INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

Quen somos, cales son as nosas funcións, como estamos organizados…

INFORMACIÓN SOBRE AS RELACIÓNS COA CIDADANÍA

Relación de servizos, dereitos do usuario do Valedor do Pobo, compromisos en clave de calidade…

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Leis que afectan á institución do Valedor do Pobo, regulamento de funcionamento…

AXENDA DA INSTITUCIÓN DO VALEDOR DO POBO

Axenda de altos cargos e outros actos institucionais

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA

A institución do Valedor do Pobo en cifras

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA

Orzamento, contas anuais, indicadores de calidade…

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

Bens inmobles, vehículos e bens de interese artístico

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Contratos, facturación electrónica, perfil do contratante…

INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS

Convenios asinados polo Valedor do Pobo por anualidade

DOCUMENTOS EN FORMATO ABERTO (OPEN DATA)

Informes ordinarios e extraordinarios en formato aberto

SOLICITUDE DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

Formulario para acceder á información pública do Valedor do Pobo e resolución de solicitudes de acceso