Coñece as nosas recomendacións e suxestións

Aquí atoparás as recomendacións e suxestións dirixidas  polo Valedor do Pobo aos poderes públicos organizadas por anos e áreas de traballo.  Por medio das mesmas instamos ás administracións afectadas a mellorar as súas prácticas e o trato dado ao cidadán.

 

Sección actualizada o 25 de xaneiro de 2017

ANO 2016

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o recoñecemento da carreira profesional do persoal estatutario de enfermería

Recomendación ao Concello de Boiro, sobre a imposición dunha sanción de tráfico a unha persoa discapacitada

Recomendación ao Concello de Boiro sobre a imposición dunha sanción de tráfico

Recomendación non aceptada

Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación á equiparación salarial no ensino concertado

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Boiro sobre a imposición dunha sanción de tráfico

Recomendación non aceptada

Suxestión ao Concello de Pontevedra sobre a sinalización urbana nunha zona de aparcamento da cidade

Suxestión aceptada

Recomendación ao Concello de Culleredo sobre un incidente coa policía local e o acceso á información

Recomendación aceptada

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o carácter sanitario dunha praza

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Deputación Provincial de Pontevedra sobre a aplicación dos principios de acceso á función pública na convocatoria do proceso selectivo para a incorporación de bombeiros realizada no ano 2013

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Marín, sobre a obtención de copias nun proceso selectivo

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia sobre a resposta expresa a unha solicitude de teletraballo

Recomendación non aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Valga, sobre a esixencia de garantizar o anonimato nas probas selectivas tipo test

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre o acceso a un expediente e obter resposta á solicitude

Recomendación dirixida ao Concello de Poio para que se incoe e se tramite un expediente de reposición da legalidade urbanística, e se de traslado a ……………….. como parte interesada

Recomendación dirixida ao Concello de Nigrán para que se adopten as medidas precisas de protección da legalidade urbanística

Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para que impulse a tramitación do expediente XXXXXX de responsabilidade patrimonial

Recomendación dirixida ao Concello de Cabanas para que o concello esixa o cumprimento das súas propias resolucións

Recomendación dirixida ao Concello de Cabanas para que impulse os trámites para evitar a caducidade dun expediente de reposición da legalidade

Recomendación dirixida ao Concello de Gondomar, para que execute os seus propios actos

Recomendación dirixida ao Concello de Ferrol para que resolva recurso de reposición e adopte as medidas necesarias para restablecer a seguridade, salubridade e ornato do edificio

Recomendación dirixida ao Concello de Ferrol para que dite unha resolución administrativa expresa, motivada e notificada aos interesados, co ofrecemento dos recursos procedentes

Recomendación dirixida ao Concello de Miño para que dite unha resolución expresa, motivada e notificada, co ofrecemento dos recursos procedentes

Recomendación dirixida ao Concello de Tui para que emita informe nun expediente administrativo

Recomendación dirixida ao Concello de Sanxenxo debido aos ruídos dunha terraza exterior nun pub de Sanxenxo

Suxestión dirixida aos Concellos de Narón, Fene, Ares e Mugardos o 8 de febreiro como consecuencia de incidentes no subministro de auga potable

Recomendación aceptada polos concellos de Ares Mugardos e Fene e rexeitada por Narón

Recomendación dirixida ao Concello de Sada debido ás molestias dun local de Sada

Q/935/16. Recomendación dirixida á Universidade de Vigo para que o total de pazas ofertadas en cada un dos programas de doutorado se distribúa entre una cota xeral e unha cota de reserva

Q/1041/16. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  para que garantan a oferta pública dos estudos conducentes á certificación oficial de estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica equivalente para aquelas persoas que, estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia, non poidan realizar os estudos de máster

Q/12401/16. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no seu portal de transparencia, se publiquen os protocolos e convenios celebrados entre a consellería e os concellos no ámbito da cooperación interadministrativa

Q/12563/16. Recomendación dirixida á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que resolva en sentido positivo as peticións que se lles formulen polos alumnos de copia dos exames realizados no marco das probas de acceso á universidade, en todas as súas modalidades

Q/13098/16. Recomendación dirixida ao Concello de Frades para que nas vindeiras convocatorias de axudas destinadas a favorecer a escolarización das familias con menos recursos económicos, se estableza nas bases reguladoras da subvención a forma concreta na que deberán acreditarse os requisitos para ser beneficiarios, cumprindo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación

Q/13532/15; Q/13535/15  e Q/13659/15. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que exista unha adecuada planificación do proceso de escolarización e se resolvan convenientemente situacións nas que a demanda de prazas escolares supere a oferta

Q/13333/15. Recomendación dirixida á Axencia Galega de Servizos Sociais para que manteña aberta polo menos unha escola infantil por localidade en períodos vacacionais sen esixir un número mínimo de usuarios. RECOMENDACIÓN ACEPTADA

Q/14143/15. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que tome as medidas necesarias para emendar os problemas xurdidos na tramitación dunha bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (MECD)

Q/14585/15. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se mellore o proceso de matrícula nas adxudicacións continuadas, no marco do proceso xeral de adxudicacións centralizadas, se respecte o dereito a dispoñer de prazos razoables non inferiores a 24 horas e se estude a posibilidade de implantar a matrícula por vía telemática.

Q/22554/14. Recomendación dirixida á Consellería de Política Social para que o cálculo da renda familiar anual per cápita para o pago das cotas do comedor escolar inclúa, como membros computables da unidade familiar, os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar

Q/23352/15. Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que cumprir as obrigas da Fundación Deporte Galego no relativo a facilitar o uso preferente dos pavillóns deportivos, en horario escolar e período lectivo, ós centros de ensino público anexos ás instalacións e con carencia dos mesmos

Q/23352/15. Recomendación dirixida á Secretaría Xeral para o Deporte para cumprir as obrigas da Fundación Deporte Galego no relativo a facilitar o uso preferente dos pavillóns deportivos, en horario escolar e período lectivo, ós centros de ensino público anexos ás instalacións e con carencia dos mesmos

Q/23370/15; Q/23531/15. Suxestión dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que o próximo decreto polo que se fixen os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios, se redacte de maneira que non xurdan dúbidas interpretativas sobre o feito de que as matrículas de honra obtidas no último curso de grao aplíquense á continuación de estudos nos cursos de posgrao e por tanto, en calquera master oficial

Q/23531/15. Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que considere que na reclamante en queixa concorren as circunstancias que determinan a aplicación das matrículas de honra obtidas no último ano dos seus estudos de grado aos estudos de posgrado que iniciou neste curso académico

Q/63791/16. Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que resolvan en sentido positivo as peticións que se lles formulen polos alumnos ou os seus pais de copia dos exames ou probas de avaliación realizadas

Recomendación dirixida á alcaldesa do Porriño para a resolución dun expediente de investigación da titularidade dunha parcela no lugar de Covelo no concello do Porriño

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao desacordo cunha valoración de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación dirixida á Deputación Provincial da Coruña debido á denegación da exención do IVTM a unha persoa con discapacidade

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á contía do copago dunha praza en residencia pública

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao rexeitamento de prestacións para coidados no entorno familiar

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre entrega de documentación relativa a un procedemento sancionador

Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade sobre a coordinación e avance na actualización de datos relativos aos usuarios do Sergas

Recomendacion aceptada

Recomendación ao Concello de Santiago de Compostela para que se acurten os tempos de resposta dos recursos presentados e se proporcione información detallada ás persoas obrigadas tributarias en caso de embargo

Recomendación dirixida a BBVA, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida a Bankinter, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación dirixida a Deutsche Bank, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación dirixida a Bankia, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Banco Santander, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida a Banco Sabadell Gallego, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida a Caja España-Duero, para que as cesións de créditos a “fondos buitres" se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación dirixida a Caixa Bank, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada parcialmente

Recomendación dirixida a Caixa Rural Galega, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida a Abanca Corporación Bancaria, para que as cesións de créditos a “fondos buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os expedientes afectados procurando solucións negociadas

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Banco Pastor-Grupo Banco Popular para que as cesións de créditos a “fondos buitres" se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revise o expediente da autora da queixa

Recomendación aceptada

Recomendación á Consellería de Facenda, sobre a información da Oficina Virtual Tributaria (OVT) no relativo ás valoracións de bens inmobles

Recomendación aceptada

Recomendación á alcaldía de Lousame (A Coruña) para garantir o acceso á consulta e exame dun expediente municipal de concesión dunha parcela municipal no Monte Iroite

Suxestión dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello de As Pontes sobre a reclamación do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas, en relación co exercicio do dereito de acceso á información municipal

Suxestión dirixida á Alcaldía do Concello de A coruña sobre o incumprimento das mocións aprobadas polo pleno en sesións ordinarias

Recomendación dirixida á alcaldía do Concello de Vigo para o acceso aos contratos menores formulados a partires do 11 de decembro de 2015

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao presidente da Deputación Provincial de Lugo para impulsar a modificación do regulamento orgánico provincial

Recomendacion dirixida á Alcaldía do concello de Camariñas para o cumprimento da resolución da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico de A Coruña do 16 de setembro de 2014

Suxestión dirixida á presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra para a dispoñibilidade dun salón de prensa acondicionado, destinado a reunións de prensa

Recomendación dirixida ao alcalde do Concello de Ponteareas (Pontevedra) para a inclusión de mocións dun grupo municipal en sesións plenarias ordinarias e para o acceso á información pública municipal

Recomendación dirixida ao alcalde do Concello de Vilalba (Lugo) para a instalación de taxímetro en vehículos de turismo de transporte público de persoas e localización de paradas no seu termo municipal

P.3.Q/63930/16 a P.3.Q/63937/16 P.3.Q/63999/16; P.3.Q/64000/16; P.3.Q/64002/16; P.3.Q/64003/16, P.3.Q/64090/16; P.3.Q/64857/16. Recomendación dirixida Consellería de Sanidade para que vele polo cumprimento da lexislación sobre a oficialidade do galego e adopte as medidas precisas para que o idioma galego figure en toda a sinalización interna e externa dos Centros Sanitarios, e que a documentación escrita elaborada nos centros sanitarios para usos internos e externos sexa redactada en galego sen prexuízo da cooficialidade do castelán e da garantía do uso normal e oficial dos dous idiomas

P.3.Q/14610/15. Recomendación dirixida á Secretaría Xeral para o Deporte para que dea resposta aos escritos e solicitudes presentados polo representante da Asociación Coruñesa de Waterpolo

P.3.Q/12590/16. Recomendación dirixida á Secretaría Xeral de Política Lingüística para que que elabore unha táboa de validacións ou faga público, cos oportunos trámites, o catálogo de créditos universitarios que computan para a consecución por validación da certificación de Celga 5

P.3.Q/534/16. Recomendación dirixida ao Concello de Castro Caldelas para que comunique á Xunta de Galicia a necesidade de acometer o proxecto de restauración para que leven a cabo, o máis axiña posible, as intervencións precisas no castelo, destinadas á súa conservación e posta en valor

P.1.Q/42/15. Recomendación dirixida á Consellería do Mar para que Portos de Galicia modifique a rotulación da lonxa de Ribeira e utilice este topónimo como nome oficial e legal a todos os efectos

Suxestión dirixida al presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias sobre controis previos en materia de videovixilancia

Recomendación ao Concello de Vigo, para que valore a incorporación ao programa de vivendas baleiras

Recomendación non aceptada

Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Vivenda sobre funcionamento do Rexistro Electrónico e tramitación do Programa de Fomento do aluguer

Recomendación aceptada

Recomendación ao director xeral de función pública para a mellora cualitativa na publicación de información no portal de transparencia

Recomendación aceptada

ANO 2015

Recomendación ao Concello de Ferrol sobre o dereito de revisión da puntuación obtida nunha proba dun proceso selectivo, a interpretación da discrecionalidade técnica e a publicación das notas dos aspirantes

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Cerceda sobre a elaboración e aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT)

Recomendación aceptada

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o cómputo da xornada laboral do persoal dos PACs

Recomendaci��n non aceptada

Suxestión á Consellería de Facenda para o recoñecemento de efectos de trienios

Suxestión non aceptada

Recomendación ao Concello de Cerceda sobre a cobertura do posto de xefatura de policía local

Recomendación non aceptada

Recomendación ao Concello de Ponteareas sobre a elaboración e aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT)

Recomendación aceptada

Recomendación á consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre o recoñecemento dos servizos prestados durante o período do servicio militar

Recomendación non aceptada

Suxestión á Consellería de Sanidade para o recoñecemento de efectos retributivos de trienios

Suxestión non aceptada

Recomendación ao Concello de Culleredo para que garanta as substitucións de persoal no Conservatorio de Música

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Noia sobre problemas nun proceso selectivo

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Santiago sobre a remisión de documentación ao interesado nun expediente sancionador de tráfico

Recomendación aceptada

Suxestión á Consellería de Facenda sobre o aboamento de trienios ao personal interino

Suxestión non aceptada

Suxestión á Consellería de Facenda sobre o aboamento de trienios ao personal interino

Suxestión non aceptada

Suxestión á Consellería de Facenda para o recoñecemento de efectos retributivos de trienios

Suxestión non aceptada

Suxestión á Consellería de Facenda para o recoñecemento de efectos retributivos de trienios

Suxestión non aceptada

Recomendación ao Concello de Sada sobre a incoación dun expediente disciplinario

Recomendación á Deputación de Pontevedra sobre a exclusión da bolsa de emprego dun aspirante pola titulación esixida

Recomendación non aceptada

Suxestión ao Concello de Miño para a regulación do aparcamento na zona delimitada como ORA na Praia Grande de Miño

Suxestión aceptada

Suxestión á Consellería de Sanidade en materia de contratación de persoal temporal

Suxestión aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para o acceso co seu vehículo á parte traseira da súa vivenda

Recomendación ao Concello de Ferrol en relación a reposición da legalidade

Recomendación ao concello de Sada sobre reposición da legalidade

Suxestión á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sobre vivenda, desafiuzamentos e liñas de axuda

Recomendación dirixida ao Concello de Pontevedra debido ás molestias ocasionadas por ruídos durante as festas da Peregrina en Pontevedra

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Ponteareas debido ás molestias producidas por un taller mecánico

Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela debido aos ruídos dun local de ocio

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Nigrán debido aos ruídos ocasionados por un local de ocio

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Concello do Carballiño debido a aos prexuízos ocasionados por un local

Recomendación aceptada

Recomendación ao Concello de Sanxenxo debido aos ruídos provocados por un local de ocio

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Brión por ruídos dun local de ocio e a carencia de control adecuado

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida ao Concello de Ourense polos prexuízos ocasionados por un local de ocio

Recomendación dirixida ao Concello de Vigo para corrixir os prexuízos ocasionados por un botellón

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Economía e Industria, á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ao Concello de Lalín e á Unión-Fenosa en Galicia para evitar os prexuízos ambientais que produciría o trazado previsto para a liña eléctrica que atravesa a Fraga de Catasós-Lalín

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Marín debido aos prexuízos ocasionados por un local de ocio

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para a protección do patrimonio cultural do entorno dunha explotación mineira de Triacastela

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Fisterra debido aos ruídos procedentes dun pub

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela pola contaminación acústica no casco vello

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Marín debido aos prexuízos ocasionados por un local

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Sada debido ás molestias dun local

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Gondomar debido aos ruídos dunha terraza de Gondomar

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que se adopten as medidas necesarias para garantir a estabilidade e continuidade na función titorial nos cursos da etapa de primaria no CEIP …………….

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que por parte da administración educativa se adopten, de ser posible, as medidas necesarias para incrementar o tempo de atención do profesorado especialista aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo no CEIP ………………………

Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que a Universidade de Santiago de Compostela, ao igual que as universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), aplique as determinacións recollidas na normativa vixente (para este caso, o decreto anual de prezos públicos) e, en consecuencia, considere que no reclamante en queixa concorren as circunstancias que determinan a aplicación das matrículas de honra obtidas no último ano dos seus estudos de grao aos estudos de posgrao que iniciou neste curso académico

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que convalide unha proba de acceso no caso dunha alumna que foi admitida e matriculada durante dous cursos sen cumprir os requisitos de acceso e sen que a administración educativa advertira o erro

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que adopte as medidas necesarias para garantir a estabilidade e continuidade da función titorial nos distintos cursos da etapa de primaria do CEIP ……………

Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que que en diante, no suposto excepcional de que se inicie a impartición de estudos oficiais sen que concluísen os trámites legalmente establecidos para a implantación da correspondente titulación, debe comunicarse ao potencial alumnado, dunha maneira clara e precisa, e por todas as canles de información previstos, que os estudos non terán carácter oficial ata que estean cumpridos todos os requisitos previstos para os ensinos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que se axilice a autorización administrativa precisa para a provisión temporal de postos de personal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urxentes e inaplazables

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que por parte da administración educativa se adopten, de ser posible, as medidas necesarias para incrementar o tempo de atención do profesorado especialista aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo nun CEIP da Coruña

Recomendación á Conselleira Traballo e Benestar para que non se esixa ás familias dos nenos e nenas usuarios das escolas infantís da rede Galiña Azul que xustifiquen con base en motivos laborais ou enfermidades graves a necesidade de levar aos nenos ou nenas ao centro durante determinados períodos

Recomendación dirixida ao Concello de Ortigueira para que se observe escrupulosamente a normativa sobre o empadroamento de menores non emancipados a instancias dun so dos proxenitores

Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que os calendarios de realización de probas de acceso a determinados ciclos formativos de grado medio non coincidan coas datas das probas extraordinarias de setembro da E.S.O. para superar materias pendentes

Recomendación á Universidade de Santiago de Compostela para que se adopte as medidas necesarias para corrixir a situación creada pola esixencia dun nivel B1 de lingua estranxeira, mellorando a información nas memorias dos títulos

Suxestión ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que estude a posibilidade de unificar criterios sobre a unidade familiar tido en conta para o pago das cotas do comedor escolar

Recomendación ao rector da Universidade de Santiago sobre o recoñecemento de créditos entre formación de grao superior e graos universitarios

Recomendación dirixida á Consellería de Economía e Industria para a coordinación administrativa no ámbito das cualificacións profesionais e a regulación dunha acreditación parcial de competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar para que se retrotraia o procedemento de solicitude de cheque infantil co fin de non producir indefensión na solicitante ao verse privada da posibilidade legalmente recoñecida de corrixir as faltas ou defectos da solicitude

Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se reforcen os medios persoais e materiais na sección de bolsas da Xefatura Territorial da Coruña

Recomendación dirixida ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se recoñeza un sexenio adicional como compoñente do complemento específico de formación tendo en conta a data de expedición do título de posgrao

Recomendación ao alcalde de A Guarda para corrixir uns ruídos provocados por un transformador da Compañía Unión Fenosa

Recomendación aceptada

Recomendación á Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria de Pontevedra polos ruídos provocados por un transformador de Unión-Fenosa

Recomendación aceptada

Recomendación á Consellería de Economía e Industria para a resolución dun recurso de alzada sobre enerxía renovable

Recomendación dirixida á Conselleira do Medio Rural e do Mar, sobre a situación das explotacións de produción de leite ao remate do sistema da cota láctea

Recomendación dirixida á Conselleira do Medio Rural e do Mar, sobre a situación das explotacións de produción de leite ao remate do sistema da cota láctea

Recomendación ao Concello de Oza-Cesuras para rematar o expediente de investigación sobre a titularidade dun camiño de acceso a unha parcela no lugar de Fraga

Recomendación á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para que regule a consideración dunha vía pública como zona de seguridade a efectos cinexéticos

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao alcalde do Concello de Fisterra, para que se proceda á limpeza da maleza e á poda das ramas dunha árbore ornamental nunha finca sita en chan urbano

Suxestión dirixida á Consellería do Medio Rural e do Mar para que proceda á aplicación do artigo 21.3 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais na Comunidade Autónoma de Galicia

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social pola denegación dunha prestación para coidados na contorna familiar

Recomendaci��n aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao rexeitamento de prestaciones para coidados na contorna familiar

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dos procedementos de revisión do grao de discapacidade e de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido á denegación de prestacións económicas por coidados no entorno familiar e á atribución dun SAF non desexado

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao rexeitamento de prestacións para coidados na contorna familiar

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Deputación de Pontevedra debido a non asimilación da incapacidade permanente total a discapacidade aos efectos da exención do IVTM

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido a situación dunha persoa con dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Comisión Interuniversitaria de Galicia polo cobro das taxas da proba de acceso á universidade para persoas con discapacidade recoñecida oficialmente

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido á denegación da prestación económica solicitada e á falta de efectividade do PIA

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dunha solicitude de recoñecemento do grao de discapacidade

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Cangas para a exención do IVTM a unha persoa con discapacidade

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar e ao Concello de Vilagarcía de Arousa polo retraso dunha solicitude de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido á diminución indebida de unha risga e ao retraso dun recurso

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas debido á falta de autobuses adaptados nas rutas de Fene

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de dependencia de unha persoa con gran dependencia

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida ao Concello de Redondela debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dunha solicitude de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao atraso na atención a unha persoa con discapacidade física e intelectual

Recomendación dirixida ao Concello de Ames debido ao aumento do copago do comedor escolar nun colexio de Milladoiro-Ames

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dunha solicitude de Risga

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso na atención a unha persoa con dependencia

Recomendación aceptada

Suxestión dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso das obras de acondicionamento dun centro residencial público de Ferrol

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido a falta de transporte adaptado

Recomendación rexeitada

Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun procedemento de Risga

Recomendación rexeitada

Todavía sen información

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre reintegro de gastos farmacéuticos

Recomendación non aceptada

Suxestión á Consellería de Sanidade para que garanta a atención especializada en reumatoloxía infantil en centros sanitarios galegos

Suxestión aceptada

Suxestión á Consellería de Sanidade relativa ao funcionamento do laboratorio do novo hospital de Vigo

Suxestión aceptada

Recomendación á Consellería de Sanidade sobre reintegros de gastos médicos

Recomendación non aceptada

Suxestión dirixida ao Instituto de Medicina Legal de Galicia sobre o acceso á información por parte dos cidadáns

Suxestión aceptada

Suxestión á consellería de Facenda en relación á tributación das pensións procedentes de Alemaña

Todavía sen información

Recomendación dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Boiro para que se Grupo Municipal dispoña dun despacho na planta segunda do edificio destinado a casa consistorial

Recomendación dirixida á Sra. conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para que impulse a prestación dos servizos básicos de abastecemento de auga e de enerxía eléctrica a dúas vivendas situadas na parte norte da Illa de Ons

Recomendación dirixida ao alcalde do Concello da Coruña, para que se autorice o acceso ao expediente completo da Feira Taurina do ano 2014

Recomendación dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Boiro para que se Grupo Municipal dispoña dun despacho na planta segunda do edificio destinado a casa consistorial

Recomendación dirixida ao Sr. Alcalde-presidente do Concello de Bueu, para que se estendan os servizos de abastecemento de auga e de subministración de enerxía eléctrica a dúas vivendas sitas na Illa de Ons

Recomendación dirixida ao alcalde do Concello da Coruña, para que se autorice o acceso ao expediente completo da Feira Taurina do ano 2014

Recomendación dirixida á Sra. Alcaldesa-presidenta do Concello de Folgoso do Courel por obras e actuacións realizadas no núcleo do Mazo de Santigoso

Suxestión dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello da Coruña para garantir a mobilidade peonil na rúa Montiño

Recomendación ao Concello de Sarria (Lugo) para resolver sobre a mellora dun camiño entre Miralde e Belante

Recomendación dirixida á Sra. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Lugo pola instalación un punto limpo diante dun establecemento hostaleiro en Romeán (Lugo

Recomendación ao alcalde de A Coruña para que modifique o nome dunha rúa

Recomendación aceptada

Suxestión ao alcalde de Sobrado pola autorización dun rally en camiños de concentración parcelaria

Recomendación ao alcalde de Ourense para a revisión do prezo público no pavillón municipal de deportes

Recomendación ao presidente da Deputación de Ourense para que se mellore a vía de acceso ao lugar de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras)

Recomendación aceptada

Recomendación ao alcalde de A Pobra do Caramiñal para mellorar a vixilancia policial sobre a circulación e presenza de cans en vías públicas e locais

Recomendación ao alcalde de Vigo para determinar o pagamento en metálico nos autobuses urbanos

Suxestión ao alcalde de Ponteareas para regular a modalidade de refacturación do prezo liquidado da auga por avaría

Recomendaci��n á alcaldía de Porto do Son para a subministración de auga potable ao núcleo rural de Outeiro (Noal)

Recomendación aceptada

Recomendación dirixida ao Concello de Padrón para a regularización de contratos de prestación de servizo de xestión indirecta e de asistencias técnicas, con prazos vencidos e en execución material

Recomendación ao alcalde-presidente do Concello de Ames para a recollida de augas fecais das vivendas afectadas no lugar de Suevos-Transmonte

Recomendación dirixida á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para que impulse a prestación dos servizos básicos de abastecemento de auga e de enerxía eléctrica a dúas vivendas situadas na parte norte da Illa de Ons

Suxesti��n dirixida ao Concello de Vilagarcía de Arousa para realizar a poda das ramas das árbores que se estenden sobre unha vivenda lindeira e que afectan a súa seguridade

Recomendación dirixida ao Concello de Ourense para que se cumpra o contrato de limpeza viaria semanal no ámbito rural

Recomendación dirixida ao Concello de Carballo para que se resolva, no tempo e na forma, o recurso de reposición presentado e para que se dote de auga a unha vivenda

Recomendación dirixida ao Concello de Ames para a limpeza dunha parcela próxima aos edificios Sar II e Ramos Freita en Bertamiráns (Ames)

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social, por estar aínda pendente unha resolución xudicial no procedemento penal aberto, dada a gravidade da cualificación dos feitos por parte do Ministerio Fiscal, e das penas solicitadas, a Consellería de Política Social aprecie a inexistencia de normalidade na situación familiar e, atendendo exclusivamente ao superior interese dos menores, restableza o réxime de visitas sinalado no auto xudicial do 9 de xuño de 2014

Recomendación á alcaldía de A Coruña para que coordine as convocatorias de campamentos municipais e atenda as necesidades de usuarios con diversidade funcional

Recomendación dirixida ao Concello de Baiona, para que se adopten as medidas necesarias para incorporar a lingua galega en toda a información textual do Museo Casa da Navegación, ao mesmo nivel e con idéntico dieeño que en castelán e en inglés

Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade para que en adiante se editen as cartillas de saúde infantil en versión bilingüe, en galego e castelán

Suxestión ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se adopten as medidas necesarias para a convocatoria anual das probas para a obtención do Celga

Recomendación ao Concello da Coruña para que os sinais acústicos dos semáforos da cidade empreguen as dúas linguas oficiais

Recomendación ao Concello de Ferrol para que favoreza que as entidades do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás poidan ser declaradas Entidades de Interese Público Municipal

Recomendación dirixida á Deputación da Coruña para que os textos ds sinais de tráfico aparezan rotulados en galego e castelán

Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para a protección do patrimonio cultural do entorno dunha explotación mineira de Triacastela

Recomendación aceptada

Suxestión ao Concello de Santiago sobre a reserva de espazos de comunicación social nos peches das obras

Suxestión aceptada

Suxestión ao Concello de Marín para que empregue as comunicacións electrónicas cos seus empregados e garanta o acceso remoto seguro

Suxestión aceptada

Todavía sen información

Recomendación ao Concello da Coruña referente ao exercicio de acceso a un expediente de contratación

Recomendación ao Concello de Cambados en relación con transparencia e acceso á información

Recomendación á consellería de Facenda sobre transparencia en proceso selectivo