Comunicado da Valedora do Pobo: conclusións dás últimas  Xornadas de Coordinación de Defensores  do  Pobo, celebradas en Sevilla en 2019.

19 Febreiro, 2021 actualidade, Novas, Novas

Como  unha dás  conclusións dás últimas  Xornadas de Coordinación de Defensores  do  Pobo, celebradas en Sevilla en 2019, a  Valedoría  do  Pobo, igual que  as  demais  defensorías,  avoga por modificar ou  regulamento dá  Lei de  estranxeira non que se  refire  á adecuación dous requisitos  esixidos para  a renovación dá autorización de residencia  aos  xoves  extutelados.

Para un  coñecemento  máis detallado  do acordado,  axúntase ou comunicado  do Defensor do Pobo Andaluz, anfitrión dás  xornadas.

“As  DEFENSORÍAS DO POBO AUTONÓMICAS COMPARTIMOS A PETICIÓN DO DEFENSOR ESTATAL PARA ADECUAR Os REQUISITOS DAS AUTORIZACIÓNS DE RESIDENCIA E REDUCIR A VULNERABILIDADE DE MENORES  ESTRANXEIROS NON ACOMPAÑADOS E MOZOS EX TUTELADOS

As esixencias administrativas para as renovacións das autorizacións de residencia dos menores estranxeiros non acompañados que alcanzan a maioría de idade viñeron a dificultar a situación de vulnerabilidade deste colectivo.

Este endurecemento dos criterios comezados a esixir por algunhas Oficinas de Estranxeiría, que ten o seu fundamento en varios pronunciamentos xudiciais, preocúpanos como institucións  garantes dos dereitos e liberdades da cidadanía. Consideramos que se está vulnerando o principio do interese superior do menor ao que están obrigadas as administracións públicas e contravén as obrigacións de protexer aos mozos ex tutelados que contemplan a Convención dos Dereitos do Neno das Nacións Unidas e a Convención dos Dereitos do Neno das Nacións Unidas e a Lei de Protección Xurídica do Menor.

Devanditos criterios concrétanse na esixencia aos mozos solicitantes da primeira renovación da autorización de residencia de dispoñer de recursos económicos propios, tras perder o amparo da Entidade Publica. Estes novos criterios restritivos negan a existencia de recursos económicos propios cando o mozo teña as súas necesidades cubertas por un centro asistencial ou cando sexa beneficiario dunha prestación asistencial. Cando se tramitan a segunda e posteriores renovacións, as Oficinas de Estranxeiría esixen que o mozo acredite uns ingresos do 400 por 100 do  Iprem (2.100 euros mensuais). Esixir a un mozo nesta especial situación de vulnerabilidade semellantes requisitos de solvencia económica impídelles normalizar a súa residencia e propiciará a súa exclusión social e laboral.

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións expuxo a consulta pública a elaboración dun proxecto normativo polo que modificará o regulamento da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre Dereitos e Liberdades dos Estranxeiros en España e a súa Integración Social.

Nas 34 Xornadas de Coordinación das  Defensorías do Pobo celebradas en Andalucía en outubro de 2019, os defensores autonómicos e o Defensor estatal recomendaron a modificación do Regulamento da Lei de Estranxeiría para que se elimine a interpretación restritiva que limita o dereito dos menores estranxeiros a obter a autorización de residencia. A chamada Declaración de Tarifa, promulgada nas devanditas Xornadas, recolle no seu punto número 9: “Demandamos a elaboración de plans de atención a mozas  extutelados para evitar que a súa protección quede interrompida automaticamente ao alcanzar a maioría de idade, e poidan caer na marxinación e exclusión social”.

As  Defensorías do Pobo autonómicas adherímonos á recomendación elevada polo Defensor do Pobo de España ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións para adecuar os requisitos esixidos para a renovación da autorización de residencia aos mozos ex tutelados  https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/residencia-de-os-ex-menores-tutelados-que-accederon–a-a- mayoria-de-idade-sen-obter–a-pertinente- autorizacion/.

Compartimos a necesidade de modificar os artigos 196, 197 e 198 do Real Decreto 557/2011, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Estranxeiría para a súa adaptación á Lei de Protección Xurídica do Menor e aos criterios da Observación Xeral número 14 do Comité dos Dereitos do Neno das Nacións Unidas.

Os asinantes da adhesión obxecto deste comunicado son o Defensor do Pobo Andaluz e Defensor do Menor de Andalucía,  Síndic de  Greuges de Cataluña,  Valedora  do  Pobo Gallego, Deputado do Común de Canarias,  Ararteko, Xustiza de Aragón,  Síndic de  Greuges da Comunidade Valenciana, Procurador do Común de Castela e León, e Defensor do Pobo de Navarra”.

 

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal