Queixa 4154/18: Conseguimos avances para que se resolvan con urxencia as valoracións de discapacidade dos enfermos graves

26 Xullo, 2018 Casos resoltos

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2018. A institución do Valedor do Pobo vén de recibir a aceptación da Consellería de Política Social a unha recomendación para que se promova con urxencia a valoración de discapacidade nos casos de enfermidade grave. O pasado 24 de maio a institución abriu unha queixa de oficio ao coñecer o caso dunha muller residente en Oleiros, enferma de cancro avanzado, que levaba un ano á espera dunha valoración da súa discapacidade. No seu caso dispuña ademais de recoñecemento de incapacidade absoluta por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Foito da investigación iniciada a instancia da valedora do pobo, emitiuse unha recomendación para que a Consellería de Política Social resolvese con urxencia o expediente desta muller, enferma de cancro crónico, con recoñecemento de incapacidade absoluta e que levaba á espera da valoración da súa discapacidade desde o 20 de xuño de 2017.

A recomendación da valedora do pobo instou á Consellería de Política Social a que “con urxencia se resolva o expediente obxecto da actuación de oficio, relativo á valoración e recoñecemento da situación de discapacidade da afectada, posto que se atopa atrasado, de tal maneira que non se produzan demoras prexudiciais” e engadiu á necesidade de que “con urxencia se incorporen as enfermidades graves ás causas de resolución urxente das solicitudes de valoración ou revisión do grao de discapacidade”.

A recomendación foi aceptada en todos os seus termos e xa se deron os actos necesarios para cumprila. De feito a Consellería de Política Social informou de que se puxera en contacto coa afectada quedando para o 15 de agosto a cita para valorar a súa discapacidade.

Unha instrución aprobada recentemente prevé a tramitación urxente da discapacidade ás persoas con enfermidades que afectan ao pronóstico vital. Entre as mesmas inclúense a Esclerose Lateral Amiotrófica, as ataxias de progresión rápida, as distrofias musculares as escleroses múltiples de evolución rápida, as enfermidades metabólicas con trastornos motores e as neoplaxias en estadio IV.

O caso finalmente tramitouse pola vía de urxencia, tal e como recomendara a valedora do pobo, que agarda que o departamento responsable da valoración de discapacidades proceda do mesmo xeito nos casos de persoas con enfermidade grave que seguen pendentes de valoración e acumulan demoras demasiado prolongadas.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal