Información institucional, organizativa e de planificación

Transparencia é a posibilidade de acceso que ten a cidadanía a toda a información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia xurídica, económica, orzamentaria e estatística das institucións e organismos públicos. A lei 1/2016, de transparencia e bo goberno de Galicia (complementaria da lei básica 19/2013) teñen por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Este marco normativo prevé que información deben publicar as administracións públicas para coñecemento da cidadanía, como poden pedir as persoas información ás administracións e cales son as regras de bo goberno.

Como Valedor do Pobo promovemos a transparencia da actividade pública, velamos polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardamos o exercicio do dereito de acceso á información pública e garantimos a observancia das disposicións de bo goberno na comunidade galega.

Quen somos?

A posibilidade de creación e organización dunha institución similar ao Defensor del Pueblo recóllese no Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto, no seu artigo 14. Esta posibilidade fíxose efectiva a través da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.

Normativa

Pode acceder aquí a toda á información de relevancia xurídica da institución na súa versión consolidada.

Organigrama da institución do Valedor do Pobo. Descargue aquí.

Pode acceder aquí a toda á información de relevancia xurídica da institución:

https://www.valedordopobo.gal/normativa-2/

VALEDORA DO POBO

Milagros Otero Parga

ADXUNTO Á VALEDORA DO POBO

Pablo Cameselle Martínez

SECRETARIO XERAL

Fernando Luís de Andrés Alonso

COORDINADORA XERAL

Beatriz González Moreno

XEFE DO SERVIZO II

Santiago González Serrano

 RESPONSABLES DE ÁREA

 

ÁREA A: EMPREGO PÚBLICO

Submaterias que leva: emprego público

Persoa responsable: Nuria Palmero Sande

ÁREA B: URBANISMO

Persoa responsable: Salvador Fernández Moreda

ÁREA C: MEDIO AMBIENTE

Persoa responsable: Cristina Fernández San Silvestre

ÁREA D: EDUCACIÓN

Persoa responsable: Beatriz González Moreno

ÁREA E: INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Submaterias que leva: industria, gas, defensa do consumidor, comercio e turismo

Persoa responsable: José Ramón Cólera Leirado

ÁREA F: AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA

Persoa responsable: José Ramón Cólera Leirado

ÁREA G: SERVIZOS SOCIAIS

Persoa responsable: Fernando Luís de Andrés Alonso

ÁREA H: EMIGRACIÓN E TRABALLO

Persoa responsable: Salvador Fernández Moreda

ÁREA I: SANIDADE

Persoa responsable: Nuria Palmero Sande

ÁREA K: XUSTIZA

Persoa responsable: Salvador Fernández Moreda

ÁREA L: ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA E TRANSPORTES

Submaterias que leva: tributos, impostos, contribución territorial e transportes, bancos, seguros.

Persoa responsable: Cristina Fernández San Silvestre

ÁREA M: OBRAS PÚBLICAS E EXPROPIACIÓNS

Submaterias que leva: estradas, portos, costas, expropiación forzosa

Persoa responsable: Cristina Fernández San Silvestre

ÁREA N: CORPORACIÓNS LOCAIS, SERVIZOS MUNICIPAIS E PROTECCIÓN CIVIL

Submaterias que leva: servizos municipais e dominio público municipal, protección civil

Persoa responsable: José Ramón Cólera Leirado

ÁREA O: MENORES

Persoa responsable: Beatriz González Moreno

ÁREA P: CULTURA E DEREITOS LINGÜÍSTICOS

Persoa responsable: Beatriz González Moreno

ÁREA R: SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Submaterias que leva: administración electrónica, protección de datos, medios de comunicación

Persoa responsable: Isabel Alvite Menor

ÁREA S: IGUALDADE DE XÉNERO

Persoa responsable: Nuria Palmero Sande

ÁREA T: TRANSPARENCIA

Persoa responsable: Fernando de Andrés Alonso

ÁREA U: VIVENDA E DESAFIUZAMENTOS

Persoa responsable: Cristina Fernández San Silvestre

           ÁREA V: SEGURIDADE CIDADÁ E PROTECCIÓN CIVIL

Submaterias que leva: seguridade cidadá, tráfico e protección civil

Persoa responsable: Salvador Fernández Moreda

ÁREA X: DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDADE DE XÉNERO

Persoas responsables: Beatriz González Moreno e Nuria Palmero Sande

ASESORA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA E COMUNICACIÓN

Isabel Alvite Menor

RESPONSABLE DA UNIDADE DE ASUNTOS ECONÓMICOS E RÉXIME INTERIOR

Juan Neiro Pulleiro

XEFA DE SECCIÓN DE APOIO E TRANSPARENCIA

María Beatriz Moltó Roibal

2corpo administrativo copia

SERVIZO DE CONSERXERÍA

Gonzalo Feijóo Guillán

David Fernández Hermo

Xan Nogueira Villar

CONDUCTOR

José Antonio Rama Tajes

Relación de postos de traballo: RPT (BOPG 17 de outubro de 2017): RPT 2017

A institución do Valedor do Pobo conta cunha única sede física, sita en Rúa do Hórreo 65, 15700 Santiago de Compostela.

O noso horario de atención ao público comprende mañás e tardes de 9.00-14.00 horas e de 16.30 a 19.00 horas de luns a venres .

O rexistro permanece aberto tamén nesas horas.

Pode contactar connosco por medio do teléfono 981  569 740. E as 24 horas na nosa páxina web.

A institución do Valedor do Pobo é cliente do Laboratorio de Radón de Galicia. Como tal, someteuse e superou con éxito un dos controis máis descoñecidos da seguridade laboral: o risco de exposición á radiactividade natural, lexislado por medio dos decretos RD 783/2001; 1439/2010 e da Instrucción IS-33/2012

Normas polas que se rixe

Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade Autónoma de Galicia, crea no seu artigo 33 o órgano colexiado “Comisión da Transparencia” adscrito á institución do Valedor do Pobo. A Comisión celebrou a súa sesión constitutiva o 10 de maio de 2016 (acta da sesión) e dispón de regulamento propio de funcionamento (descargar en pdf)

Composición

A Comisión da Transparencia está integrada na actualidade por:

A valedora do pobo, Milagros Otero Parga. Presidenta.

O adxunto do Valedor do Pobo, Pablo Cameselle Martínez. Vicepresidente.

1 vogal representante da Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación da Xunta de Galicia, Natalia Prieto Viso. Suplente: Javier Enrique Fraga Campo. 

1 vogal representante do Consello Consultivo de Galicia, Ana María López Guizán. Suplente: María José Quintana Acebo.

1 vogal representante do Consello de Contas, Isabel Torralba Mena. Suplente: Manuel José Santana Suárez.

1 vogal representante da Federación Galega de Municipios e Provincias, Lucía González Louro. Suplente: Andrés Núñez González.

Funcións

A Comisión da Transparencia é o órgano independente ao que lle corresponde a resolución das reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública.

Máis información sobre as competencias do Valedor do Pobo no control da transparencia aquí: https://www.valedordopobo.gal/o-valedor-do-pobo-organo-de-control-da-transparencia/

Actas das xuntas de coordinación

A valedora do pobo está asistida, para o exercicio das súas funcións, por unha Xunta de Coordinación e Réxime Interior, que celebra as súas sesións ordinarias cada mes.

A composición e funcionamento da Xunta veñen definidas polo Regulamento da institución.

Estreamos sección neste 2018 para brindar acceso ás actas das xuntas de coordinación que celebramos.

Actas das Xuntas de Coordinación

As nosas funcións

Garantimos o cumprimiento dos dereitos humanos

Supervisamos a actuación da administración pública

Resolvemos as queixas que a cidadanía nos expón

Investigamos de oficio os supostos de mala administración

Realización de informes extraordinarios sobre temas de especial interese

Actuacións específicas, consultivas, divulgativas e de asesoramento

Presentamos informes ordinarios no Parlamento de Galicia sobre a nosa actividade

Respondemos ás consultas formuladas polas administracións e institucións públicas

Adoptamos recomendacións, oída a Comisión da Transparencia, para o mellor cumprimento da lei

Asesoramos sobre o acceso á información pública e bo goberno

Emitimos informes previos sobre proxectos de lei ou de regulamentos nesta materia (oída a Comisión da Transparencia)

Efectuamos requirimentos para a emenda dos incumprimentos en materia de publicidade activa

Resolvemos, por medio da Comisión da Transparencia, as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública

Ademais…

Velamos pola igualdade de trato e a non discriminación de persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia

Defendemos os dereitos sanitarios da cidadanía galega

Defendemos con caráter específico os dereitos da infancia e da adolescencia

PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA

Carta de servizos do Valedor do Pobo

Participación cidadá

Presente unha queixa

As queixas poden chegarnos de múltiples xeitos. Para poder valoralas has de ter en conta que necesitamos unha información mínima para tramitalas. Coñecer os detalles da situación suscitada, así como os teus datos de contacto permitiranos valorala e axilizar a súa resolución

Prégase que a escritura sea en minúsculasCo envío do presente formulario fago DECLARACIÓN RESPONSABLE da subscrición persoal da queixa para os efectos do previsto no artigo 18.1 da lei 6/1984, de 5 de xuño, da Valedora do Pobo, e de que os datos achegados son certos. A falsidade na declaración responsable respecto da subscrición da queixa e os datos pode dar lugar ás responsabilidades que se prevén para este tipo de comportamentos.

O máximo dos 5 arquivos non pode superar os 10 Mb.
Extensións admitidas: doc, docx, txt, jpg, jpeg, png, gif, pdf, rar, zip, 7z
Para enviar máis de 5 arquivos recomendamos que se faga a través dun dos seguintes metodos:
1. Correo electrónico:
rexistro@valedordopobo.gal
2. Usando outros medios como pode ser Wetransfer
A través do formulario web chega unha mensaxe de confirmación automático. Se non che chega, revisa a bandexa de SPAM.            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Corazón.

Solicite visita

O Valedor do Pobo recibe visitas de grupos organizados (colexios, asociacións…) para percorrer a súa sede e comprender mellor o seu funcionamento.

As visitas realízanse polas mañás. Contan cunha duración aproximada de 30 minutos. Os grupos non deberán superar as 20 persoas.

Durante a visita percórrense diversas estancias do edificio mentres se explica a función do valedor.


            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Corazón.

Resolva unha dúbida            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Coche.

Solicite acceso á información

O noso compromiso coa transparencia e coas persoas é máximo.

A través desta sección tratamos de dar resposta a todas as necesidades de información máis comúns ou máis significativas sobre a nosa institución que lle poidan xurdir.

Se non atopa a información que busca ou necesita algunha aclaración adicional, non dubide en poñerse en contacto connosco na nosa sede, o noso teléfono, correo electrónico ou a través do formulario adxunto
            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Bandeira/Bandera.

Solicitar información

O noso compromiso coa transparencia e coas persoas é máximo.

A través desta sección tratamos de dar resposta a todas as necesidades de información máis comúns ou máis significativas sobre a nosa institución que lle poidan xurdir.

Se non atopa a información que busca ou necesita algunha aclaración adicional, non dubide en poñerse en contacto connosco na nosa sede, o noso teléfono, correo electrónico ou a través do formulario adxunto


            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Camión.

Preguntas frecuentes

Que é o Valedor do Pobo?

É o defensor do pobo de Galicia. Un alto comisionado do Parlamento de Galicia ao servizo do cidadán, para garantir, con independencia, os dereitos constitucionais e estatutarios e o principio de boa administración.

Se che negan un dereito, sénteste discriminado ou es vítima de abuso, pídenos axuda, podemos defenderte.

Que pode facer or min?

Defender os teus dereitos como cidadán, e investigar se a administración pública galega cometeu contigo algunha irregularidade, erro, abuso, arbitrariedade ou neglixencia.

No caso de que así sexa, pode intervir para que o órgano afectado (concello, consellería, deputación, universidade etc.) corrixa a súa actuación.

Podemos realizar tamén suxestións ou recomendacións para que os poderes públicos realicen melloras que beneficien a todos.

Como actúa?

O Valedor do Pobo ofrece un servizo gratuíto de atención ás persoas que asiste a todo o mundo que se achega a el para realizar unha consulta ou presentar unha queixa.

Escoitamos sempre á xente que se dirixe á institución e estamos en permanente contacto con entidades que representan a colectivos necesitados de atención.

Abrimos as nosas investigacións a propia iniciativa ou a través das vosas queixas. En función destas podemos solicitar informes ás partes e emitir resolucións para corrixir actuacións das administracións galegas, en caso de ser necesario.

Como alto comisionado do Parlamento de Galicia, estamos obrigados a enviar e resumir ante o pleno da Cámara un informe anual da actividade e/ou os que con carácter extraordinario (sobre temas socialmente alarmantes) podamos emitir en cada momento.

Como presento a miña queixa?

Simplemente necesitas identificarte e describir o teu problema ben en persoa na sede da valedoría (Rúa do Hórreo número 65 de Santiago de Compostela) ou remitirnos o teu caso:

Por carta ao enderezo: Valedor do Pobo. Rúa do Hórreo 65. 15700 Santiago de Compostela.

Por fax ao número: 981 572 335.

Se nos chamas ao 981 569 740 tomaremos nota da túa reclamación.

Por correo electrónico a: valedor@valedordopobo.gal

Cubrindo o formulario dispoñible na nosa web: www.valedordopobo.gal o www.valedordopobo.com

Por medio das redes sociais, enviando unha mensaxe privada a twitter (@Valedordopobo) o Facebook (Valedor do Pobo).

Ademais…

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia. Con este fin e en xeral co obxecto de coñecer o pleno respecto á lei e o dereito, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da administración local naquelas materias que sexan competencia da nosa autonomía.

O titular é elexido polo Parlamento de Galicia a través dunha maioría cualificada (3/5 dos membros do Parlamento) por un período de 5 anos, e exercerá as súas funcións con autonomía e segundo o seu criterio, sen atoparse suxeito a mandato imperativo e sen recibir instrucións de ningunha autoridade.

Co fin de preservar a súa independencia e imparcialidade establécese que as súas funcións son incompatibles con todos os cargos políticos ou mandatos representativos e en xeral coa actividade política; coa permanencia na administración pública; coa afiliación a un partido político ou co desempeño de funcións directivas neles ou en sindicatos, asociacións ou fundacións, ou co emprego nas mesmas; co exercicio de carreira xudicial ou fiscal; ou con calquera actividade profesional, mercantil ou laboral.

O Valedor do Pobo é unha institución que non exerce funcións de tipo coercitivo, senón unicamente de persuasión, de tal forma que a través das súas diferentes actuacións pon en xogo a súa autoridade, para orientar e corrixir as actuacións ou abstencións da administración que coñece a través dos procedementos correspondentes.

A nosa sede