64 19 resultado(s):

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT

(Q/3649/20) Sobre embargo da súa risga por parte da AEAT

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/5641/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Pino sobre o deber legal de dictar resolución expresa e notificala nos prazos legalmente previstos

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín para que resolva sobre o procedemento de explotación de servizos de tempada nas súas praias.

Suxestión (Q/64902/16) á Federación Galega de Municipios e Provincias

SUXESTIÓN sobre os controis previos en materia de videovixilancia. Q/64902/16

Recomendación (Q/63930/16 a Q/63937/16, Q/63999/16, Q/64000/16, Q/64002/16, Q/64003/16, Q/64090/16 e Q/64857/16) á Consellería de Sanidade

Utilización do idioma galego na sinalización interna e externa dos Centros Sanitarios, e na documentación escrita. Q/63930/16 e outras

Recomendación (Q/13364/16) ao Concello de Oleiros

Denegación de exención do IVTM a unha persoa con discapacidade por incapacidade laboral. Q/13364/16

Suxestión (Q/14641 ao 14646/17) á Consellería de Sanidade

Suxestión (Q/14641 ao 14646/17) á Consellería de Sanidade, para incorporar un mecanismo alternativo de atención telefónica, ante as dificultades que teñen as persoas maiores co sistema de locución automático.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal