Q/19383/18: Persoas autorizadas polos pacientes poderán realizar trámites no seu nome na plataforma e-Saúde

18 Xullo, 2019 Casos resoltos

A institución do Valedor do Pobo vén de concluír de xeito favorable unha queixa na que unha muller trasladou a imposibilidade de poder utilizar os servizos da plataforma e-Saúde en nome dos seus pais e axilizar así os seus trámites ante o Servizo Galego de Saúde (Sergas). Sanidade negáralle esta posibilidade nun principio dado que a promotora da queixa nin sequera era usuaria do Sergas, polo que non constaba como usuaria a efectos de acreditar a identidade.

Sendo os pais da muller usuarios da tarxeta sanitaria Sergas e ela usuaria de Muface, a reclamante non podía acceder ós datos dos proxenitores a través da plataforma e-saúde, a pesares de contar coa autorización expresa deles para facelo.

O marco legal regulador do acceso delegado aos servizos da plataforma indicada especificaba ata o de agora que son servizos dirixidos a titulares da tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde. Polo que os pais da reclamante podían acceder aos servizos da plataforma unha vez que se creara a conta correspondente e se realizara a identificación da persoa co DNI, Chave365 ou Certificación da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre (FNMT). A reclamante non podía acceder xa que non era titular da tarxeta sanitaria do Sergas, o que impedía a identificación electrónica da mesma.

Desde o Valedor do Pobo considérase que na implantación das novas tecnoloxías non se pode perder de vista a realidade poboacional á que van dirixidas. As plataformas electrónicas deben de resultar de fácil acceso a toda a poboación galega de xeito que ningún sector ou perfil da cidadanía se vexa excluído no seu uso por dificultades inherentes á súas condicións físicas ou psíquicas, ben sexan estas a causa da idade ou por padecer algún tipo de discapacidade. A realidade galega arroxa un amplo número de usuarios que pola súa idade non están habituados ao uso das TICs e precisan de recursos adicionais que lles permitan o exercicio do seu dereito de forma áxil, cómoda e eficiente.

Este expediente exemplifica esas dificultades coas que un sector importante da cidadanía (persoas con idade avanzada) se atopan ao utilizar a plataforma e-saúde, ou para mellor expresalo, co imposibilidade directa de aproveitarse de dita plataforma na súas xestións sanitarias. En moitos casos, este colectivo acode a familiares ou persoas próximas para que realicen, no seu lugar, aquelas comunicacións co Sergas precisas. Estes intermediarios, habitualmente son xente máis nova que pode perfectamente facer uso das novas medios electrónicos e que polas súas circunstancias utilizan este tipo de aplicacións por ser idóneas para conciliar vida laboral e persoal.

A reclamante non trataba de utilizar a ferramenta e-saúde coas claves ou datos de acceso dos seus pais, senón que trata de manexar o sistema de forma transparente, legal e limpa, evitando calquera usurpación de identidade, de forma que, cada vez que acceda á plataforma para realizar calquera xestión sanitaria en nome e beneficio dos seus proxenitores, quede constancia de que o fai a súa filla.

A Consellería de Sanidade aceptou a nosa recomendación para buscar unha solución tecnolóxica para que aquelas persoas que acrediten debidamente estar autorizadas, poidan acceder á plataforma e-saúde como representantes de terceiras persoas e realizar cantas xestións se lle permitan aos seus representados, que non poden facelo directamente por falta de oportunidade, por falta de coñecementos ou de medios.


Documentación relacionada:

Texto íntegro da recomendación emitida polo Valedor do Pobo

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal