Suxestión aceptada: persoas con incapacidade laboral terán acreditado o 33% de grao de discapacidade por parte da Xunta de Galicia

06 Febreiro, 2018 Dereitos, Discapacidade, Novas

A Xunta de Galicia aceptou unha suxestión da valedoría que permitirá o pleno recoñecemento dos seus dereitos como discapacitadas ás persoas que teñen recoñecida incapacidade laboral pola Seguridade Social.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. A valedoría está satisfeita por poder dar resposta a unha vella demanda achegada por cidadáns declarados incapaces laborais pola Seguridade Social ao se ver privados de poder acreditar a súa discapacidade, a pesares de que a equiparación legal é unha realidade desde hai tempo. Algunhas administracións, especialmente provinciais,  condicionaban o seu acceso a determinados beneficios fiscais (como a exención do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica-IVTM) ao non dispor dun documento autonómico válido ante todas as administracións que lles recoñecera un grao de discapacidade mínimo do 33%, aínda que a normativa reguladora dea por bos os expedidos pola Seguridade Social. A Xunta de Galicia, por medio da Consellería de Política Social, vén de aceptar unha suxestión da valedoría ao respecto. Independentemente da valoración obtida, recoñecerá a equiparación e concederá un certificado que afirme os dereitos das persoas con discapacidade por equiparación ante todas as administracións.

Con estas medidas, resultarán beneficiadas as persoas que pidan a valoración da súa discapacidade ante a Xunta de Galicia tendo recoñecida, por parte da Seguridade Social, a incapacidade laboral permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, e as clases pasivas que perciben pensión de xubilación ou por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A resolución do seu procedemento de discapacidade, que emitirá Política Social, adaptarase deste xeito á regulación estatal (Real Decreto Lexislativo 1/2013). Independentemente de que a valoración obtida poida ser inferior, este departamento igualará o grao de discapacidade das persoas con incapacidade laboral ao 33%. Ademais emitirá un certificado acreditativo dese grao, válido para todos os efectos ante as diferentes administracións.

O espírito da medida non é outro que garantir e facer efectivo o dereito á igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e as persoas declaradas incapaces para o exercicio laboral e evitar a discriminación entre elas contribuíndo a fomentar medidas de acción positivas para compensar as desvantaxes.

Non é a primeira vez que a institución do Valedor do Pobo desenvolve actuacións deste tipo. Aínda que a equiparación destes dous colectivos (discapacitados e incapacitados laborais) xa se fixo efectiva nas principais figuras tributarias (IRPF, imposto de sociedades, IVE…), algunhas deputacións que xestionan tributos locais por delegación eran aínda reticentes a aceptar como documentos acreditativos os emitidos polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Desde o ano 2014 a valedoría traballou para que as administracións remisas aplicasen esta equiparación algo que, co compromiso obtido agora da administración autonómica, será unha realidade.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal