Queixa 18868/18: Conseguimos o vao permanente en A Coruña para unha familia con dúas discapacitadas

11 Febreiro, 2019 Casos resoltos

A intervención da oficina do Valedor do Pobo permitiu que dúas mulleres con problemas de mobilidade poidan acceder ao vao permanente no seu domicilio, sito na Rúa Sinforiano López de A Coruña, que levaban dous anos demandando.

A institución abriu unha queixa de oficio á que se sumou a queixa do coidador das dúas mulleres. Levaba desde o ano 2016 tratando de obter un permiso de vao permanente para o garaxe, fundamental para xestionar os desprazamentos das dúas persoas maiores ao seu cargo. Ambas as dúas téñense que mover en cadeira de rodas e teñen recoñecida a invalidez do 79% e do 82% respectivamente.

Ata o de agora o Concello herculino so recoñecera o dereito a que esta familia dispuxese dun vao nocturno e dunha praza de aparcamento para persoas discapacitadas, xa que, indicaba, a “casuística” destas cidadás non aparecía recolleita na ordenanza de vaos. Non era dabondo, xa que o traslado a consultas médicas, por exemplo, realizábase principalmente de día, coas dificultades engadidas dunha rúa en pendente e con bastante tráfico.

A revisión do caso por parte da institución do Valedor do Pobo derivou nunha recomendación ao Concello de A Coruña para que aceptase a concesión do vao en virtude da ordenanza existente. O artigo 5 deste texto xa prevía a posibilidade de outorgar o vao permanente cun informe técnico que atendese, entre outras circunstancias, á “utilidade pública da instalación”.   Para a valedora do pobo esa circunstancia de utilidade pública está máis que acreditada no caso, xa que se trata de promover medidas que favorecen a mobilidade de persoas con discapacidade e as administracións públicas, tal e como recolle a normativa na materia, deben fomentar cantas medidas resulten da súa competencia para garantir a igualdade de oportunidades e evitar discriminacións por razón de discapacidade.

O Concello de A Coruña vén de aceptar a recomendación da valedoría e procedeu a cambiar a licenza de vao nocturno por unha de vao permanente, tal e como se lle demandara. A institución do Valedor do Pobo concluíu a queixa e permanecerá vixilante de que se cumpra a medida acordada.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal