(Q/ 2974/20) Suxestión dirixida ao concello de Touro para que na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa do concello , respetando a autonomía local así como as limitacións físicas do edificio onde está ubicada a sede da entidade, o alcalde-presidente valore a posibilidade de ofrecer o uso nalgún outro edificio de uso municipal ao grupo político solicitante para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, poñendo á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais, nos termos indicados no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

17 Febreiro, 2021 ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais

(Q/ 2974/20) Suxestión dirixida ao concello de Touro para que na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa do concello , respetando a autonomía local así como as limitacións físicas do edificio onde está ubicada a sede da entidade, o alcalde-presidente valore a posibilidade de ofrecer o uso nalgún outro edificio de uso municipal ao grupo político solicitante para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, poñendo á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais, nos termos indicados no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

Tags: , , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal