A  Valedora do Pobo inicia de oficio actuación polo falecemento de  Jéssica Méndez e apela ao Defensor del Pueblo apélalle a solicitar do Lexislador a normativa para que feitos como o acaecido sexan considerados como violencia de xénero, as vítimas a protección e asistencia especializada que prevé a O1/2004. Reciprocamente, o home autor dos eventuais ilícitos, para gozar de calquera beneficio na forma de execución da pena correspondente ou de natureza penal, debería cumprir coas condicións que xa establece a lexislación específica, relacionadas en esencia coa participación en programas formativos, o que só podería redundar loxicamente nunha diminución neste tipo de violencia.

22 Marzo, 2022 actualidade, Novas, Novas

Informe da  Valedora  do  Pobo remitido ao Defensor del Pueblo:

Tanto o Convenio de Istambul do 11 de maio de 2011, subscrito polo Goberno de España, Instrumento de Ratificación do 6 de xuño de 2014, como o Pacto de Estado contra a violencia sobre a muller, recollen que feitos como o acaecido sexan considerados como violencia de xénero.

O artigo 3 do primeiro, dedicado ás definicións, di no seu apartado a), por “violencia contra as mulleres” deberase entender unha violación dos dereitos humanos e unha forma de discriminación contra as mulleres, e designará todos os actos de violencia baseados no xénero que implican ou poden implicar para as mulleres danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, incluídas as ameazas de realizar os devanditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, na vida pública ou privada. E no d), por “violencia contra as mulleres por razóns de xénero” entenderase toda violencia contra unha muller porque é unha muller ou que afecte as mulleres de maneira desproporcionada.

Lembramos tamén que o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade, na súa sesión do día 15 de novembro de 2016, unha Proposición non de Lei pola que se instaba ao Goberno para promover a subscrición dun Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero polo Goberno da Nación, as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias, que seguise impulsando políticas para a erradicación da violencia sobre a muller como unha verdadeira política de Estado

En relación co feito acontecido, cabe destacar os seguintes eixos do devandito Pacto de Estado:

  • Eixo 1: A ruptura do silencio mediante o fomento das accións de sensibilización da sociedade e da prevención da violencia de xénero desenvolvendo accións dirixidas a sensibilizar a toda a sociedade sobre o dano que producen a desigualdade e as condutas violentas e a axudar á toma de conciencia sobre a magnitude do problema da violencia contra as mulleres e as consecuencias que ten para a vida das mulleres e dos seus fillos e fillas. Estas actuacións terán como destinatarios principais a nenos e nenas, adolescentes e novas, para que interioricen a igualdade como un valor esencial para a convivencia entre mulleres e homes. Pola súa especial incidencia, desenvolveranse campañas dirixidas especificamente a mulleres que viven no ámbito rural e ás mulleres que sofren algún tipo de discapacidade, garantíndolles a accesibilidade dos materiais de información. No desenvolvemento das accións de sensibilización terase en consideración o papel insubstituíble que cumpren os medios de comunicación en orde a unha eficaz prevención e loita contra a violencia de xénero e na elaboración de contidos de entretemento baseados nos valores de igualdade e respecto.
  • Eixo 6: A mellora do coñecemento como complemento indispensable para contribuír de forma eficaz á loita contra todos os tipos de violencia contra as mulleres incluídos no ámbito de aplicación do Convenio de Istambul achegando datos máis fiables, completos e detallados sobre as súas formas, incidencia, causas e consecuencias. Para iso asúmese o compromiso de asegurar o seguimento estatístico de todos os tipos de violencia sobre as mulleres, teniendo en cuenta variables como a idade, a discapacidade ou a incidencia no mundo rural, e a realización de estudos e informes, facendo especial fincapé no impacto sobre as fillas e fillos das vítimas, sobre a violencia sexual e sobre a situación laboral das mulleres vítimas.
  • Eixo 8: A visualización e atención doutras formas de violencia contra as mulleres, prestando especial atención á violencia sexual, a trátaa de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, á mutilación xenital feminina e aos matrimonios forzados. De conformidade co Convenio do Consello de Europa para previr e combater a violencia contra a muller e a violencia doméstica (Convenio de Istambul), de 2011, incluiranse todos os actos de violencia baseados no xénero que impliquen ou poidan implicar para as mulleres danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, incluídas as ameazas de realizar os devanditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, na vida pública ou privada.

Van transcorrer xa seis anos sen que o propio lexislador articulase unha normativa positiva que recolla moitas das indicacións da declaración programática, oito desde que se asumiron os ditados do Convenio de Istambul, resultando de especial relevancia o que se refire á  conceptuación legal da violencia de xénero, aínda cinguida ao ámbito do matrimonio ou relación de significación análoga, anomalía non xa  discordante co convenio internacional subscrito por España, que habería de resultar de obrigado cumprimento, senón tamén, atrevémonos a dicir, co que a xeneralidade da nosa sociedade sente e entende como violencia de xénero, esa que, como acertadamente define o Convenio, intégrase por toda violencia contra unha muller porque é unha muller ou que afecte as mulleres de maneira desproporcionada, con independencia de quen resulte ser autor do feito.

Desta maneira tantos casos como o que agora consideramos, dise que culminación dun acoso prolongado no tempo, terían a valoración que merecen, ofrecendo ás mulleres que sofren estes tipos de violencia, ou ás outras vítimas relacionadas, por moito que os protagonicen homes estraños á relación sentimental, a protección e asistencia especializada que prevé a O1/2004. Reciprocamente, o home autor dos eventuais ilícitos, para gozar de calquera beneficio na forma de execución da pena correspondente ou de natureza penal, debería cumprir coas condicións que xa establece a lexislación específica, relacionadas en esencia coa participación en programas formativos, o que só podería redundar loxicamente nunha diminución neste tipo de violencia.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal