PRESENTACIÓN DO ESPAZO FALAMOS DE FEMINISMO

02 Setembro, 2019 falamos de feminismo

PRESENTACIÓN DO ESPAZO FALAMOS DE FEMINISMO

A discriminación por razón de sexo é, sen ningunha dúbida, a manifestación de discriminación máis estendida espacial (en todos os lugares) e temporalmente (en todas as épocas), manifestándose de todos os modos (desde as manifestacións máis brutais de violencia de xénero ás manifestacións máis sutís de paternalismo supostamente beneficioso), e coa virtualidade adicional de ser unha discriminación facilmente acumulable a outras discriminacións (como o estado civil: nai e solteira; a orientación sexual: muller e lesbiana; ou a discapacidade).

A súa orixe non se atopa no sexo, senón nas diferenzas socioculturais asociadas ao sexo entendido como diferenza física: é o que constitúe o xénero.

Un estereotipo de xénero é unha opinión xeneralizada, simplificada e prejuiciosa acerca de atributos ou características que homes e mulleres posúen ou deberían posuír ou das funcións sociais que ambos desempeñan ou deberían desempeñar. E un estereotipo de xénero resulta ser nocivo cando limita a capacidade dos homes e as mulleres para desenvolver as súas facultades persoais, realizar unha carreira profesional e tomar decisións acerca das súas vidas e os seus proxectos vitais.

Estes estereotipos caracterízanse polo seu omnipresencia, pois poden aparecer en todas as relacións humanas, e tamén pola súa invisibilidade, pois tendemos a considerar como natural o que en realidade é un prexuízo, e así se chega a concluír que as mulleres son boas coidadoras, mentres que os homes non, ou que nas relacións de parella a posición natural das mulleres é a submisión. O que conduce a cualificar de malas nais ás mulleres máis dedicadas á súa profesión, ou á resistencia para empregar a nais recentes, ou a impoñer a submisión a través da violencia nalgunha das súas variadas formas (física, psicolóxica, sexual, económica, patrimonial, social, ou vicaria). Tamén os homes que non se ateñen aos seus roles de xénero poden acabar sometidos a tratamentos discriminatorios.

Todo iso obriga a situar á igualdade de xénero na corrente central de todas as relacións sociais, e no centro de todas as políticas públicas, para que as aspiracións, necesidades e preocupacións das mulleres aténdanse na mesma medida que as aspiracións, necesidades e preocupacións dos homes.

Máis aínda cando, como ocorre coa Valeduría do Pobo, o Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 atribúelle a defensa de todos os dereitos recoñecidos á cidadanía na Constitución Española de 1978, a cal, á súa vez, coloca a igualdade dos sexos como un principio que, coa dignidade, eríxese na antesala dos dereitos fundamentais e liberdades públicas da cidadanía.

Unha das maneiras en que a Valeduría debe asumir o mandato que lle asigna a Constitución e o Estatuto, e que máis xenericamente asígnalle toda a sociedade, en relación coa igualdade efectiva de mulleres e homes, é a través da difusión dos dereitos, pois só quen os coñece ben está en condición de exercitalos.

O Espazo Falemos de Feminismo que se abre na páxina oficial da Valeduría do Pobo ten precisamente como finalidade difundir os dereitos á igualdade de mulleres e homes a través das opinións de persoas expertas que periodicamente achegasen os seus puntos de vista para que se coñezan mellor os dereitos de igualdade e para que se enraice fortemente a cultura da igualdade.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal