Posts in Urbanismo

(Q/7423/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

(Q/7094/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

(Q/4402/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra para que realice as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra  para que realice  as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/1295/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros   para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

(Q/4947/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

(Q/4309/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo  en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

(Q/23/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/4083/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade  na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

(Q/4371/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal