O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia. Con este fin e en xeral co obxecto de coñecer o pleno respecto á lei e o dereito, o Valedor do Pobo supervisará de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da Administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da Administración local naquelas materias que sexan competencia da nosa Comunidade.

A posibilidade de creación e organización dunha institución similar ao Defensor del Pueblo recóllese no Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto, no seu artigo 14. Esta posibilidade fíxose efectiva a través da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.

O Valedor/a do Pobo será elixido/a polo Parlamento de Galicia para un período de cinco anos.

Poderá ser elixido valedor/a calquera cidadán ou cidadá que goce da condición política de galego, se atope en pleno goce dos seus dereitos civís e políticos e coñeza os idiomas oficiais de Galicia.

A proposta da candidatura será realizada pola Comisión de Peticións ao Pleno do Parlamento de Galicia. Para estes efectos será suficiente a maioría simple para a adopción de acordos da Comisión.

Proposto o candidato/a ou candidatos/as, convocarase, nun prazo non inferior a quince días, o Pleno do Parlamento para que proceda á elección.

Será designado quen obtivese unha votación favorable das tres quintas partes dos membros do Parlamento.

No caso de que ningún candidato alcanzase a maioría establecida no apartado anterior, procederase poola Comisión de Peticións, no prazo máximo dun mes, á formulación de sucesivas propostas seguidas das correspondentes votacións ata a obtención da maioría sinalada.

O nomeamento do Valedor do Pobo será acreditado polo Presidente do Parlamento e publicado no «Diario Oficial de Galicia».

A persoa titular do Valedor do Pobo tomará posesión do seu cargo ante a Mesa do Parlamento, dentro dos quince días seguintes á publicación do seu nomeamento. Prestará xuramento ou promesa de fiel cumprimento das súas funcións.