2 433 resultado(s):

(Q/77/20) Obras de resparación no paseo marítimo de Moaña

(Q/77/20) Obras de resparación no paseo marítimo de Moaña

(Q/1/20) Sobre a prohibición de entrada á ludoteca de Ponteareas a menores que sufran VIH ou Hepatite

(Q/1/20) Sobre a prohibición de entrada á ludoteca de Ponteareas a menores que sufran VIH ou Hepatite

Recomendación (Q/5612/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención dunha persoa con gran dependencia

Recomendación (Q/5612/19) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso na atención dunha persoa con gran dependencia

Recomendación (Q/4337/19) ao Concello do Carballiño para que dea cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos e resolva todas as denuncias da Policía Local dos anos 2018 e 2019 referidas a un local de ocio

Recomendación (Q/4337/19) ao Concello do Carballiño para que dea cumprimento á normativa de protección fronte aos ruídos e resolva todas as denuncias da Policía Local dos anos 2018 e 2019 referidas a un local de ocio

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI. En particular, que se lle expida á persoa que promoveu este expediente de queixa un título orixinal, co número do Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais que corresponda ao seu título oficial de Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos da Universidade de Santiago de Compostela, que cumpra os requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI do Real Decreto 1002/2010.

Recomendación (Q/2720/19) dirixida á Universidade de Vigo para que, cando se así se solicite por parte dos interesados, os servizos competentes da Universidade de Vigo adopten todas as medidas oportunas para proceder a expedir títulos orixinais en soporte físico en substitución dos títulos expedidos sen cumprir as prescricións técnicas mínimas reguladas no Real Decreto 1002/2010, que se refire no artigo 16 aos requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI.
En particular, que se lle expida á persoa que promoveu este expediente de queixa un título orixinal, co número do Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais que corresponda ao seu título oficial de Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos da Universidade de Santiago de Compostela, que cumpra os requisitos do soporte documental o físico, de acordo coas prescripcións técnicas e de seguridade determinadas no Anexo XI do Real Decreto 1002/2010.

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET). Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.

Recomendación (Q/4346/19) á Universidade da Coruña para expida con toda urxencia o SET de Máster solicitado, dado que o Suplemento Europeo ao Título é un dereito do alumnado ao abeiro do disposto no Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. O seu artigo 3 especifica que unha vez superados os estudos conducentes aos títulos oficiais de Grao ou Máster e solicitado polo interesado o título, as universidades expedirán xunto ao mesmo o Suplemento Europeo ao Título (SET).
Que desde o servizo que corresponda, se poñan en contacto co interesado para darle unha data inmediata na que o seu SET estea disponible, sen custo, tal como establece a norma.

Recodatorio (Q/23241/14) de deberes legais dirixido ao Concello da Pobra do Caramiñal para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos.

Recodatorio (Q/23241/14) de deberes legais dirixido ao Concello da Pobra do Caramiñal para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos.

Recomendación (Q/2852/19) dirixida ao Concello de Moaña para que proceda á incoación do expediente de caducidade de licenzas de obras no sector B da Unidade de Actuación S.A.U. A-7 Residencial Golf Domaio, no Concello de Moaña e que se resolva nos prazos legalmente previstos.

Recomendación (Q/2852/19) dirixida ao Concello de Moaña para que proceda á incoación do expediente de caducidade de licenzas de obras no sector B da Unidade de Actuación S.A.U. A-7 Residencial Golf Domaio, no Concello de Moaña e que se resolva nos prazos legalmente previstos.

Recomendación (Q/4432/19) dirixida ao Colexios de avogados de Lugo debido á falta de cursos de especialización en igualdade

Recomendación (Q/4432/19) dirixida ao Colexios de avogados de Lugo debido á falta de cursos de especialización en igualdade

Recomendación (Q/4429/19) dirixida ao Colexios de avogados de Pontevedra debido á falta de cursos de especialización en igualdade

Recomendación (Q/4429/19) dirixida ao Colexios de avogados de Pontevedra debido á falta de cursos de especialización en igualdade


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal