64 20 resultado(s):

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

(Q/6494/21) Mal estado das estradas no Concello de Pantón

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín para que resolva sobre o procedemento de explotación de servizos de tempada nas súas praias.

Suxestión (Q/64902/16) á Federación Galega de Municipios e Provincias

SUXESTIÓN sobre os controis previos en materia de videovixilancia. Q/64902/16

Recomendación (Q/63930/16 a Q/63937/16, Q/63999/16, Q/64000/16, Q/64002/16, Q/64003/16, Q/64090/16 e Q/64857/16) á Consellería de Sanidade

Utilización do idioma galego na sinalización interna e externa dos Centros Sanitarios, e na documentación escrita. Q/63930/16 e outras

Recomendación (Q/13364/16) ao Concello de Oleiros

Denegación de exención do IVTM a unha persoa con discapacidade por incapacidade laboral. Q/13364/16


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal