Rexeitamento fronte á agresión de dúas menores por razón da súa orientación sexual

21 Novembro, 2019 actualidade, Novas, Novas, Sexualidade

Con ocasión do grave suceso ocorrido en Carballo nos últimos días no que dúas mozas foron agredidas, esta institución desexa manifestar o seu profundo respecto ao dereito á intimidade das vítimas e rexeita tódalas actuacións dirixidas a atentar contra as persoas pola súa orientación sexual e identidade de xénero. A Constitución recoñece o dereito á non discriminación por razón de calquera condición ou circunstancia persoal ou social, así mesmo a lei 2/2014, do 14 de abril, garante a igualdade de trato e a non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal