre o seu entorno; o sentimento de estaren coidados e protexidos; as atencións médicas a de nutrición; o apoio escolar; e as demais circunstancias que se consideren relevantes para determinar ou non a conveniencia dunha medida de protección, tendo en conta tamén a situación persoal do proxenitor co que conviven

Recomendación (Q/4407/19) dirixida ao Colexio de avogados de Vigo debido á designación do mesmo letrado para que asista á mesma persoa en todos os procedementos de familia

Marzo 30th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

Recomendación (Q/4407/19) dirixida ao Colexio de avogados de Vigo debido á designación do mesmo letrado para que asista á mesma persoa en todos os procedementos de familia

Recomendación (Q/4543/19) dirixida á Consellería de Política Social para que adopte todas as medidas precisas para que, no prazo máis breve posible, calquera menor que ingrese no centro Santo Anxo de Rábade, conte cunha valoración de urxencia que determine a causa do problema de conduta que motivou o seu ingreso, avaliando especialmente a presenza de hábitos de consumo de substancias tóxicas; se elabore, no seu caso, un plan individualizado de deshabituación e se implementen as medidas terapéuticas e educativas precisas, así como un plan específico de seguimento para cada menor por parte do seu técnico de referencia, nos termos que se consideren máis adecuados, para garantir a comunicación entre os residentes e o Equipo Técnico de Menores

Febreiro 6th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Menores No Comment yet

Recomendación (Q/4543/19) dirixida á Consellería de Política Social para que adopte todas as medidas precisas para que, no prazo máis breve posible, calquera menor que ingrese no centro Santo Anxo de Rábade, conte cunha valoración de urxencia que determine a causa do problema de conduta que motivou o seu ingreso, avaliando especialmente a presenza de hábitos de consumo de substancias tóxicas; se elabore, no seu caso, un plan individualizado de deshabituación e se implementen as medidas terapéuticas e educativas precisas, así como un plan específico de seguimento para cada menor por parte do seu técnico de referencia, nos termos que se consideren máis adecuados, para garantir a comunicación entre os residentes e o Equipo Técnico de Menores

Recomendación (Q/4404/19) dirixida aos colexios de avogados da Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ferrol

Xaneiro 2nd, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

Recomendación (Q/4404/19) dirixida aos colexios de avogados da Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ferrol

Suxestión (Q/4370/19, Q/4397/19, Q/5983/19) á Consellería de Sanidade para transmitir ao relatorio de vacinas do Sistema Nacional de Saúde algunhas consideracións relativas á vacinación en nenos fronte ao virus do papiloma humano.

Decembro 27th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero No Comment yet

Suxestión (Q/4370/19, Q/4397/19, Q/5983/19) á Consellería de Sanidade para transmitir ao relatorio de vacinas do Sistema Nacional de Saúde algunhas consideracións relativas á vacinación en nenos fronte ao virus do papiloma humano.

Recomendación (Q/19131/18 , Q/4623/19 , Q/5907/19) dirixida ao Concello de Ames para que por parte da Administración local se adopten todas as medidas, tanto no ámbito técnico como de recursos humanos no Departamento de Educación, para que no sucesivo, os recibos dos servizos complementarios de educación e conciliación prestados polo concello se cobren a mes vencido, tal e como establecen os regulamentos municipales

Decembro 16th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/19131/18 , Q/4623/19 , Q/5907/19) dirixida ao Concello de Ames para que por parte da Administración local se adopten todas as medidas, tanto no ámbito técnico como de recursos humanos no Departamento de Educación, para que no sucesivo, os recibos dos servizos complementarios de educación e conciliación prestados polo concello se cobren a mes vencido, tal e como establecen os regulamentos municipales

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se modifique unha ruta de transporte escolar por mor das circunstancias de saúde do alumno

Decembro 16th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/18905/18) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se modifique unha ruta de transporte escolar por mor das circunstancias de saúde do alumno

Recomendación (Q/2357/19) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se estime unha solicitude de exención de prezos públicos a un alumno que acreditóu a súa condición de vítima de violencia de xénero fóra de prazo.

Decembro 12th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Educación No Comment yet

Recomendación (Q/2357/19) dirixida á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que se estime unha solicitude de exención de prezos públicos a un alumno que acreditóu a súa condición de vítima de violencia de xénero fóra de prazo.

Recomendación (Q/2066/19) ao Concello de Rois para que revise as actuacións practicadas e incoe os procedementos sancionadores no marco das competencias que lle outorga a Lei 10/2008 de residuos de Galicia

Decembro 9th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

Recomendación (Q/2066/19) ao Concello de Rois para que revise as actuacións practicadas e incoe os procedementos sancionadores no marco das competencias que lle outorga a Lei 10/2008 de residuos de Galicia


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal