64 13 resultado(s):

(Q/6431/21) Recomendación dirixida á Deputación de Lugo no sentido de atender a solicitude de división da liquidación do IBI entre cotitulares según os porcentaxes de propiedade

Recomendación dirixida á Deputación de Lugo no sentido de atender a solicitude de división da liquidación do IBI entre cotitulares según os porcentaxes de propiedade

(Q/6416/21) Suxestión á Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia que se valore modificar ou atenuar o requisito actual da estatura minima, establecido para o ingreso no corpo de policías locais de Galicia.

Suxestión á Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia que se valore modificar ou atenuar o requisito actual da estatura minima, establecido para o ingreso no corpo de policías locais de Galicia.

(Q/6408/21) Recomendación ao concello da Coruña para que, en supostos de concorrencia competitiva, se resolva o acceso á documentación o máis axiña posible, co fin de asegurar que calquera persoa interesada coñeza todos os datos que lle permitan decidir sobre as eventuais impugnacións que considere

(Q/6408/21) Recomendación ao concello da Coruña para que, en supostos de concorrencia competitiva, se resolva o acceso á documentación o máis axiña posible, co fin de asegurar que calquera persoa interesada coñeza todos os datos que lle permitan decidir sobre as eventuais impugnacións que considere

(Q/6405/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social para que cando a Entidade Pública acorde a finalización dun acollemento familiar formalice dita decisión por medio dunha resolución administrativa na que se motive o cesamento e se ofrezan os correspondentes recursos ao igual que a súa constitución na vía administrativa se leva a cabo nun contrato formalizado

(Q/6405/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social para que cando a Entidade Pública acorde a finalización dun acollemento familiar formalice dita decisión por medio dunha resolución administrativa na que se motive o cesamento e se ofrezan os correspondentes recursos ao igual que a súa constitución na vía administrativa se leva a cabo nun contrato formalizado

(Q/6404/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que cando na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se aporten informes médicos do alumno ou alumna (dos servizos de pediatría, de saúde mental infanto‐xuvenil ou doutros servizos sanitarios ou educativos externos, como os informes do equipo de orientación específico) que puideran estar relacionados co suposto do acoso, non se desbote ningunha información que poida contribuír a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

(Q/6404/21) Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que cando na tramitación do protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso se aporten informes médicos do alumno ou alumna (dos servizos de pediatría, de saúde mental infanto‐xuvenil ou doutros servizos sanitarios ou educativos externos, como os informes do equipo de orientación específico) que puideran estar relacionados co suposto do acoso, non se desbote ningunha información que poida contribuír a esclarecer a situación dado que unha adecuada conclusión do procedemento de acoso pasa por despexar calquera dúbida ou avaliación non coincidente.

(Q/7643/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/7643/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/1264/21) Suxestión a un Centro de Información a Muller (CIM) para que na valoración anual do dispositivo ATEMPRO cando se precise documentación para incorporar ao expediente, tanto nas revisións periódicas como na valoración anual, débense realizar todas as accións necesarias para contactar coa muller vítima de violencia, utilizando os medios que procedan, incluído o propio dispositivo

(Q/1264/21) Suxestión a un Centro de Información a Muller (CIM) para que na valoración anual do dispositivo ATEMPRO cando se precise documentación para incorporar ao expediente, tanto nas revisións periódicas como na valoración anual, débense realizar todas as accións necesarias para contactar coa muller vítima de violencia, utilizando os medios que procedan, incluído o propio dispositivo

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal