Queixa de oficio 4059/18: Recupera a Risga e propiciamos un cambio da lei para garantir esa renda a persoas con miniempregos

05 Outubro, 2018 Casos resoltos

A viguesa que perdera a Risga tras a entrada de minisueldos no fogar xa recuperou a renda íntegra grazas á intervención da valedora do pobo.

Unha actuación desta institución iniciada de oficio ante o caso dunha familia que perdera a renda de integración social (Risga) porque algún dos seus membros atopara un traballo por horas pouco remunerado, permitirá cambiar a realidade das familias en risco de exclusión social.  A Consellería de Política Social aceptou as recomendacións da valedoría e garantirá por lei o cobro inicial e o mantemento da renda cando os ingresos da unidade familiar sexan menores que a contía que lles corresponda na prestación.

A recomendación xeral, que foi aceptada pola Consellería de Política Social, instáballe a este departamento da Xunta a: “ Que revise a resolución obxecto da actuación de oficio, de suspensión dunha Risga por traballos remunerados moi limitadamente, que por tanto non evitan a situación ou o risco de exclusión social; e que se axilice o desenvolvemento da Lei 10/2013, pendente dende hai tempo, para fixar o criterio que traslada a propia consellería”. Esta recomendación foi aceptada e dará lugar a unha modificación legal. 

En canto ao caso concreto, suspendérase a Risga debido á comunicación da alta no réxime de autónomos de dous membros da unidade familiar,  sen especificar a afectada os ingresos recibidos. Faltaba por aclarar no marco da actuación de oficio que ía facer a Consellería en dous aspectos: se ía restaurar o cobro da Risga a esta familia, como así sucedeu e, en segundo termo, que pasaría co reintegro de ingresos indebidos que se lle exigía por non ter comunicado a tempo os ingresos recibidos nos miniempregos dos fillos. O último informe chegado da Xunta confirmou que a muller recuperaría a Risga íntegra a partires de outubro de 2018.

Ata que se procedeu a suspender a Risga pasaron varias semanas nas que a muller recibiu igualmente a Risga que foi suspendida en data de 7/03/2018. O baile de datas e a necesidade de comprobar os ingresos dos fillos da afectada fixo que a administración dese por feito que esta muller percibira indebidamente a Risga do mes de febreiro, reclamando a súa devolución fraccionada en doce meses desde o momento en que recuperou a renda, no mes de maio.

Unha vez xustificadas ante as consellerías as contías recibidas polos seus fillos nos seus miniempregos durante un par de meses, a Consellería recalculou as cantidades que a muller afectada debía devolver ás arcas autonómicas. Xustificada a contía definitiva percibida polos fillos como autónomos fíxose un reaxuste da cantidade a reintegrar (200 euros), algo menos dun terzo do solicitado inicialmente (650,78) e que quedou cuberto cos pagos xa realizados ata o mes de outubro.

Ao abandoar o domicilio un dos fillos, á interesada percibe agora unha contía total de Risga de 597,30 euros.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal