Posts in Dereitos lingüísticos

(Q/10558/21)

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

Q/10558/21

(Q/9748/21) Suxestión dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo para que Que se valore a posibilidade de que a Dirección Xeral de Xustiza facilite ás oficinas xudiciais os medios materiais para que os órganos da Administración de Xustiza teñan a disposición dos usuarios formularios de apoderamento apud acta en galego, en cumprimento do disposto no artigo 231 da LOPJ, como concreta garantía de que as partes, os seus representantes e quen os dirixan poidan utilizar a lingua propia de Galicia e oficial nesta comunidade autónoma, tanto en manifestacións orais coma escritas

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/9748/21) Suxestión dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo para que Que se valore a posibilidade de que a Dirección Xeral de Xustiza facilite ás oficinas xudiciais os medios materiais para que os órganos da Administración de Xustiza teñan a disposición dos usuarios formularios de apoderamento apud acta en galego, en cumprimento do disposto no artigo 231 da LOPJ, como concreta garantía de que as partes, os seus representantes e quen os dirixan poidan utilizar a lingua propia de Galicia e oficial nesta comunidade autónoma, tanto en manifestacións orais coma escritas

(Q/6051/21) Recordatorio de deberes legais dirixido á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que, en garantía do exercicio dos dereitos lingüísticos da cidadanía recoñecidos nas leis, os contidos e servizos da paxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia figuren en ambas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, adoptando a Comisión Interuniversitaria de Galicia as medidas necesarias dirixidas a facer efectivo o exercicio de tales dereitos

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/6051/21) Recordatorio de deberes legais dirixido á Comisión Interuniversitaria de Galicia para que, en garantía do exercicio dos dereitos lingüísticos da cidadanía recoñecidos nas leis, os contidos e servizos da paxina web da Comisión Interuniversitaria de Galicia figuren en ambas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, adoptando a Comisión Interuniversitaria de Galicia as medidas necesarias dirixidas a facer efectivo o exercicio de tales dereitos

(Q/4770/20) Recordatorio de deberes legais á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que a administración pública educativa traduza ao castelán os documentos, expedientes ou partes dos mesmos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente, ao abeiro do disposto no artigo 15 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/4770/20) Recordatorio de deberes legais á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que a administración pública educativa traduza ao castelán os documentos, expedientes ou partes dos mesmos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente, ao abeiro do disposto no artigo 15 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

(Q/1065/21) Recordatorio de deberes legais o Concello de Pontevedra para que se cumpra o disposto regulamentariamente na lexislación de tráfico de modo que, cando para facilitar a interpretación dos sinais, engádese unha inscrición nun panel complementario rectangular colocado debaixo daquelas ou no interior dun panel rectangular que conteña o sinal, esas indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán en idioma castelán e, ademais, en galego como lingua cooficial de Galicia

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/1065/21) Recordatorio de deberes legais o Concello de Pontevedra para que se cumpra o disposto regulamentariamente na lexislación de tráfico de modo que, cando para facilitar a interpretación dos sinais, engádese unha inscrición nun panel complementario rectangular colocado debaixo daquelas ou no interior dun panel rectangular que conteña o sinal, esas indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán en idioma castelán e, ademais, en galego como lingua cooficial de Galicia

(Q/384/21) Recomendación e Recordatorio de deberes legais dirixidos ao Concello de Arteixo para que cumpra o disposto no vixente artigo 138 do Regulamento Xeral de Circulación sobre o idioma dos sinais de tal xeito que as indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figuren en idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma recoñecida no respectivo estatuto de autonomía, neste caso, en galego, cando o sinal estea situado no ámbito territorial da devandita comunidade; e adopte todas as medidas precisas, no ámbito das súas competencias, para promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/384/21) Recomendación e Recordatorio de deberes legais dirixidos ao Concello de Arteixo para que cumpra o disposto no vixente artigo 138 do Regulamento Xeral de Circulación sobre o idioma dos sinais de tal xeito que as indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figuren en idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma recoñecida no respectivo estatuto de autonomía, neste caso, en galego, cando o sinal estea situado no ámbito territorial da devandita comunidade; e adopte todas as medidas precisas, no ámbito das súas competencias, para promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns

(Q/720/21) Recomendación dirixida á Axencia Galega de Innovación para que por parte da GAIN se proceda á íntegra publicación do contido e documentación do Plan Galicia Innova 2020 en galego e en castelán por seren ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia

Marzo 16th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/720/21) Recomendación dirixida á Axencia Galega de Innovación para que por parte da GAIN se proceda á íntegra publicación do contido e documentación do Plan Galicia Innova 2020 en galego e en castelán por seren ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia

(Q/16877/18) Recomendación dirixida á Consellería de Medio Rural para que se poña de acordo coa Consellería de Cultura e Turismo co fin de que persoal técnico restaurador redacte o proxecto de restauración do Cruceiro de Faxil ao seren un BIC do que é propietaria

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/16877/18) Recomendación dirixida á Consellería de Medio Rural para que se poña de acordo coa Consellería de Cultura e Turismo co fin de que persoal técnico restaurador redacte o proxecto de restauración do Cruceiro de Faxil ao seren un BIC do que é propietaria

(Q/4105/20) Recordatorio de deberes legais á Universidade de Vigo para que no Programa Universitario de Maiores se respecte o dereito do alumnado ao uso da lingua oficial da súa preferencia, a que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes, e que se empregue o galego nas comunicacións co alumnado que manifeste que é a lingua oficial da súa elección

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/4105/20) Recordatorio de deberes legais á Universidade de Vigo para que no Programa Universitario de Maiores se respecte o dereito do alumnado ao uso da lingua oficial da súa preferencia, a que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes, e que se empregue o galego nas comunicacións co alumnado que manifeste que é a lingua oficial da súa elección

(Q/1954/20) Recomendación dirixida á Consellería de Facenda para que na primeira solicitude de inscrición nas listas de persoal interino para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario, as persoas interesadas que superasen o cuarto exercicio do último proceso selectivo correspondente á mesma categoría, corpo, escala ou especialidade, se considere cumprido o requisito relativo a acreditación dos niveis de coñecemento da lingua galega cando foran declaradas aptas neste exercicio, sen que se lles requira ningún outro certificado oficial acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega

Xuño 1st, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Dereitos lingüísticos No Comment yet

(Q/1954/20) Recomendación dirixida á Consellería de Facenda para que na primeira solicitude de inscrición nas listas de persoal interino para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario, as persoas interesadas que superasen o cuarto exercicio do último proceso selectivo correspondente á mesma categoría, corpo, escala ou especialidade, se considere cumprido o requisito relativo a acreditación dos niveis de coñecemento da lingua galega cando foran declaradas aptas neste exercicio, sen que se lles requira ningún outro certificado oficial acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal